Tysabri®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg

Biogen

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tysabri 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte
natalizumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Foruden denne indlægsseddel vil du modtage et patientinformationskort. Det indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal kende, inden og under behandlingen med Tysabri. 

 • Gem indlægssedlen og patientinformationskortet. Du kan få brug for at læse begge dele igen. Det er vigtigt, at du har indlægssedlen og patientinformationskortet på dig under behandlingsforløbet og i 6 måneder efter den sidste dosis dette lægemiddel, da bivirkninger kan forekomme selv efter, at du er ophørt med behandlingen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Tysabri
 3. Sådan gives Tysabri
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tysabri anvendes til behandling af multipel sklerose (MS). Det indeholder det aktive stof natalizumab. Dette kaldes et monoklonalt antistof. 


MS forårsager betændelse i hjernen, hvilket beskadiger nervecellerne. Betændelsen forekommer, når hvide blodlegemer trænger ind i hjernen og rygmarven. Dette lægemiddel forhindrer de hvide blodlegemer i at trænge ind i hjernen. Dette reducerer nervebeskadigelse forårsaget af MS. 


Symptomer på multipel sklerose

Symptomerne fra MS varierer fra patient til patient, og du vil måske opleve nogle af dem eller måske ingen. 


De kan omfatte: gangproblemer; følelsesløshed i ansigt, arme eller ben; problemer med synet; træthed; en følelse af at være ude af balance eller opløftet; blære- og tarmproblemer; besvær med at tænke og koncentrere sig; depression; akut eller kronisk smerte; seksuelle problemer; stivhed og muskelspasmer.

Når symptomerne blusser op, kaldes det et attak (også kendt som en eksacerbation eller et relaps). Når der optræder et attak, vil du måske bemærke symptomerne pludseligt inden for nogle få timer, eller du vil opleve, at symptomerne udvikler sig langsomt over flere dage. Symptomerne vil derefter normalt aftage gradvis (dette kaldes en remission). 


Sådan kan Tysabri hjælpe

I studier har dette lægemiddel cirka halveret udviklingen af invalidering forårsaget af MS og har nedsat antallet af MS-attakker med cirka to tredjedele. Mens du får behandling med dette lægemiddel, 

vil du muligvis ikke bemærke nogen forbedring; men lægemidlet kan alligevel virke ved at forebygge forværring i din MS. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Tysabri

Inden du påbegynder behandlingen med dette lægemiddel, er det vigtigt, at du og din læge har diskuteret, hvilke fordele du kan forvente at få af denne behandling, og hvilke risici der er forbundet med behandlingen. 

Du må ikke få Tysabri

 • Hvis du er allergisk over for natalizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tysabri (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er blevet diagnosticeret med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML er en ikke almindelig infektionssygdom i hjernen.
 • Hvis du har et alvorligt problem med dit immunsystem. Det kan være på grund af sygdom (såsom hiv) eller et lægemiddel, du tager, eller har taget tidligere (se nedenfor).
 • Hvis du tager lægemidler, der påvirker dit immunsystem, herunder visse andre lægemidler til behandling af MS. Disse lægemidler kan ikke anvendes sammen med Tysabri.
 • Hvis du har kræft (medmindre det er den type hudkræft, som kaldes basalcelle-karcinom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal drøfte med lægen, om Tysabri er den bedst egnede behandling til dig. Gør det, før du begynder at tage Tysabri, og når du har fået Tysabri i mere end to år.

Mulig hjerneinfektion (PML)
Nogle personer, der får dette lægemiddel (færre end 1 ud af 100) har haft en ikke almindelig hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML kan føre til svære funktionstab (invaliditet) eller død. 

 • Før påbegyndelse af behandlingen får alle patienter taget en blodprøve, der er arrangeret af lægen, for JC-virusinfektion. JC-virus er en almindelig virus, der normalt ikke gør dig syg. PML er imidlertid forbundet med en stigning af JC-virus i hjernen. Årsagen til, at denne stigning forekommer hos nogle patienter, der får behandling med Tysabri, er ikke kendt. Lægen vil undersøge dit blod før og under behandlingen, for at kontrollere om du har antistoffer til JC-virus, hvilket er et tegn på, at du er blevet inficeret med JC-virus.
 • Din læge vil arrangere en MR-scanning, som gentages under behandlingen for at udelukke PML.
 • Symptomerne på PML kan ligne et MS-attak (se punkt 4, Bivirkninger). Du kan også få PML op til 6 måneder efter behandlingen med Tysabri er ophørt.
 • Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker, at din MS bliver værre, eller hvis du bemærker nye symptomer, mens du er i behandling med Tysabri eller i op til 6 måneder herefter.
 • Fortæl din partner eller dine omsorgspersoner om, hvad de skal lægge mærke til (se også punkt 4, Bivirkninger). Nogle symptomer kan være svære at bemærke selv, som for eksempel ændringer i humør eller opførsel, forvirring, besvær med at tale eller kommunikere. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du måske have foretaget yderligere undersøgelser. Hold øje med disse symptomer i 6 måneder efter du er stoppet med Tysabri.
 • Gem patientinformationskortet, som lægen har givet dig. Det indeholder disse oplysninger. Vis det til din partner eller dine omsorgspersoner.


