Trental

depottabletter 400 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trental 400 mg depottabletter
Pentoxifyllin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trental
 3. Sådan skal du tage Trental
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trental får blodet til at strømme lettere gennem blodkarrene. Trental gør blodet mere letflydende og nedsætter blodets tilbøjelighed til at klumpe sammen.

Du skal anvende Trental, hvis du har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio intermittens) med smerter efter kort tids gang.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trental

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Trental:

 • hvis du er allergisk over for pentoxifyllin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trental (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for andre stoffer (methylxanthiner), der ligner pentoxifyllin. (Kaffe, te, kakao og cola indeholder methylxanthiner).
 • hvis du har eller har haft hjerneblødning.
 • hvis du har eller har haft blødninger i øjets nethinde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Trental, hvis du: 

 • lider af alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen.
 • har haft blodprop i hjertet.
 • har for lavt blodtryk.
 • har nedsat funktion af nyrerne (dårlige nyrer).
 • har alvorlig leversygdom.
 • har øget tendens til blødning eller du får blodfortyndende medicin.

Brug af anden medicin sammen med Trental

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen hvis du anvender: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk eller anden medicin, der kan nedsætte blodtrykket.
 • insulin eller tabletter mod diabetes. Din diabetes skal kontrolleres, og din diabetesmedicin skal måske ændres.
 • medicin mod astma og KOL (theophyllin). Du kan få flere bivirkninger af din astmamedicin.
 • blodfortyndende medicin af typen vitamin K-antagonister eller blodpladesammenklumpningshæmmere, da samtidig behandling med Trental kan øge den blodfortyndende effekt.
 • medicin der indeholder ciprofloxacin, da samtidig behandling med Trental kan øge risikoen for bivirkninger.
 • medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).

Brug af Trental sammen med mad og drikke

Du skal tage Trental i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du må kun anvende Trental efter lægens anvisning.

Amning
Erfaringerne med Trental er begrænsede. Du bør derfor ikke anvende Trental, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trental påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Trental

Tag altid Trental nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet (400 mg) 3 gange daglig. 

Brug til børn: Du må kun bruge Trental til børn efter aftale med lægen. 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det kan blive nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger. 

Du skal synke Trental hele med rigelig væske (mindst et halvt glas vand) under eller lige efter et måltid. Du må ikke knuse eller tygge depottabletterne. 

Hvis du har taget for mange Trental

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trental, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

De første symptomer på overdosering kan være kvalme, hurtig hjerterytme, svimmelhed, blodtryksfald og besvimelse. Desuden feber, uro, rødme, tab af reflekser, kramper og kaffegrumslignende opkast. 

Hvis du har glemt at tage Trental

Har du glemt at tage en tablet, fortsætter du blot med at tage den næste tablet som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Trental

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris).


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • gulsot. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • rødmen (især ved høje doser).
 • trykken i maven.
 • ubehag i mellemgulvet.
 • oppustethed (mæthedsfornemmelse).
 • kvalme.
 • opkastning.
 • diarré.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • svimmelhed.
 • hovedpine.
 • rastløs uro.
 • søvnforstyrrelser.
 • kløe.
 • rødme af huden.
 • alvorlige allergiske reaktioner med f.eks. udslæt (nældefeber) og hævelser eller kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge eller ved besvimelse kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • hurtig, uregelmæssig hjerterytme. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):
 

 • blodtryksfald (svimmelhed og besvimelse).
 • blødninger i hud og slimhinder, i maven og tyndtarmen (især hvis du har øget blødningstendens).


Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)
 

 • Forhøjede levertal (transaminaser). Ingen symptomer.


Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • leukopeni/neutropeni (almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • forstoppelse, overdreven produktion af spyt (hypersalivation)
 • udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Trental utilgængeligt for børn.

Tag ikke Trental efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trental indeholder:

 • Aktivt stof: pentoxifyllin
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose, povidon, talcum, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, talcum, titandioxid (E171), erythrosin (E127) og macrogol 8000.

Udseende og pakningsstørrelser

Trental depottabletter er pink, aflange tabletter med præg ”ATA”. 

Trental fås i pakninger med 100 depottabletter pakket i blister. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...