Micardis®

tabletter 40 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Micardis® 40 mg tabletter  

telmisartan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Micardis
 3. Sådan skal du tage Micardis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Micardis indeholder det aktive stof telmisartan. Telmisartan er en angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Micardis blokerer angiotensin II´s virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder. 

 

Micardis bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. ’Essentiel’ betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet.  

 

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt, at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet. 

 

Micardis bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen, eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Micardis

Tag ikke Micardis

 • hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Micardis (angivet i punkt 6).
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge Micardis tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet)
 • hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

 

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet før du tager Micardis. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Micardis, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Nyresygdom eller du har fået en nyretransplantation
 • Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)
 • Leversygdom
 • Hjerteproblemer
 • Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineral sammensætningen)
 • For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin eller er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning.
 • Har et højt kaliumindhold i blodet (de hyppigste årsager til dette er sukkersyge, nedsat nyrefunktion, alder over 70 år og kaliumtilskud eller medicin, der påvirker blodets indhold af kalium)
 • Diabetes

 

Kontakt lægen, før du tager Micardis: 

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren
   Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Micardis”
 • hvis du tager digoxin.

 

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid. Micardis kan ikke anbefales til gravide. Hvis Micardis tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).
Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Micardis.  

 

Micardis kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Micardis. 

Brug af anden medicin sammen med Micardis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis af disse andre lægemidler, eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende: 

 • Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.
 • Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter, kaliumbesparende medicin (visse typer vanddrivende tabletter) ACE-hæmmere, angiotensin II- receptorantagonister, non steroide antiinflammatoriske medicintyper (NSAID´er som acetylsalicylsyre og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som ciclosporin og tacrolimus) samt antibiotika indeholdende trimethoprim.
 • Vanddrivende medicin i høje doser kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension).
 • Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskriften ”Tag ikke Micardis” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • Digoxin.

 

Den blodtrykssænkende virkning med Micardis kan blive mindre, hvis du samtidig tager medicin mod gigt og lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) såsom acetylsalicylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider. 

 

Micardis kan øge den blodtrykssænkende virkning, både af anden blodtrykssænkende medicin og af medicin, der potentielt kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen eller amifostin). 

Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin, og medicin mod depression yderligere forværre et lavt blodtryk. Du kan opleve det som svimmelhed, når du rejser dig. Du skal derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet 

Fortæl altid lægen, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge anbefale dig at stoppe med at tage Micardis, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil anbefale en anden type medicin i stedet for Micardis. Det frarådes at anvende Micardis tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader. 

 

Amning 

Fortæl altid lægen, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Micardis anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidlig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Micardis. Før ikke motorkøretøj, hvis du føler dig svimmel eller træt. Lad også være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Micardis indeholder sorbitol.

Dette lægemiddel indeholder 168,64 mg sorbitol pr. tablet. 

Micardis indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Micardis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 tablet daglig. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Micardis kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Micardis hver dag, så længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Micardis er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til behandling af forhøjet blodtryk er den normale dosering af Micardis til kontrol af blodtrykket i 24 timer én tablet á 40 mg én gang daglig. Nogle patienter får anbefalet en lavere dosis på 20 mg eller en højere dosis på 80 mg. Micardis kan også ordineres i kombination med diuretika (vanddrivende medicin) såsom hydrochlorthiazid, der har vist sig at øge den blodtryksnedsættende virkning af Micardis. 

 

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den sædvanlige dosis Micardis 80 mg én gang daglig. I den første periode af behandlingen skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt. 

 

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg én gang om dagen. 

Hvis du har taget for meget Micardis

Hvis du har taget for mange tabletter, så kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage Micardis

Vær ikke bekymret, hvis du har glemt at tage én tablet. Tag tabletten straks du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du måikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet, individuelle doser. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen) eller hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige. 

Bivirkninger ved Micardis

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere): 

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed (depression), besvimelse, svimmelhed, langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos patienter i behandling for forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diaré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe, svedtendens, medicinudløst udslæt, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter, nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt, brystsmerter, træthedsfølelse og forhøjet kreatininniveau i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Sepsis* (ofte kaldet “blodforgiftning”, en alvorlig infektion med en betændelsesreaktion i hele kroppen, som kan føre til døden), øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), for få blodplader (trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), overfølsomhedsreaktioner (såsom udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelser i ansigtet og lavt blodtryk), lave blodsukkerniveauer (hos sukkersygepatienter), nervøsitet, søvnighed, nedsat syn, hurtig hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, smagsforstyrrelser, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), hurtigt indsættende hævelse af hals og slimhinder (angioødem), som kan være dødelig, eksem, hudrødme, nældefeber, alvorligt medicinudløst udslæt, ledsmerter, smerter i arme og ben, senesmerter, influenzalignende symptomer, nedsat hæmoglobin samt forhøjet urinsyre, forhøjede leverenzymer eller forhøjet kreatinkinase i blodet. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere)  

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)** 

 

* Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. 

 

** Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan. Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Tag først din Micardis-tablet ud af blisteren lige før indtagelse. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Micardis indeholder

Aktivt stof: telmisartan. En tablet indeholder 40 mg telmisartan. 

Øvrige indholdsstoffer: povidon (K25), meglumin, natriumhydroxid, sorbitol (E420), magnesiumstearat 

Udseende og pakningsstørrelser

Micardis 40 mg tabletter er hvide aflange tabletter, hvorpå firmaets logo og koden 51H er præget. 

 

Micardis 40 mg er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 56, 84 eller 98 tabletter, i enkeltdosis-blisterpakning indeholdende 28 x 1, 30 x 1 eller 90 x 1 tabletter eller i multipakninger indeholdende 360 tabletter (4 pakninger med 90 x 1 tabletter). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH  

Binger Str. 173 

55216 Ingelheim am Rhein 

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 

5th km Paiania - Markopoulo 

Koropi Attiki, 194 00 

Grækenland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Lietuva  

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Lietuvos filialas  

Tel.: +370 5 2595942 

България  

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -  

клон България  

Тел: +359 2 958 79 98 

Luxembourg/Luxemburg  

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Česká republika  

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Magyarországi Fióktelepe  

Tel.: +36 1 299 89 00 

Danmark  

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Tlf: +45 39 15 88 88 

Malta  

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

Deutschland  

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Tel: +49 (0) 800 77 90 900 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v.
Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Eesti Filiaal 

Tel: +372 612 8000 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS  

Tlf: +47 66 76 13 00 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Tel: +43 1 80 105-7870 

España 

Boehringer Ingelheim España S.A.  

Tel: +34 93 404 51 00 

Polska 

Boehringer Portugal, Sp.zo.o.  

Tel.: +48 22 699 0 699 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.  

Tél: +33 3 26 50 45 33 

Portugal 

Ingelheim, Lda.  

Tel: +351 21 313 53 00 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.  

Tel: +385 1 2444 600 

România 

Boehringer Ingelheim RCVGmbH & Co KG  

Viena - Sucursala Bucuresti 

Tel: +40 21 302 28 00 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

Ísland  

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika  

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

organizačná zložka  

Tel: +421 2 5810 1211 

Italia  

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tel: +39 02 5355 1 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky  

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

Κύπρος  

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB  

Tel: +46 8 721 21 00 

Latvija  

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Latvijas filiāle  

Tel: +371 67 240 011 

United Kingdom(Northern Ireland)  

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...