Tre ting kan øge din risiko for PML med Tysabri. Hvis du har to eller flere af disse risikofaktorer, er risikoen yderligere øget:  

 • Hvis du har antistoffer mod JC-virus i blodet. Det er tegn på, at virusset er i din krop. Du får undersøgt dette vha. blodprøver før og under behandlingen med Tysabri.
 • Hvis du får behandling med Tysabri i længere tid, især hvis det er i mere end to år.
 • Hvis du tager et lægemiddel, der kaldes et immunsuppressivt middel, der sænker dit immunsystems aktivitet


JC-virus forårsager også en anden tilstand, der kaldes JCV-granularcelle-neuronopati (GCN), som er blevet indberettet hos patienter, der får Tysabri. Symptomerne på JCV GCN ligner symptomerne på PML. 


Ved lav risiko for at få PML kan din læge gentage blodprøven regelmæssigt for at undersøge, at:  

 • Du stadig ikke har antistoffer mod JC-virusset i dit blod
 • Hvis du er blevet behandlet i mere end 2 år, at du stadig har et lavt niveau af JC-virus-antistoffer i dit blod.


Hvis du får PML
PML kan behandles, og Tysabri-behandlingen bliver stoppet. Nogle personer kan dog få en reaktion, når Tysabri fjernes fra kroppen. Denne reaktion (kaldet IRIS eller immunrekonstitutionssyndrom) kan medføre, at din tilstand bliver værre, herunder at din hjernefunktion forringes. 


Hold øje med andre infektioner
Andre infektioner end PML kan også være alvorlige og kan være forårsaget af vira, bakterier eller andre årsager. 


Fortæl straks lægen eller sygeplejersken, hvis du tror, du har en infektion (se også punkt 4, Bivirkninger). 

 

Ændringer i blodplader 

Natalizumab kan reducere blodpladerne, som forårsager størkning. Dette kan medføre en tilstand kaldet trombocytopeni (se punkt 4), hvor dit blod ikke størkner hurtigt nok til at stoppe blødning. Dette kan medføre blå mærker samt andre mere alvorlige problemer såsom svær blødning. Du skal straks tale med din læge, hvis du har uforklarlige blå mærker, røde eller lilla pletter på huden (kaldet petekkier), blødning fra hudrifter, der ikke stopper eller siver, vedvarende blødning fra gummerne eller næsen, blod i urinen eller afføringen eller blødning i det hvide i øjnene. 

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Tysabri

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 • Du må ikke få dette lægemiddel, hvis du er i behandling med lægemidler, der påvirker dit immunsystem, herunder visse andre lægemidler til behandling af MS.
 • Du vil muligvis ikke kunne bruge dette lægemiddel, hvis du tidligere har fået lægemidler, der påvirker immunsystemet.

Graviditet og amning

 • Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er gravid, medmindre du har talt med din læge om dette. Sørg for omgående at fortælle det til din læge, hvis du bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.
 • Du må ikke amme, mens du får Tysabri. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, om du skal stoppe med amme eller stoppe med at bruge lægemidlet.


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Lægen vil tage risikoen for barnet og fordelen for moderen i betragtning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed er en meget almindelig bivirkning. Hvis du er svimmel, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Tysabri indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan gives Tysabri

Du vil få injektioner med Tysabri af en læge, der har erfaring i behandling af MS. Din læge kan skifte dig direkte fra et andet lægemiddel til Tysabri, hvis der ikke er tegn på problemer forårsaget af din tidligere behandling. 

