Itraconazol "2care4"

hårde kapsler 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Itraconazol 2care4 100 mg, hårde kapsler
Itraconazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Itraconazol 2care4
 3. Sådan skal du tage Itraconazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Itraconazol 2care4 indeholder itraconazol, som er et svampemiddel. Det forhindrer svampen i at opbygge en normal cellevæg. Uden en normal cellevæg vil svampen dø. Itraconazol 2care4 anvendes til behandling af svampelidelser i skeden, munden, huden og neglene. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Itraconazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings-etiketten. 

Tag ikke Itraconazol 2care4

 • hvis du er allergisk over for itraconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Itraconazol 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid. Se også under afsnittet ”Graviditet og amning”.
 • hvis du får tegn på nedsat hjertefunktion, eller du tidligere har haft hjertesvigt. Dette gælder dog ikke behandling af livstruende eller alvorlige svampeinfektioner.
 • Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:
  • astemizol, mizolastin, terfenadin, der er lægemidler mod allergi.
  • bepridil, nisoldipin, der er lægemidler mod forhøjet blodtryk og/eller forsnævrede hjertekar.
  • quinidin, dofetilid, der er lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser.
  • cisaprid, der er et lægemiddel mod mave- og tarmproblemer.
  • calciumantagonister, mod forhøjet blodtryk.
  • levacetylmethadol eller levomethadyl, der anvendes mod opiatafhængighed.
  • pimozid og sertindol, der anvendes mod skizofreni.
  • visse lægemidler mod forhøjede kolesterolniveauer, såsom atorvastatin, lovastatin og simvastatin.
  • triazolam, der er et lægemiddel mod søvnforstyrrelser.
  • midazolam, der skal indtages igennem munden. Dette er et beroligende middel, der anvendes inden undersøgelser eller operationer og på intensivafdelinger.
  • dihydroergotamin, der anvendes mod lavt blodtryk og mod visse hovedpiner.
  • ergometrin eller ergonovin, methylergometrin eller methylergonovin, der er lægemidler, der anvendes til at stoppe blødninger efter fødsler.
  • ergotamin og eletriptan, der er lægemidler mod migræne.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende prævention under behandling med Itraconazol 2care4 og indtil den første menstruationsperiode efter endt behandling. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Itraconazol 2care4 hvis du 

 • tager visse typer anden medicin. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Itraconazol 2care4.
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er muligt, at dosis skal ændres.
 • har eller har haft hjerteproblemer, da du har større risiko for at få visse bivirkninger. Kontakt din læge øjeblikkeligt, hvis du får vejrtrækningsproblemer, uventet tager på i vægt, får hævede ben eller mave, føler dig usædvanligt træt, eller hvis du begynder at vågne om natten.
 • tidligere har været overfølsom (allergisk) over for andre svampedræbende lægemidler (azoler).
 • får syreneutralisende lægemidler.
 • er barn eller ældre.
 • har AIDS.
 • har fået en organtransplantation.
 • har nervebetændelse eller har for få hvide blodlegemer.
 • har en livstruende svampeinfektion.
 • ikke kan tåle visse sukkerarter. Se afsnittet ”Itraconazol 2care4 indeholder...”


Hvis du har for lidt mavesyre eller hvis du tager medicin, der hæmmer dannelsen af mavesyre, anbefales det, at du tager Itraconazol 2care4 sammen med en coladrik.  


Hold op med at tage Itraconazol 2care4, og kontakt straks lægen, hvis du 

 • får appetitmangel, kvalme, opkastning, træthed, mavepine, gul hud eller øjne, bleg afføring eller meget mørk urin.
 • får en snurrende fornemmelse, følelsesløshed eller svaghed i arme eller ben eller andre problemer med nerver i arme eller ben.
 • får nedsat hørelse. I meget sjældne tilfælde har patienter, der tog Itraconazol 2care4, indberettet midlertidigt eller permanent høretab.


