Yervoy®

konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

BMS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning  

ipilimumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY
 3. Sådan skal du bruge YERVOY
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

YERVOY indeholder det aktive stof ipilimumab, som er et protein, der hjælper immunsystemet med at angribe og ødelægge kræftceller. 

 

Ipilimumab alene anvendes til behandling af fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne og unge på 12 år og derover. 

 

Ipilimumab i kombination med nivolumab anvendes til behandling af 

 • fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne
 • fremskredent renalcellekarcinom (fremskreden nyrekræft) hos voksne
 • malignt pleura mesotheliom (en bestemt type kræft der påvirker hinderne i lungen, lungehindekræft) hos voksne
 • fremskredent kolorektalcancer (tyktarms- og endetarmskræft) hos voksne

 

Ipilimumab i kombination med nivolumab og kemoterapi anvendes til behandling af fremskredent ikke-småcellet lungekræft (en bestemt type hudkræft) hos voksne. 


Da YERVOY kan gives i kombination med andre lægemidler mod kræft, er det vigtigt, at du også læser indlægssedlen for disse andre lægemidler. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om disse lægemidler. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

Brug ikke YERVOY

 • hvis du er allergisk over for ipilimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i YERVOY (angivet i afsnit 6 "Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger"). Tal med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger YERVOY, da det kan medføre: 

 • Problemer med hjertet som f.eks. ændringer i rytmen eller hastigheden af hjerteslag eller en unormal hjerterytme.
 • Betændelse i tarmene (colitis) som kan forværres med blødning eller perforering af tarmen. Tegn og symptomer på colitis kan være diarre (vandig, løs eller blød afføring), flere afføringer end normalt, blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maveområdet.
 • Problemer med lungerne, f.eks.vejrtrækningsbesvær eller hoste. Det kan være tegn på en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom).
 • Leverbetændelse (hepatitis) som kan medføre leversvigt. Tegn og symptomer på hepatitis kan være gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven, træthed.
 • Betændelseslignende reaktion (inflammation) i huden, som kan medføre alvorlige hudreaktioner (kendt som toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom og lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Tegn og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være hududslæt med eller uden kløe, afskalning af huden, tør hud, feber, træthed, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (bestemt type hvide blodlegemer) og påvirkning af lever, nyrer eller lunger. Du skal være opmærkosm på, at reaktionen DRESS kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis.
 • Nervebetændelse som kan medføre lammelser. Symptomerne på nerveproblemer kan være muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder, tab af bevidsthed eller problemer med at vågne.
 • Betændelseslignende reaktion i nyrerne eller problemer med nyrerne. Tegn og symptomer kan være unormale prøveresultater for nyrefunktionen eller nedsat urinmængde.
 • Betændelse i de hormonproducerende kirtler (især i hypofysen, binyrerne og skjoldbruskkirtlen) som kan påvirke måden, hvorpå disse kirtler virker. Tegn og symptomer på at dine kirtler ikke virker ordentligt kan være hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn, træthed, nedsat sexlyst, ændret adfærd.
 • Sukkersyge (diabetes) (symptomer omfatter overdreven tørst, kraftigt øget urinproduktion, øget appetit med vægttab, træthed, sløvhed, svaghedsfølelse, nedtrykthed, irritabilitet og generel utilpashed) eller diabetisk ketoacidose (syrestoffer i blodet som følge af diabetes).
 • Betændelseslignende reaktion i musklerne såsom myocarditis (inflammation i hjertemusklen), myositis (inflammation i musklerne) og rhabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper). Tegn og symptomer kan være muskelsmerter, muskelstivhed, muskelsvaghed, brystsmerter eller voldsom træthed.
 • Øjenbetændelse. Tegn og symptomer kan være røde øjne, smerter i øjnene, synsproblemer, sløret syn eller midlertidigt synstab.
 • Hæmofagocytisk lymfohistiocytose.En sjælden sygdom hvor vores immunforsvar laver for mange, ellers normale, infektions-bekæmpende celler kaldet histiocytter og lymfocytter. Symptomer kan inkludere forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede lymfekirtler, vejrtrækningsbesvær, let tendens til blå mærker, nyre-abnormaliteter og hjerteproblemer.
 • Afstødning af et transplanteret solidt organ.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver værre. Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil muligvis give dig anden medicin for at forebygge flere alvorlige komplikationer og mildne dine symptomer, udsætte den næste dosis af YERVOY eller helt stoppe din behandling med YERVOY. Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen.  

