Mildison® Lipid

creme 10 mg/g

Karo Pharma AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mildison® Lipid 1% creme 

hydrocortison  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkning, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mildison Lipid
 3. Sådan skal du bruge Mildison Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mildison Lipid er et svagt virkende binyrebarkhormon creme (glucocorticoid), som virker kløestillende og hæmmende på betændelse i huden. 

Du kan bruge Mildison Lipid mod milde former for eksem/hududslæt, solskoldning og soleksem. Du kan også bruge Mildison Lipid mod psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mildison Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Mildison Lipid:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et eller af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke Mildison Lipid mod: 

 • rosacea, en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden.
 • perioral dermatit, en aknelignende betændelse omkring munden.
 • bumser eller på områder med bumser.
 • betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Særlige forholdsregler

 • Brug ikke Mildison Lipid længere end 4-6 uger uden lægens anvisning.
 • Stop med at bruge Mildison Lipid, hvis der opstår irritation eller en betændelse bliver værre, der hvor du har påført cremen.
 • Brug ikke cremen i åbne sår.
 • Vær forsigtig med at bruge cremen i længere perioder i ansigtet og på andre områder med tynd hud.
 • Undgå at få cremen i øjnene.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn

Vær forsigtig med at bruge Mildison Lipid på store hudområder og i længere tid hos børn. 

Brug af anden medicin sammen med Mildison Lipid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mildison Lipid. 

Du kan bruge Mildison Lipid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:
Du kan bruge Mildison Lipid under graviteten. 

 

Amning:
Du kan amme, selv om du bruger Mildison Lipid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mildison Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mildison Lipid indeholder benzylalkohol, cetostearylalkohol og propylparahydroxybenzoat

Dette lægemiddel indeholder 7,5 mg benzylalkohol pr. gram creme. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og mild lokal irritation.
Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Propylparahydroxybenzoat (E 216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Mildison Lipid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Brug til børn og voksne 

Påfør cremen i et tyndt lag, 1 til højst 3 gange daglig. 

 

Du må kun bruge Mildison Lipid til børn under 2 år efter lægens anvisning. 

Brugervejledning:

Brug kun Mildison Lipid på den sygdomsramte hud. Undgå at bruge cremen på rask hud. Vask hænderne efter påføringen, med mindre det er dine hænder, som skal behandles. 

Hvis du har brugt for meget Mildison Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Mildison Lipid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du holder op med at bruge Mildison Lipid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du pludselig stopper med behandlingen efter længere tids brug, kan du få rødmen, svien og brænden i huden eller forværring af din psoriasis. Du kan undgå dette ved langsomt at bruge mindre og mindre af Mildison Lipid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • Kontakteksem.

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Tynd hud, der let går i stykker (ofte forbigående).
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden herunder betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Ny infektion, maskering af infektion, forværring af infektion.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mildison Lipid indeholder

 • Aktive stof: hydrocortison
 • Øvrige indholdsstoffer: hvid, blød paraffin tynd paraffinolie; cetostearylalkohol; macrogol 25 cetostearylether; vandfri citronsyre (E 330); vandfri natriumcitrat (E 331) og renset vand, benzylalkohol, propylparahydroxybenzoat (E216).

Udseende og pakningstørrelser

Hvid creme i tube på 15 g, 30 g og 100 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Karo Pharma AB 

Box 16184 

103 24 Stockholm 

Sverige 

medinfo@karopharma.com 

Fremstiller

Temmler Italia S.r.l. 

Via Delle Industrie 2 (MI) 

20061 Carugate, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev ændret 2021-06-24. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...