Tag ikke nogen af følgende lægemidler to uger før og under behandlingen med Itraconazol 2care4, medmindre lægen har anvist det: 

 • rifampicin, rifabutin, der er lægemidler mod tuberkulose og spedalskhed.
 • phenytoin, der er et lægemiddel mod krampeanfald og nerverelaterede smertetilstande.
 • carbamazepin eller phenobarbital, der er lægemidler mod krampeanfald og visse smerter.
 • urtemedicin indeholdende Johannesurt (Hypericum perforatum).

Brug af anden medicin sammen med Itraconazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • allergi (terfenadin, astemizol, mizolastin).
 • fordøjelsessygdomme (cisaprid).
 • søvnløshed (midazolam, triazolam).
 • forhøjet kolesterol (lovastatin, simvastatin, atorvastatin).
 • psykiske lidelser (pimozid).
 • migræne (ergotamin eller dihydroergotamin (ergotalkaloider)).
 • uregelmæssig hjerterytme (quinidin, dofetilid).
 • forhøjet blodtryk (nisoldipin eller andre calciumantagonister).


Hvis du bruger nogle af følgende lægemidler, kan det være nødvendigt for lægen at ændre dosis af enten Itraconazol 2care4 eller af det andet lægemiddel: 

 • visse typer antibiotika såsom clarithromycin og erythromycin.
 • visse typer medicin, der påvirker hjertet og blodkarrene (digoxin, bepridil, cilostazol, disopyramid, ergometrin, methylergometrin og visse såkaldte calciumantagonister såsom dihydropyridiner og verapamil).
 • blodfortyndende medicin, der indtages gennem munden.
 • visse typer medicin mod HIV-infektion (proteasehæmmere såsom ritonavir, indinavir, saquinavir).
 • medicin mod cancer (f.eks. vinkaalkaloider, busulfan, docetaxel og trimetrexat).
 • medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus og sirolimus), som ofte gives efter organtransplantation.
 • visse kortisoner, såsom budesonid, dexamethason, fluticason og methylprednisolon, der anvendes mod forskellige betændelsestilstande.
 • visse typer angstdæmpende medicin såsom buspiron, alprazolam og brotizolam.
 • phenytoin, phenobarbital og carbamazepin (mod epilepsi).
 • isoniazid, rifabutin og rifampicin (mod tuberkulose).
 • ebastin og terfenadin, der er et middel imod kløe og allergi.
 • reboxetin (mod depression).
 • sertindol (antipsykotika).
 • alfentanil (mod smerter i forbindelse med operation).
 • urtemedicin indeholdende Johannesurt (Hypericum Perforatum).
 • levacetylmethadol (mod opiatafhængighed).
 • eletriptan (mod migræne).
 • fentanyl (mod stærke smerter).
 • halofantrin (mod malaria).
 • repaglinid (med diabetes).


Kroppen kan kun optage Itraconazol 2care4
ordentligt, hvis der er tilstrækkeligt med mavesyre. Derfor skal lægemidler, der neutraliserer mavesyre (såsom aluminiumhydroxid) tages mindst 2 timer efter indtagelse af Itraconazol 2care4. Af samme grund skal du indtage Itraconazol 2care4 med almindelig cola (ikke cola light), hvis du tager lægemidler, der stopper produktionen af mavesyre. 

Brug af Itraconazol 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Itraconazol 2care4 umiddelbart efter et måltid. Kapslerne skal synkes hele. Indtag kapslerne med et glas vand.
Tal med lægen, hvis du tager medicin mod for lidt mavesyre eller har AIDS. Du skal evt. tage Itraconazol 2care4 med en kulsyreholdig væske (f.eks. cola med normalt sukkerindhold). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Itraconazol 2care4 efter aftale med lægen.
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Itraconazol 2care4 og indtil den første menstruationsperiode efter behandlingen. Tal med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Itraconazol 2care4, efter aftale med lægen, da Itraconazol 2care4 går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Itraconazol 2care4 kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser og høretab, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Itraconazol 2care4 indeholder saccharose

Denne medicin indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Itraconazol 2care4

Tag altid Itraconazol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Tag Itraconazol 2care4 umiddelbart efter et måltid. Dette vil gøre det lettere for medicinen at blive optaget i kroppen. Kapslen skal synkes hel. 

Den sædvanlige dosis er

Følg altid lægens dosisanvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Den sædvanlige dosis for voksne varierer fra 1 til 4 kapsler dagligt. 

