Mycostatin®

oral suspension 100.000 IE/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycostatin® 100.000 IE/ml oral suspension 

Nystatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycostatin
 3. Sådan skal du tage Mycostatin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mycostatin indeholder det aktive stof, nystatin, der tilhører gruppen af svampedræbende midler. 

Mycostatin anvendes til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm. Det virksomme stof, nystatin, optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycostatin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mycostatin

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mycostatin. Brug kun Mycostatin til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm.
Ved irritation eller overfølsomhed skal du standse behandlingen med Mycostatin. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Mycostatin sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Mycostatin efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du kan tage Mycostatin under graviditet. 

 

Amning
Du kan tage Mycostatin, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mycostatin indeholder saccharose, methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat og alkohol

Mycostatin indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Saccharose kan være skadelig for tænderne.
Mycostatin indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter behandlingen).
Mycostatin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du tage Mycostatin

Tag altid Mycostatin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Husk at ryste flasken grundigt inden brug. 

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden 

Voksne, børn og spædbørn fra 1 måned 

1 ml 4 gange daglig. 

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 1-2 uger. Lægen kan anbefale en større dosis. 

Det er bedst, at du tager Mycostatin efter et måltid. Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før du synker den. 

Ved behandling af spædbørn kan du give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område. 

 

Svampeinfektion i mave og tarm 

Voksne 

5 ml 3 gange daglig. Lægen kan anbefale en større dosis. 

 

Børn og spædbørn fra 1 måned 

1 ml 4 gange daglig. 

Suspensionen skal sluges med det samme. 

 

For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal du fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter, at symptomerne er væk. 

Hvis du har taget for meget Mycostatin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mycostatin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger og diarré. 

Hvis du har glemt at tage Mycostatin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mycostatin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Kvalme, opkastning, sure opstød og diarré.
 • Udslæt, nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhed/ Øget følsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mycostatin utilgængeligt for børn. 


Uåbnet: Må ikke opbevares over 30 °C.
Åbnet: Må ikke opbevares over 25 °C.
Efter åbning er holdbarheden 7 dage. Hvis behandlingen strækker sig længere end 7 dage, er anvendelse af dette produkt uhensigtsmæssig. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mycostatin indeholder:

 • Aktivt stof: Nystatin 100.000 IE/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, ethanol 96 %, carmellosenatrium, glycerol, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), vandfri dinatriumphosphat, kanel-aroma, kirsebær-aroma, pebermynteessens, natriumhydroxid, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Mycostatin er en gul suspension. 

 

Pakningsstørrelse 

Mycostatin fås i en pakningsstørrelse á 60 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Mycostatin® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...