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får YERVOY  

 • hvis du har en autoimmun sygdom (en tilstand hvor kroppen angriber sine egne celler);
 • hvis du har eller har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder hepatitis B (HBV) eller hepatitis C (HCV);
 • hvis du har human immundefekt virus (hiv)‑infektion eller erhvervet immundefekt syndrom (aids).
 • hvis du før har haft en alvorlig hudbivirkning i forbindelse med en tidligere kræftbehandling.
 • du tidligere har haft en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne.

Børn og unge

YERVOY bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med YERVOY

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY 

 • hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider. Disse typer medicin kan påvirke YERVOYs virkning. Når du er i behandling med YERVOY, kan lægen imidlertid godt give dig kortikosteroider for at nedsætte de bivirkninger, du kan få af YERVOY.
 • hvis du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter). Denne type medicin kan øge risikoen for blødning i maven eller tarmene, som er en bivirkning ved YERVOY.
 • hvis du for nylig har fået ordineret Zelboraf (vemurafenib; et andet lægemiddel til behandling af hudkræft). Når YERVOY gives efter vemurafenib kan der være øget risiko for hudbivirkninger.

Fortæl også altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. På baggrund af nye oplysninger frarådes samtidig brug af YERVOY (ipilimumab) og vemurafenib, da der ses en øget skadelig virkning på leveren.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Du må ikke bruge YERVOY, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det. YERVOYs virkning hos gravide kvinder kendes ikke, men det er muligt, at det aktive stof ipilimumab kan skade det ufødte barn.  

 • Du skal anvende sikker prævention, mens du behandles med YERVOY, hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder.
 • Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du anvender YERVOY.

 

Man ved ikke, om ipilimumab udskilles i mælken. Det forventes dog ikke, at spædbarnet eksponeres for ipilimumab i nogen betydelig grad gennem mælken, og der forventes ingen påvirkning af det ammede spædbarn. Spørg lægen, om du må amme under eller efter behandlingen med YERVOY. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller cykel og anvend ikke maskiner, hvis du har fået YERVOY, medmindre du er sikker på, at du har det godt. Træthed og svaghedsfølelse er en meget almindelig bivirkning ved YERVOY. Dette kan påvirke din evne til at køre bil, cykle eller betjene maskiner.  

YERVOY indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt saltindhold).  

 

Dette lægemiddel indeholder 23 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) i hvert 10 ml hætteglas. Dette svarer til 1,15 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 


Dette lægemiddel indeholder 92 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) i hvert 40 ml hætteglas. Dette svarer til 4,60 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan skal du bruge YERVOY

Sådan får du YERVOY

Du vil få YERVOY på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge. 

 

Når YERVOY gives alene til behandling af hudkræft, vil du få YERVOY som en intravenøs infusion (som drop) i en vene over en periode på 90 minutter. 

 

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab til behandling af hudkræft, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 90 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). 

Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4. uge, alt afhængigt af den dosis, du modtager (enkeltstoffasen). 

 

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab til behandling af fremskreden nyrekræft, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 30 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4. uge, alt afhængigt af den dosis, du modtager (enkeltstoffasen).

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab til behandling af fremskreden tyktarms- og endetarmskræft hosvoksne, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 30 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode på 30 minutter hver 2. uge (enkeltstoffasen).

Når YERVOY gives i kombination med nivolumab til behandling af lungehindekræft, vil du få en infusion over en periode på 30 minutter hver 6. uge. 

