Questran®

pulver til oral suspension, endosis 4 g

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Questran® 4 g pulver til oral suspension  

Colestyramin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran
 3. Sådan skal du tage Questran
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Questran binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.  

 

Du kan bruge Questran til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. Du kan også bruge Questran mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Questran:

 • hvis du er allergisk over for colestyramin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har total stoppede galdeveje.
 • hvis du har sivende eller blodig diarre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Questran, hvis du har: 

 • stofskifteforstyrrelser.
 • diabetes.
 • dårlige nyrer.
 • en leversygdom.
 • skrumpelever.

 

Vær opmærksom på at Questran kan være med til at du får for lidt A-,D-,E- og K-vitamin og folinsyre.
Tal med din læge om du skal have folinsyre og vitamintilskud.
Questran kan være med til eller forværre forstoppelse eller hæmmorider.
Questran kan ved længerevarende brug medføre syreforgiftning. 

Brug af anden medicin sammen med Questran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod forstoppelse.
 • medicin mod depression (doxepin).
 • medicin mod forhøjet blodtryk (chlorthiazid).
 • medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre).
 • medicin mod infektion (tetracyclin, benzylpenicillin).
 • medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • medicin for stofskiftet (thyroideahormoner).
 • medicin for hjertet (digoxin).
 • blodfortyndene medicin (warfarin, phenprocoumon).

 

Ovennævnte medicin skal tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter indtagelse af Questran. 

Brug af Questran sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Questran i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Questran efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Questran efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Questran indeholder aspartam

Questran indeholder aspartam og må derfor ikke bruges af patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Questran

Tag altid Questran nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1-2 breve 3 gange daglig. 

 

Børn og unge under 18 år 

½ brev 2 gange daglig, evt. stigende til voksendosis. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Du må ikke tage Questran tørt. Du skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. Du kan også blande pulveret i mad. 

Hvis du har taget for meget Questran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Questran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Questran

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Questran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos fl e end 1 ud af 10 patienter. 

 • Forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Halsbrand, sure opstød, luftafgang fra tarmen, kvalme, diarre, mavesmerter.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Vægtstigning.
 • Overfølsomhedsreaktioner som nældefeber og vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Smerter i leddene, muskelsmerter.
 • Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverfl er f.eks. tunge og området omkring endetarmsåbningen.
 • Opkastning, fedtdiarre (ved høje doser), huller i tænderne, synkebesvær, bøvsen, hæmorideblødning, smerte i endetarmen, smagsforstyrrelser.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øget blødningstendens pga. K-vitaminmangel, ved længerevarende behandling (hypoprotrombinæmi).
 • A-vitaminmangel og natteblindhed pga. A-vitaminmangel, D-vitaminmangel.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Appetitmangel/madlede.

 

Questran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Efter markedsføring er der rapporteret om intestinal obstruktion som giver voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen, herunder 2 tilfælde af relaterede dødsfald hos børn. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Questran utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Questran ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Questran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran indeholder:

Aktivt stof: colestyramin 4 g som colestyraminchlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: Xanthangummi, kelcoloid (E405), vandfri citronsyre (E330), appelsinaromastof, vandfri silica kolloid og aspartam. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder. 

 

Pakningsstørrelser 

Questran fås i en pakningsstørrelse á 50 endosispulvere. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V 

 

Fremstiller: 

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Questran® er et registreret varemærke der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...