 • Lægen vil bestille blodprøver for at undersøge, om du har antistoffer mod JC-virus og andre problemer.
 • Lægen vil arrangere en MR-scanning, som gentages under behandlingen.
 • For at skifte fra nogle MS-lægemidler kan lægen råde dig til at vente i et vist tidsrum, for at sikre, at det meste af den tidligere medicin er ude af kroppen.
 • Den anbefalede dosis til voksne er 300 mg, givet én gang hver 4. uge.
 • Hver dosis gives som to injektioner under huden, i låret, maven eller bag på armen. Dette varer op til 30 minutter.
 • Information til læger og sundhedspersoner, om hvordan medicinen klargøres og indgives, findes sidst i denne indlægsseddel.

Hvis du stopper med at bruge Tysabri

Regelmæssig dosering med dette lægemiddel er vigtig, især i de første par måneder af behandlingen. Det er vigtigt, at du fortsætter med din medicin, så længe din læge mener, at det er gavnligt for dig. Patienter, der fik én eller to behandlinger med Tysabri og derefter ingen behandling i en periode på tre måneder eller mere, havde større sandsynlighed for at få en allergisk reaktion, når behandlingen blev genoptaget. 


Observation for allergiske reaktioner

Nogle få patienter har haft en allergisk reaktion over for dette lægemiddel. Lægen kan observere for allergiske reaktioner under injektionerne og i 1 time bagefter. Se også punkt 4, Bivirkninger

Hvis du har glemt din Tysabri-dosis

Hvis du har glemt din sædvanlige dosis Tysabri, skal du aftale med din læge at få den så hurtigt som muligt. Du skal derefter fortsætte med at få din dosis Tysabri hver 4. uge. 

Virker Tysabri altid?

Hos nogle patienter, der får Tysabri, stopper kroppens naturlige forsvar med tiden lægemidlet i at virke korrekt, da kroppen udvikler antistoffer mod lægemidlet. Lægen kan beslutte, om lægemidlet ikke virker korrekt for dig gennem blodprøver, og vil stoppe behandlingen, hvis det er nødvendigt.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Subkutan er forkortet som s.c. på injektionssprøjtens etiket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Tal omgående med din læge eller sygeplejerske, hvis du bemærker noget af følgende.
 


Tegn på hjerneinfektion  

 • Ændringer i personlighed og adfærd såsom forvirring, konfusion eller bevidsthedstab
 • Krampeanfald (anfald)
 • Hovedpine
 • Kvalme/opkastning
 • Nakkestivhed
 • Ekstrem følsomhed for skarpt lys
 • Feber
 • Udslæt (hvor som helst på kroppen)


Disse symptomer kan være forårsaget af en infektion i hjernen (encephalitis eller PML) eller i hjernehinden (meningitis). 


Tegn på andre alvorlige infektioner  

 • Feber af ukendt årsag
 • Voldsom diarré
 • Åndenød
 • Længerevarende svimmelhed
 • Hovedpine
 • Vægttab
 • Sløvhed
 • Synsnedsættelse
 • Smertende eller rødt/røde øje/øjne


Tegn på en allergisk reaktion  

 • Kløende udslæt (nældefeber)
 • Hævelse af ansigt, læber eller tunge
 • Åndedrætsbesvær
 • Smerte eller ubehag i brystet
 • Blodtryksstigning eller blodtryksfald (dette vil din læge eller sygeplejerske opdage, hvis de overvåger dit blodtryk)

Disse bivirkninger er mest sandsynlige under eller lige efter injektionen. 


Tegn på mulige leverproblemer  

 • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
 • Usædvanlig mørkfarvning af urinen
 • Unormal leverfunktionstest


Tal straks med lægen eller sygeplejersken, hvis du får nogle af bivirkningerne angivet ovenfor, eller hvis du mener, du har en infektion. Vis patientinformationskortet og denne indlægsseddel til alle læger og sygeplejersker, der behandler dig, ikke kun til din neurolog.

Andre bivirkninger
 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Urinvejsinfektion
 • Ondt i halsen og løbende eller tilstoppet næse
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Ledsmerter
 • Træthed


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Anæmi (nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre bleghed, åndenød og manglende energi)
 • Allergi (overfølsomhed)
 • Kulderystelser
 • Kløende udslæt (nældefeber)
 • Opkastning
 • Feber
 • Åndenød (dyspnø)
 • Rødmen af ansigt eller krop
 • Herpesinfektioner
 • Ubehag rundt om stedet, hvor du fik din injektion. Du kan opleve smerter, blodudtrækninger, rødme, kløe eller hævelse


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Svær allergi (anafylaktisk reaktion)
 • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Betændelsestilstand efter ophør med lægemidlet
 • Ansigtshævelse
 • En stigning i antallet af hvide blodlegemer (eosinofili)
 • Reduktion af blodplader
 • Nemt ved at få blå mærker (purpura (mindre blødning i hud og slimhinder))