 

Når YERVOY gives i kombination med nivolumab og kemoterapi til behandling af fremskreden ikke- småcellet lungekræft, vil du få en infusion over en periode på 30 minutter hver 6 uge. Efter afslutning af 2 cyklusser af kemoterapi , gives ipilimumab i kombination med nivolumab som en infusion over en periode på 30 minutter hver 6 uge. 

Så meget YERVOY skal du have

Når YERVOY gives alene til behandling af hudkræft, er den anbefalede dosis 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt. 

 

Den mængde YERVOY du får, bliver beregnet ud fra din kropsvægt. Afhængig af din dosis vil hele eller noget af indholdet i YERVOY hætteglasset blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas for at opnå den nødvendige dosis. 

 

Du vil blive behandlet med YERVOY en gang hver 3. uge med i alt 4 doser. Du vil muligvis bemærke nye læsioner eller forværring af allerede eksisterende læsioner på huden, hvilket kan forventes, når du behandles med YERVOY. Lægen vil fortsætte med at give dig YERVOY op til i alt 4 doser, afhængig af hvordan du tolererer behandlingen. 

 

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af hudkræft, er den anbefalede dosis YERVOY 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis af nivolumab 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (enkeltstoffasen). 

 

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af fremskreden nyrekræft, er den anbefalede dosis YERVOY 1 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis af nivolumab 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (enkeltstoffasen). 


Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af fremskreden tyktarms- eller endetarmskræft, er den anbefalede dosis YERVOY 1 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis af nivolumab 240 mg hver 2. uge (enkeltstoffasen).

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af lungehindekræft, er den anbefalede dosis YERVOY 1 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 6. uge.

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab og kemoterapi til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft, vil du få en infusion over en periode på 30 minutter hver 6. uge.  

Hvis du har glemt at bruge YERVOY

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med YERVOY. Hvis du glemmer en aftale, skal du spørge lægen om at få en ny aftale. 

Hvis du holder op med at bruge YERVOY

Hvis du stopper med behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe behandlingen med YERVOY, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab eller sammen med nivolumab og kemoterapi, vil du få nivolumab først efterfulgt af YERVOY og derefter kemoterapi. 

 

Du skal læse indlægssedlen for de andre komponenter i kombinationen, så du også kender til brugen af disse lægemidler. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om dissee lægemidler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen. 

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende tilstand)

YERVOY virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af din krop. Inflammation kan medføre alvorlige skader i din krop og nogle inflammationstilstande kan være livstruende. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret hos patienter, der har fået 3 mg/kg ipilimumab alene: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • manglende appetit
 • diarré (vandig, løs eller blød afføring), opkastning eller kvalme
 • hududslæt, kløe
 • træthed eller svaghedsfølelse, reaktion på injektionssted, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer)  

 • tumorsmerter
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning, nedsat funktion (hypopituitarisme) af eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen, der er placeret nederst i hjernen
 • væskemangel
 • forvirring
 • nerveskader (medfører smerter, svaghed og kramper), svimmelhed, hovedpine
 • sløret syn, øjensmerter
 • lavt blodtryk, forbigående rødme i ansigtet og på halsen, intens varmefølelse med svedudbrud og hurtig hjertebanken
 • åndenød (dyspnø), hoste
 • blødning i maven eller tarmene, tarmbetændelse (tyktarmsbetændelse), forstoppelse, halsbrand, mavesmerter
 • unormal leverfunktion
 • betændelseslignende reaktion (inflammation) på indersiden af visse organer
 • inflammation og rødme på huden, farveændringer som pletter på huden (vitiligo), nældefeber (kløende, hævet udslæt), hårtab eller udtynding af håret, voldsom nattesved, tør hud
 • muskelsmerter og ledsmerter (artralgi), muskelkramper
 • kulderystelser, manglende energi, væskeansamlinger (hævelse), smerter
 • influenza‑lignende sygdom
 • vægttab

