Xylocaine

kutanspray, opløsning 100 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xylocaine 100 mg/ml kutanspray, opløsning
Lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine
 3. Sådan skal du bruge Xylocaine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

En dosis på Xylocaine indeholder 10 mg af et lokalanæstetikum og analgetisk virkning. 


Xylocaine kan bruges af voksne og børn fra 2 år. Xylocaine spray bruges til at give midlertidig bedøvelse eller som smertestillende middel før undersøgelser/procedurer udført af læger eller tandlæger, for eksempel: 

 • Undersøgelse af luftvejene
 • Ved mindre kirurgiske indgreb i halsen, munden og næsehulen
 • I forbindelse med kikkert undersøgelser
 • Den sidste fase ved fødsel og ved evt. syning af fødselsskader
 • I tandpleje, f.eks. før lokalbedøvelses injektion.


Lidocain som er indeholdt i Xylocaine kan også være godkendt til at behandle andre sygdomme, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel.
Spørg din læge, farmaceut eller andet sundhedspersonale, hvis du har yderligere spørgsmål og følg altid deres anvisninger.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Xylocaine

 • hvis du er allergisk over for lidocain eller andre lokalanalgetika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xylocaine (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Xylocaine hvis du: 

 • har sår eller betændelse i området, hvorpå Xylocaine skal påføres.
 • lider af en hjerte-karsygdom eller andre hjerteproblemer så som forstyrrelse i hjertets ledningsevne (hjerteblok) eller
 • eller nogen i din familie lider af porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet).
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • har en leversygdom.
 • har epilepsi.
 • har langsom puls eller for lavt blodtryk.
 • har generelt dårligt helbred eller er ældre.

Brug af Xylocaine i munden og åndedrætsorganerne kan påvirke synkefunktionen, hvilket kan øge risikoen for, ved uheld at få Xylocaine ned i luftrøret. Denne bedøvelsesform kan øge risikoen for bidskader. Før indtagelse af mad og drikkevarer bør bedøvelsen være helt ophævet. 

Brug af anden medicin sammen med Xylocaine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du bruger Xylocaine, samtidigt med visse andre lægemidler, især 

 • andre lokalanæstetika.
 • medicin for uregelmæssig hjerterytme aktivitet (såkaldte antiarytmika).

Brug af Xylocaine sammen med mad og drikke

Før indtagelse af mad og drikke bør bedøvelsen være helt ophævet, for at undgå bidskader.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Midlertidig brug af Xylocaine under graviditet medfører sandsynligvis ikke skadelige virkninger på fosteret.

Lidocain udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammende barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocaine har minimal eller ingen effekt på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. En vis forbigående effekt på koordinering og bevægelser kan forekomme og kan påvirke evnen til at koncentrere sig. Risikoen for disse bivirkninger afhænger af, hvor du er blevet behandlet, og den dosis Xylocaine du har modtaget. 

Xylocaine indeholder ethanol

Xylocaine indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.
Xylocaine indeholder ethanol og bør derfor ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol. Pga. indholdet af ethanol anbefales forsigtighed ved anvendelse til alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme. 

3. Sådan skal du bruge Xylocaine

Din læge eller tandlæge vil afgøre den dosis, der passer bedst til dig. 

Brug altid Xylocaine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust) 


Brug til børn

For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg / kg (8 - 10 pust for et barn, der vejer 20 kg), når det anvendes i næsen eller munden. 

Hvis du har brugt for meget Xylocaine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Xylocaine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er snurren og prikken i læberne, følelsesløshed i tungen, svimmelhed, forvirring, ringen for ørene (tinnitus), synsforstyrrelser, rysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen. 


Ved tidlige tegn på overdosering, bør spray behandlingen straks seponeres da det reducerer risikoen for alvorlige bivirkninger hurtigt. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge eller tandlæge straks. 


Hvis du har yderligere spørgsmål om denne medicin, så spørg din læge eller apotek. 

Hvis du har glemt at bruge Xylocaine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Xylocaine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud ad 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Lokal irritation.
 • Forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Xylocaine utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Brug ikke Xylocaine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocaine indeholder:

 • Aktivt stof: lidocain 100 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: ethanol 96 %, macrogol, bananessens, menthol, saccharin og renset vand

Udseende og pakningsstørrelser

50 ml spraypumpe flaske
Kort sprayrør 


Pakken indeholder et kort sprayrør, omkring 120 mm. 

Lange sterile sprayrør, omkring 230 mm, kan bestilles separat. Begge spray rør er beregnet til engangsbrug og skal kasseres efter brug. 

Både korte og sterilt, lange sprayrør fås i pakker med 50 hver. 

Spray rør bøjes til deres endelige form og bør ikke bøjes yderligere. 

Sprayrøret må ikke afkortes, så ødelægges spray funktion. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Xylocaine svarer til Xylocain. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...