Duroferon

depottabletter 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duroferon® 100 mg depottabletter  

Ferrosulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duroferon
 3. Sådan skal du tage Duroferon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duroferon er et jernpræparat. Jernet udløses jævnt fra depottabletten over et stykke tid. Du kan tage Duroferon til at forebygge og behandle jernmangel. Jernmangel kan f.eks. opstå, hvis du får for lidt jern i maden, hvis du har blødt meget, eller hvis du er bloddonor. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Duroferon for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duroferon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Duroferon

 • hvis du er allergisk over for ferrosulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duroferon (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har forsnævringer eller forandringer i spiserøret, mavesækken eller tarmen pga. sår, betændelse eller svulster.
 • hvis du har en sygdom hvor jern ophobes i kroppen (hæmokromatose eller hæmosiderose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Duroferon.
På grund af risiko for mundsår og misfarvning af tænderne, må tabletterne ikke suges, tygges eller opløses i munden, man skal synke dem hele med vand. Hvis du ikke kan følge disse anvisninger eller har svært ved at synke, skal du kontakte lægen.
Inden du tager Duroferon, skal du tale med lægen, hvis du: 

 • har sår og/eller betændelse i mavesæk eller tarm
 • har besvær med at synke. Hvis tabletten forbliver i mundhulen, kan der opstå skader i mund og spiserør
 • har blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, men anden sygdom
 • har et alkoholmisbrug
 • er på speciel diæt eller tager andre jerntilskud
 • får eller har fået gentagne blodtransfusioner.

Vær opmærksom på følgende: 

 • Duroferon kan give forgiftninger hos børn.
 • Duroferon kan farve afføringen mørk.

Brug af anden medicin sammen med Duroferon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
De fleste påvirkninger kan undgås, hvis du tager Duroferon 2-4 timer før eller efter din anden medicin.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • betændelse (infektioner) (ciprofloxacin, doxycyclin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracykliner)
 • halsbrand og sure opstød (antacida)
 • for højt blodtryk eller dårligt hjerte (captopril, methyldopa)
 • leddegigt (penicillamin)
 • Parkinsons sygdom (levodopa, carbidopa)
 • for lavt stofskifte (levothyroxin)
 • knoglelidelser f.eks. knogleskørhed (alendronat, clodronat, risedronat)
 • afstødning efter transplantation (mykofenolatmofetil)
 • zinkmangel (f.eks. zink i kosttilskud og vitaminer).

Brug af Duroferon sammen med mad og drikke

Du kan tage Duroferon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage Duroferon, depottabletter med et glas vand. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du kan tage Duroferon, når du er gravid.

Amning
Du kan tage Duroferon, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duroferon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Duroferon

Tag altid Duroferon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Synk tabletterne hele med vand. Du må ikke sutte på eller tygge tabletterne eller opløse dem i munden. Du må ikke tage depottabletterne, imens du ligger ned. 

Den anbefaldede dosis er

Voksne 

 • Behandling af jernmangel: 1 depottablet 2 gange dagligt.
 • Forebyggende mod jernmangel: 1 depottablet hver aften.
 • Graviditet: 1 depottablet hver aften fra 20. graviditetsuge.
 • Bloddonor: 1 depottablet 1 gang dagligt i 14 dage efter tapning.

 

Brug til børn
Du må kun bruge Duroferon til børn under 15 år efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for mange Duroferon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Duroferon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering er i første omgang forbigående mavesmerter, opkastning, diarré evt. med blodig afføring, væsketab og træthed. Efter 6-24 timer kan tilstanden blive alvorlig med feber, kramper og shock samt hjerte-, lever- og nyreskader. 

Hvis du har glemt at tage Duroferon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Duroferon

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Synkebesvær og smerter bag brystbenet pga. sårdannelse eller forsnævring i spiserøret. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hududslæt.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • Mundsår (i tilfælde af forkert brug, dvs. hvis tabletterne tygges, suges eller opløses i munden).
 • Ældre patienter og patienter med synkebesvær risikerer også at få sår i halsen, spiserøret eller i de nedre luftveje (bronkierne), hvis de får tabletten galt i halsen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duroferon indeholder:

 • Aktivt stof: 1 depottablet indeholder 100 mg ferrosulfat svarende til 100 mg Fe2+.
 • Øvrige indholdsstoffer: ascorbinsyre, polyethylen, povidon, carbomer, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), paraffin special.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Duroferon er runde, gule depottabletter, mærket A/DD. 


Pakningsstørrelser
 

Blisterpakning: 100 stk. og 200 stk. 

Plastikbeholder: 100 stk. og 200 stk. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

 

Duroferon® er et registreret varemærke, der tilhører Omega Pharma Innovation & Development NV. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...