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer)  

 • alvorlig bakterieinfektion i blodet (sepsis, septisk shock), betændelse i hjernen eller rygraden, betændelse i maven og tarmene, betændelse i tarmvæggen (medfører feber, opkastning og mavesmerter), urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje
 • en række symptomer, der skyldes kræften i kroppen som f.eks. høj calcium- og kolesterolkoncentration i blodet og lavt blodsukkerniveau (paraneoplastisk syndrom)
 • allergisk reaktion
 • nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), øget funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre hurtig hjerterytme, svedudbrud og vægttab, nedsat funktion af kirtler der producerer kønshormoner
 • nedsat funktion af binyrerne på grund af nedsat funktion af hypothalamus (del af hjernen)
 • en række stofskiftekomplikationer efter kræftbehandling karakteriseret ved høje koncentrationer af kalium og phosphat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)
 • ændret psykisk velbefindende, depression, nedsat seksualdrift
 • alvorlig og muligvis dødelig nervebetændelse, som medfører smerter, svaghed eller lammelse i arme og ben (Guillain‑Barrés syndrom), besvimelse, nervebetændelse i hjernen, voldsom væskeophobning i hjernen, problemer med koordinering af bevægelser (ataksi), rysten, kortvarig, ufrivillig muskeltrækning, talebesvær
 • øjenbetændelse (konjunktivitis), blødning i øjnene, betændelse i den farvede del af øjet, nedsat syn, følelse af et fremmedlegeme i øjet, hævede øjne, der løber i vand, hævede øjne, inflammation i øjenlågene
 • uregelmæssig eller unormal hjerterytme
 • betændelse i blodårerne, sygdom i blodårerne, nedsat blodtilførsel til arme og ben, lavt blodtryk, når man rejser sig op
 • voldsomt vejrtrækningsbesvær, væskeophobning i lungerne, lungebetændelse, høfeber
 • perforering af tarmene, betændelse i hinden på indersiden af mavesækken, betændelse i tyndtarmen, betændelse i tarmen eller bugspytkirtlen (pancreatitis), mavesår, mundsår og forkølelsessår (stomatitis), betændelse i spiserøret, tilstopning af tarmen
 • leversvigt, leverbetændelse, forstørret lever, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot)
 • alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelbetændelse med smerter eller stivhed i hoften og skulderen, ledsmerter (artralgi)
 • hævelse af skjoldbruskkirtlen, betændelseslignende reaktion i nyrerne eller i centralnervesystemet
 • inflammation i flere organer
 • inflammation i skeletmuskulaturen
 • muskelsvaghed
 • nyresvigt, nyresygdom
 • manglende menstruation
 • multiorgansvigt ‑ en reaktion forbundet med infusionen af medicinen
 • ændret hårfarve
 • blærebetændelse, tegn og symptomer kan omfatte hyppig og/eller smertefuld vandladning, trang til at lade vandet, blod i urinen, smerter eller tryk i den nedre del af maven.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • betændelsessygdom i blodårerne (som regel i arterierne i hovedet)
 • inflammation i endetarmsåbningen og indersiden af endetarmen (kendetegnet ved blodig afføring og hyppig afføring)
 • hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)
 • betændelse og rødme af huden (erythema multiforme)
 • en bestemt type hudreaktion kendetegnet ved udslæt sammen med en eller flere af følgende træk: feber, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (en bestemt slags hvide blodlegemer), påvirkning af lever, nyrer eller lunger (en reaktion kaldet DRESS).
 • løsning af hinde bagerst i øjet (serøs nethindeløsning)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Derudover er følgende ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer) bivirkninger blevet rapporteret hos patienter, som i kliniske forsøg fik andre doser end 3 mg/kg YERVOY: 