Varigheden af behandlingen afhænger af typen af infektion og varierer fra 1 dag til 3 måneder. Ved neglesvamp kan du anvende lægemidlet uafbrudt eller i intervaller. Uafbrudt behandling varer for det meste 3 måneder. Ved intervalbehandling skal du tage 2 eller 3 intervaller. Hvert interval indebærer behandling i en uge og derefter en pause i 3 uger. 


Ældre
 

Ældre må normalt ikke få Itraconazol 2care4. 


Børn under 12 år
 

Børn under 12 år må normalt ikke få Itraconazol 2care4. 


Nedsat nyre- og leverfunktion
 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Itraconazol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Itraconazol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Itraconazol 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Itraconazol 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteks-personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hjertesvigt.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, leverforgiftning, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, kvalme.
 • Udslæt.


Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Betændelse (infektion) i den øvre luftvej, f.eks. en forkølelse (infektion i øvre luftvej), betændelse i næsehulen (bihulebetændelse), betændelse på indersiden af næsen (rhinitis).
 • Overfølsomhed.
 • Opkastning, diarre, forstoppelse, sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tarmen.
 • Nældefeber, kløe.
 • Menstruationsforstyrrelser.


Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Synsforstyrrelser.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Hyppig vandladning.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Prikkende snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Sløret syn, dobbeltsyn.
 • Forbigående eller permanent høretab.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Lysfølsomhed.
 • Hårtab.
 • Impotens.
 • Forhøjede værdier ved leverfunktionsundersøgelser.


Andre bivirkninger set i studier med andre lægemiddelformer af itraconazol, f.eks. i venerne (intravenøst; i.v.) og som mikstur. 

 • Blodforstyrrelser, der kan forårsage flere betændelser (infektioner) og tendens til blødninger.
 • En allergisk reaktion, der forårsager hævelse i ansigt, læber, tunge eller hals. Dette kan gøre det sværere at indånde eller synke (anafylaktisk reaktion).
 • Blodprøver der viser ændringer i mængden af glukose, kalium og magnesium i dit blod (hyperglykæmi, hyperkaliæmi, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi).
 • Forvirring.
 • Manglende følelse i fingre og tæer (perifer neuropati), svimmelged, følelse af usædvanlig ro og manglende reaktion (døsighed), rysten.
 • Hjertesvigt, hvilket betyder at hjertet pumper blodet dårligere rundt end normalt. Dit hjerte pumper ikke den mængde blod, som kroppen har brug for. Symptomerne inkluderer åndenød, hævede fødder eller ben på grund af væskeretention, hurtig hjerteslag (hjertesvigt, venstre ventrikelsvigt og takykardi).
 • For højt eller lavt blodtryk (hypertension, hypotension).
 • Væske i lungerne (lungeødem), taleproblemer (dysfoni), hoste.
 • Maveproblemer.
 • Leverproblemer, der får din hud og det hvide i dine øjne til at blive gult (leversvigt, hepatitis, gulsot).
 • Rødt udslæt (erythematøs udslæt), tendens til mere sved end normalt (hyperhidrose).
 • Muskelsmerter og ledsmerter (myalgi, arthralgi).
 • Nyreproblemer, ufrivillig vandladning (inkontinens).
 • Hævelse af kroppen eller ansigtet (generaliseret eller i ansigtsødem), smerter i brystet, feber, træthed, kulderystelser.
 • Usædvanlige blodprøveresultater (øget alaninaminotransferase, aspartataminotransferase øget, øget alkalisk phosphatase i blodet, øget blodlaktatdehydrogenase, forøget blodurea, øget gamma-glutamyltransferase, forøget antal leverenzymer, unormal urinanalyse)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Itraconazol 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Tag ikke Itraconazol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Itraconazol 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: itraconazol.
  1 kapsel indeholder 100 mg itraconazol.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharosekugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, sorbitanstearat, kolloid silica, gelatine, rød jernoxid (E172), titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Aflang, rød, uigennemsigtig hård gelatinekapsel. 


Pakningsstørrelser
 

Itraconazol 2care4 fås i pakningsstørrelser á 14 og 28 hårde kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...