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Herpesinfektion i øjet
 • Alvorlig anæmi (nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre bleghed, åndenød og manglende energi)
 • Alvorlig hævelse under huden
 • Højt niveau af bilirubin i blodet (hyperbilirubinæmi), som kan forårsage symptomer såsom gulfarvning af øjne eller hud, feber og træthed


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data)  

 • Usædvanlige infektioner i hjernen eller øjnene
 • Leverskade


Tal med din læge så hurtigt som muligt, hvis du mener, at du har en infektion.
Du vil også finde denne information i det patientinformationskort, som din læge har givet dig. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab.
Må ikke nedfryses. 

Injektionssprøjterne kan opbevares i den originale emballage i op til 24 timer ved stuetemperatur (op til 25 °C). Injektionssprøjterne må ikke stilles tilbage i køleskabet. 

Opbevar injektionssprøjterne i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker partikler i væsken, og/eller hvis væsken i injektionssprøjten er misfarvet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tysabri indeholder:

Aktivt stof: natalizumab. 

Hver 1 ml fyldt injektionssprøjte indeholder 150 mg natalizumab. 


Øvrige indholdsstoffer:
Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat
Dinatriumphosphatheptahydrat 

Natriumchlorid (se punkt 2 ‘Tysabri indeholder natrium’)
Polysorbat 80 (E 433) 

Vand til injektionsvæsker 

Udseende og pakningsstørrelser

Tysabri er en farveløs til let gul, let opaliserende til opaliserende væske.
Hver karton indeholder to injektionssprøjter. 

Tysabri fås i pakker med 2 fyldte injektionssprøjter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Holland  

Fremstiller

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS
Biotek Allé 1
DK-3400 Hillerød
Danmark

Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

België/Belgique/Belgien 

Biogen Belgium N.V./S.A.
Tél/Tel: +32 2 219 12 18 

Lietuva 

Biogen Lithuania UAB
Tel: +370 5 259 6176 

България 

ТП ЕВОФАРМА
Teл.: +359 2 962 12 00 

Luxembourg/Luxemburg
Biogen Belgium N.V./S.A.
Tél/Tel: +352 2 219 12 18 

Česká republika 

Biogen (Czech Republic) s.r.o.
Tel: +420 255 706 200 

Magyarország
Biogen Hungary Kft.
Tel.: +36 (1) 899 9883 

Danmark 

Biogen (Denmark) A/S
Tlf: +45 77 41 57 57 

Malta 

Pharma MT limited
Tel: +356 213 37008/9 

Deutschland 

Biogen GmbH 

Tel: +49 (0) 89 99 6170 

Nederland 

Biogen Netherlands B.V.
Tel: +31 20 542 2000 

Eesti 

Biogen Estonia OÜ
Tel: +372 618 9551 

Norge 

Biogen Norway AS
Tlf: +47 23 40 01 00 

Ελλάδα 

Genesis Pharma SA
Τηλ: +30 210 8771500 

Österreich 

Biogen Austria GmbH
Tel: +43 1 484 46 13 

España 

Biogen Spain SL
Tel: +34 91 310 7110 

Polska 

Biogen Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 351 51 00 

France 

Biogen France SAS 

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95 

Portugal 

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda 

Tel: +351 21 318 8450 

Hrvatska 

Biogen Pharma d.o.o.
Tel: +358 (0) 1 775 73 22 

România 

Johnson & Johnson Romania S.R.L.
Tel: +40 21 207 18 00 

Ireland 

Biogen Idec (Ireland) Ltd.
Tel: +353 (0)1 463 7799 

Slovenija 

Biogen Pharma d.o.o.
Tel: +386 1 511 02 90 

Ísland
Icepharma hf
Sími: +354 540 8000 

Slovenská republika
Biogen Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 323 340 08 

Italia
Biogen Italia s.r.l.
Tel: +39 02 584 9901 

Suomi/Finland
Biogen Finland Oy
Puh/Tel: +358 207 401 200 

Κύπρος
Genesis Pharma (Cyprus) Ltd
Τηλ: +357 22 76 57 15 

Sverige
Biogen Sweden AB
Tel: +46 8 594 113 60 

Latvija
Biogen Latvia SIA
Tel: +371 68 688 158 

United Kingdom (Northern Ireland)
Biogen Idec (Ireland) Limited
Tel: +44 (0) 1628 50 1000 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersoner:

Den anbefalede dosis på 300 mg bør administreres ved brug af to 150 mg fyldte injektionssprøjter, se punkt 3 nedenfor. 