 • række af symptomer (meningitis): nakkestivhed, følsomhed over for stærkt lys og hovedpine, influenza-lignende ubehag
 • betændelse i hjertemusklen, svaghed i hjertemusklen, væske omkring hjertet
 • betændelse i leveren eller skjoldbruskkirtlen, små knuder af inflammationsceller (celler, der er involveret i kroppens selvforsvar mod diverse skadelige stimuli) i forskellige organer i kroppen
 • bughulebetændelse
 • smertefulde hudlæsioner på arme, ben og ansigt (erythema nodosum)
 • overaktiv hypofyse
 • nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen
 • øjenbetændelse, inflammation i øjenmuskulaturen
 • nedsat hørelse
 • dårlig blodcirkulation som gør fingre og tæer følelsesløse eller hvide
 • vævsskader i hænder og fødder med rødme, hævelse og blæredannelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Andre rapporterede bivirkninger (frekvens ikke kendt) inkluderer:  

 • afstødning af et transplanteret solidt organ
 • en type sygdom med blæredannelse på huden (kaldet pemphigoid)
 • en tilstand hvor immunsystemet laver for mange infektions-bekæmpende celler kaldet histiocytter og lymfocytter, der kan forårsage forskellige symptomer (kaldet hæmofagocytisk lymfohistiocytose). Symptomer kan inkludere forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede lymfekirtler, vejrtrækningsbesvær, let tendens til blå mærker, nyre-abnormaliteter og hjerteproblemer.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Ændringer i testresultater  

YERVOY kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse tests kan være: 

 • en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt) i blodet, hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)
 • unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet
 • unormal leverfunktionstest
 • unormal koncentration af calcium, natrium, phosphat eller kalium i blodet
 • blod eller protein i urinen
 • unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv
 • manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet
 • antistoffer i blodet rettet mod visse af dine egne celler

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med ipilimumab i kombination (hyppigheden og sværhedsgrad af bivirkningerne kan variere med den modtagne behandling og kombinationen af lægemidler mod kræft): 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning), øget funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud og vægttab), infektioner i de øvre luftveje
 • manglende appetit
 • hovedpine, svimmelhed
 • forhøjet blodtryk (hypertension)
 • åndenød (dyspnø), hoste
 • betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), diarré (vandig, løs eller blød afføring), opkastning eller kvalme, mavesmerter, forstoppelse
 • hududslæt, undertiden med blærer, kløe, tør hud
 • smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter) og smerter i led (artralgi)
 • træthed eller svaghedsfølelse, feber, væskeansamlinger (hævelse)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), bronkitis, øjenbetændelse (konjunktivitis)
 • øget antal eosinofiler (en bestemt type af hvide blodlegemer), fald af neutrofile granulocytter med feber
 • allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat funktion (hypopituitarisme) af hypofysen eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen (sidder nederst i hjernen), hævelse af skjoldbruskkirtlen, sukkersyge (diabetes)
 • dehydrering, nedsatte niveauer af albumin og phosphat i blodet
 • betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben
 • øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn, tørre øjne
 • hurtig hjerterytme (puls)
 • betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis, med hoste og vejrtrækningsbesvær), blodpropper, væske omkring lungerne
 • mundsår og forkølelsessår (stomatitis), betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pancreatitis), mundtørhed, betændelseslignende reaktion i maven (gastritis)
 • betændelseslignende reaktion i leveren
 • pletvise farveændringer af huden (vitiligo), hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret, nældefeber (kløende, hævet udslæt)
 • en betændelseslignende reaktion (inflammation) i led (artritis), muskelkramper, muskelsvaghed
 • nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)
 • smerter, brystsmerter, kulderystelser

