Xylocain®

kutanspray, opløsning 100 mg/ml

ChemVet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning 

lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xylocain® kutanspray til dig personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain® kutanspray
 3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xylocain® kutanspray er lidocaine, som tilhører gruppen af lokalbedøvende lægemidler. 

Xylocain® kutanspray anvendes til: 

 • Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser og operationer i næse og svælg.
 • Xylocain® kutanspray kan bruges til voksne og børn over 2 år.

 

Lægen kan have givet dig Xylocain® kutanspray for noget andet. Følg altid lægens anvisning anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain®

Brug ikke Xylocain® kutanspray, hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for lidocaine eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • du er overfølsom (allergisk) over for andre lokalbedøvelses midler af samme type (amid-typen).

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af det som står oven for, passer på dig. Hvis du er usikker, så rådfør dig med din læge eller apotek, før du starter behandling med Xylocain® kutanspray. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du bruger Xylocain® kutanspray, hvis du:  

 • har sår eller betændelse i området, hvorpå Xylocain® skal påføres.
 • har epilepsi.
 • lider af en hjerte-karsygdom eller andre hjerteproblemer så som forstyrrelse i hjertets ledningsevne (hjerteblok) eller hjerterytmeforstyrrelser (Wolff-Parkinson-White syndrom).
 • har langsom puls eller for lavt blodtryk.
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • eller nogen i din familie lider af porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet).
 • har generelt dårligt helbred eller er ældre.


Vær opmærksom på følgende:  

 • Brug af Xylocaine i mund og svælg, kan påvirke evnen til at synke.

Dette kan øge risikoen for, at få Xylocaine ned i luftrøret. Følelsesløshed af tunge eller mundslimhinde kan desuden øge risikoen for bidskader.
Du bør vente med at spise og drikke til ca. 2 timer efter bedøvelsen. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Xylocain® kutanspray kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Xylocain® kutanspray.
Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager:  

 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmikum) så som amiodaron.
 • anden lokalbedøvende medicin eller medicin, der ligner lidocain (amid-typen).
 • cimetidin (mod mavesår).
 • beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).
 • fluvoxamin (lægemiddel mod depression).

Xylocaine kutanspray, opløsning, indeholder alkohol.
Hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Xylocaine uden først at tale med lægen. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet
Du kan bruge Xylocain®kutanspray selvom du er gravid.

Amning
Du kan bruge Xylocain®kutanspray, selvom du ammer, dog ikke på brystvorterne lige før amning.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xylocain® kutanspray  

Xylocain® indeholder ethanol

Xylocain® indeholder ethanol og bør derfor ikke anvendes til personer i behandling med disulfiram eller metronidazol. Brug af Xylocaine frarådes hos alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme.e 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis og hvor på kroppen Xylocain® kutanspray har været anvendt, kan denne give kortvarige forstyrrelser i din bevægelse og koordination. Vent med at køre bil eller betjene maskiner. Din læge eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for dig at køre bil eller betjene maskiner igen. 

3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray

Brug altid Xylocain® kutanspray nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du vil normalt få Xylocain® af en læge eller tandlæge.
Appliceres direkte på hud eller slimhinde.
Sprayrørets spids er allerede bøjet til rette position, og der bør ikke ændres ved røret før brug. Spidsen på røret må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen. Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug. 

Den sædvanlige dosis er:

Dosis af Xylocain® kutanspray er individuel, og afhænger af den mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor variere fra patient til patient, og er også afhængig af dennes alder og helbred.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust).

Børn over 12 år, der vejer mindre end 25 kg: Dosering er individuel og afhænger af barnets vægt og fysiske tilstand.

Børn under 12 år: Dosering er individuel. Dosis bør ikke overstige 3 mg/kg ved anvendelse i struben, og 4-5 mg/kg ved anvendelse i næse, mund og svælg.
Til nyfødte og spædbørn anbefales en lidocain opløsning med lavere koncentration.

Ældre
Kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget Xylocain® kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Xylocain® kutanspray, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er: prikkende, snurrende fornemmelse i læberne, følelsesløshed i tungen, uklarhed, skærpet hørelse, susen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser, muskelrysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen, for lavt blodtryk, langsom puls,hjerterytmeforstyrrelser og shock. 

Hvis du har glemt at bruge Xylocain® kutanspray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Xylocain® kutanspray Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse inden for minutter til timer, pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 • Forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.
 • Reaktion på anvendelsesstedet.
  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Xylocain® kutanspray utilgængeligt for børn.
Særlige opbevaringsbetingelser: Ingen.
Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.
Brug ikke Xylocain® kutanspray efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.
Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400), bananessens, menthol, saccharin, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Xylocain® fås i 50 ml glasflaske med pumpespray dosering (500 doser). Kort sprayrør(ca. 120 mm) medfølger.
Lange (ca. 230 mm) sterile plastik sprayrør er tilgængelige i 50 stk pakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS 

A.C. illums Vej 6,8600 Silkeborg 

Ompakket og frigivet af

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

 

Xylocain® er et registreret varemærke, der tilhører Aspen Pharma Trading Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...