Administrationsvejledning

Den fyldte injektionssprøjte har et kanylebeskyttersystem, der automatisk aktiveres, når stemplet er trykket helt i bund. Når du slipper stemplet, vil kanylebeskytteren dække den eksponerede kanyle. 

Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 

1. Tag dosispakken ud af køleskabet og lad den varme op til stuetemperatur (op til 25 °C) inden injektionerne administreres. Den anbefalede opvarmningstid er 30 minutter.

Datoen og tidspunktet, hvor dosispakken tages ud af køleskabet, skal anføres på kartonen. 

 • Anvend ikke eksterne varmekilder, såsom varmt vand, til at opvarme de fyldte injektionssprøjter.
 • Kanylen må ikke berøres og hætten må ikke påsættes igen på noget tidspunkt. Det er for at undgå utilsigtede kanylestikskader.


2. Tag begge injektionssprøjter fra bakken. Kontroller, at lægemidlet i hver fyldt injektionssprøjte er en farveløs til let gul, let opaliserende opløsning, der stort set er fri for synlige partikler. Du kan måske se luftbobler i displayvinduerne. Det er normalt og påvirker ikke dosen.

 

 • Kontroller begge fyldte injektionssprøjter. De må ikke anvendes, hvis:
  • de har overskredet udløbsdatoen, der er anført på injektionssprøjtens etiket (EXP).
   eller
  • de er blevet opbevaret ved stuetemperatur (op til 25 °C) i mere end 24 timer.
  • opløsningens farve og klarhed ikke er i overensstemmelse med ovenstående, eller hvis væsken indeholder flydende partikler.
  • der er tegn på skade (revner, skår osv.).
 • Hvis du bemærker noget af det ovenstående, skal du straks kontakte apotekspersonalet.


3. En fuld dosis svarer til to injektionssprøjter administreret fortløbende, og inden for 30 minutter efter hinanden. 

Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 


4. Brug aseptisk teknik (ren og bakteriefri) og en plan arbejdsflade under injektionsproceduren.

5. Vælg det første subkutane injektionssted på låret, maven eller bag på overarmen. 

Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 

 • Injicer ikke i et kropsområde, hvor huden er irriteret, rød, blodunderløben, inficeret eller arret på nogen måde.


6. Giv den første injektion. 

 • Vælg et injektionssted og tør huden af med en alkoholserviet.
 • Lad injektionsstedet tørre af sig selv, før injicering.
 • Berør ikke området og pust ikke på det, før injektionen gives.
 • Fjern kanylehætten.
 • Klem forsigtigt huden rundt om det rengjorte injektionssted med tommel- og pegefingeren, for at skabe en let udbuling.
 • Hold den fyldte injektionssprøjte i en vinkel på 45o-90o på injektionsstedet. Indfør hurtigt kanylen lige ind i hudfolden, indtil kanylen er helt under huden.


7. Tryk stemplet langsomt ned i en jævn bevægelse, indtil injektionssprøjten er helt tom. Træk ikke stemplet tilbage. 

Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 


8. Før injektionssprøjten fjernes, skal det kontrolleres, at injektionssprøjten er tom. Hvis det bløder, skal du trykke et stykke vat eller gaze på stedet. Gnid ikke på huden efter injektionen. Når injektionssprøjten fjernes fra injektionsstedet, skal du slippe stemplet, MENS kanylen trækkes lige ud. Når du slipper stemplet, vil kanylebeskytteren dække den eksponerede kanyle.

 

Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 


9. Administrer injektionerne umiddelbart efter hinanden uden væsentlig forsinkelse. I tilfælde af at den anden injektion ikke kan administreres umiddelbart efter den første injektion, skal den anden injektion administreres senest 30 minutter efter den første injektion. Den anden injektion skal foretages mindst 3 cm væk fra det første injektionssted.

Patienterne skal observeres under de subkutane injektioner og i 1 time herefter for tegn og symptomer på injektionsreaktioner, herunder overfølsomhed. Efter de første 6 Tysabri-doser, uanset administrationsvejen, skal patienterne observeres efter subkutan injektion ifølge klinisk skøn.

Afbryd omgående injektionen ved den første observation af tegn eller symptomer, der tyder på en allergisk reaktion [se pkt. 4.4 i produktresuméet]. 


Tysabri Biogen Netherlands B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 150 mg 


10. Bortskaf den brugte injektionssprøjte i henhold til de lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...