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • midlertidig og reversibel ikke-infektiøs betændelse i de beskyttende membraner, der dækker hjernen og rygmarven (aseptisk meningitis)
 • kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv, mest almindeligt i lungerne (sarkoidose)
 • syrestoffer i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose)
 • nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen
 • forhøjet syreindhold i blodet
 • midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati); betændelseslignende reaktion i nerverne; dropfod (peroneusparese); betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som medfører følelsesløshed, svaghed og en stikkende eller brændende smerte (autoimmun neuropati), svaghed i muskulaturen og øget træthed uden svind af muskelvæv (myasthenia gravis)
 • betændelse i hjernen
 • ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, uregelmæssig eller unormal hjerterytme, en betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen, langsom hjerterytme
 • perforering af tarmene, betændelseslignende reaktion i tolvfingertarmen
 • hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis), alvorlig hudsygdom med røde, ofte kløende knopper, som ligner mæslingeudslæt, og som begynder på arme og ben, og nogle gange i ansigtet og på resten af kroppen (erythema multiforme)
 • alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (Stevens-Johnsons syndrom)
 • kronisk sygdom i leddene (spondylartropati), sygdom, hvor immunsystemet angriber de kirtler, der producerer kropsvæsker som tårer og spyt (Sjögrens syndrom), muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), en betændelseslignende reaktion i musklerne (myositis), stivhed i muskler og led, muskelkramper (rhabdomyolyse), betændelseslignende reaktion (inflammation) i musklerne med smerter og stivhed (polymyalgia rheumatica)
 • nyrebetændelse
 • blærebetændelse, tegn og symptomer kan omfatte hyppig og/eller smertefuld vandladning, trang til at lade vandet, blod i urinen, smerter eller tryk i den nedre del af maven.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)  

 • alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)
 • løsning af hinde bagerst i øjet (serøs nethindeløsning)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. 

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.  

 

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret (hyppighed ikke kendt) med ipilimumab i kombination , inkluderer:  

 • afstødning af et transplanteret solidt organ
 • en række stofskiftekomplikationer efter kræftbehandling karakteriseret ved høje koncentrationer af kalium og phosphat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)
 • en betændelseslignende sygdom (højst sandsynligt af autoimmun oprindelse), der påvirker øjnene, huden og membranerne i ørerne, hjernen og rygmarven (Vogt-Koyanagi-Harada syndrom)
 • betændelseslignende reaktion i sækken, der ligger omkring hjertet, og ophobning af væske omkring hjertet (sygdomme i perikardiet)
 • en tilstand hvor immunsystemet laver for mange infektions-bekæmpende celler, kaldet histiocytter og lymfocytter, der kan forårsage forskellige symptomer (kaldet hæmofagocytisk lymfohistiocytose). Symptomer kan inkludere forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede 10 lymfekirtler, vejrtrækningsbesvær, let tendens til blå mærker, nyre-abnormaliteter og hjerteproblemer.

 

Ændringer i prøveresultater  

YERVOY i kombination kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse kan være: 

 • unormale prøveresultater for leverfunktionen (øget mængde af leverenzymerne aspartat- aminotransferase, alanin-aminotransferase, gamma-glutamyltransferase eller alkalisk phosphatase i blodet, øget indhold af nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)
 • unormale prøveresultater for nyrefunktionen (øget mængde kreatinin i blodet)
 • høje (hyperglykæmi) eller lave (hypoglykæmi) blodsukkerniveauer
 • nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)
 • øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse
 • forhøjet eller nedsat mængde calcium eller kalium
 • forhøjet eller nedsat mængde magnesium eller natrium i blodet
 • vægttab
 • Øget mængde af tyroidstimulerende hormon

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenstående oplysninger). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C ‑ 8 °C).
Må ikke nedfryses. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Eventuelt resterende infusionsvæske må ikke opbevares til senere brug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

YERVOY indeholder:

 • Aktivt stof: Ipilimumab
  En ml koncentrat indeholder 5 mg ipilimumab.
  Et 10 ml hætteglas indeholder 50 mg ipilimumab.
  Et 40 ml hætteglas indeholder 200 mg ipilimumab.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tris-hydrochlorid, natriumchlorid (seafsnit 2 ”YERVOY indeholder natrium”), mannitol (E421), pentetatsyre, polysorbat 80, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

YERVOY koncentrat til infusionsvæske er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske og kan indeholde lyse (få) partikler. 


Den fås i æsker med enten 1 hætteglas a 10 ml eller 1 hætteglas a 40 ml.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Irland  

Fremstiller

CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Ceraso snc
Strada Provinciale 12 Casilina, 41
03012 Anagni (FR)
Italien

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics
Cruiserath Road, Mulhuddart
Dublin 15, D15 H6EF
Irland  

 

Du kan finde yderligere oplysninger om YERVOY på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside
http://www.ema.europa.eu 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

 

Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis, især med henblik på aseptik. 


Beregning af dosis:
 

Ipilimumab som monoterapi eller i kombination med nivolumab: Den ordinerede dosis til patienten gives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede dosis. Det kan være nødvendigt med mere end 1 hætteglas YERVOY koncentrat for at kunne give patienten den totale dosis. 

 

 • Et 10 ml hætteglas med YERVOY koncentrat giver 50 mg ipilimumab; et 40 ml hætteglas giver 200 mg ipilimumab.
 • Den totale ipilimumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.
 • Mængden af YERVOY koncentrat til klargøring af dosis (ml) = den totale dosis i mg, divideret med 5 (styrken af YERVOY koncentrat er 5 mg/ml ).

Klargøring af infusion:  

Man skal sørge for aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. 


YERVOY kan anvendes til intravenøs administration enten: 

 • ufortyndet, efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte;
  eller
 • efter fortynding til op til 5 gange den oprindelige mængde koncentrat (op til 4 dele opløsningsvæske til 1 del koncentrat). Den færdige koncentration bør være fra 1 til 4 mg/ml. Til fortynding af YERVOY koncentrat kan der anvendes enten:
  • natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske; eller
  • 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske

 

TRIN 1 

 • Lad det passende antal hætteglas med YERVOY stå ved stuetemperatur i ca. 5 minutter.
 • Kontroller YERVOY koncentrat for partikler eller misfarvning. YERVOY koncentrat er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde lyse (få) partikler. YERVOY må ikke anvendes, hvis der er usædvanligt mange partikler og tegn på misfarvning.
 • Udtag den påkrævede mængde YERVOY koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.

TRIN 2 

 • Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller IV pose (PVC eller non-PVC).
 • Hvis det er relevant udføres fortynding med den påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. For at lette klargøringen kan koncentratet også overføres direkte til en præfyldt pose indeholdende en passende volumen af 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning til injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoseopløsning til injektion. Blandes forsigtigt ved omrøring.

 

Administration:
YERVOY infusionen må ikke administreres som intravenøs bolusinjektion. YERVOY infusion administreres intravenøst over en periode på 30 eller 90 minutter alt afhængig af dosis. 

 

YERVOY infusionen må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme intravenøse slange. 


Der skal anvendes en separat infusionsslange. 


Der skal anvendes et infusionssæt og et in-line, sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porrestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm). 


YERVOY-infusionen er kompatibel med: 

 • PVC-infusionssæt
 • In-line filtre af polyetersulfon (0,2 μm til 1,2 μm) og nylon (0,2 μm)

 

Efter at infusionen er gennemført, gennemskylles i.v. slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. 

 

Opbevaringsbetingelser og holdbarhed:
Uåbnet hætteglas
YERVOY skal opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Hætteglassene skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. YERVOY må ikke nedfryses. 


Brug ikke YERVOY efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


YERVOY infusion
Ud fra en mikrobiologisk betragtning bør medicinen infunderes eller fortyndes og infunderes umiddelbart efter åbning. Det er påvist, at det ufortyndede eller fortyndede koncentrat (mellem 1 og 4 mg/ml) har en kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) i 24 timer eller i køleskab (2‑8 °C). Hvis infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) ikke anvendes straks, skal den opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) eller ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) og anvendes inden for 24 timer. Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar. 


Destruktion:
Opbevar ikke nogen rester af den ikke anvendte infusionsopløsning til senere brug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...