Acetylcystein "SAD"

konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml
acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Acetylcystein SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, her- under bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylcystein SAD
 3. Sådan skal du tage Acetylcystein SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Acetylcystein SAD anvendes til at behandle forgiftninger med paracetamol. Du vil få Acetylcystein SAD som en meget langsom indsprøjtning i en blodåre af en læge eller sygeplejerske. 


Lægen kan give dig Acetylcystein SAD for noget andet. Spørg lægen. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylcystein SAD

Tag ikke Acetylcystein SAD

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholds- stoffer i Acetylcystein SAD (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har svær anafylaksi (en akut, alvorlig allergisk reaktion)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Acetylcystein SAD: 

 • Hvis du har astma
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen (bronkospasmer)


Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Hvis du lider af hjerte kramper (angina pectoris), er der øget risiko for hovedpine, når du bliver behandlet med Acetylcystein SAD

Brug af anden medicin sammen med Acetylcystein SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Medicin for hjerte og kredsløb (glycerylnitrat)

Brug af Acetylcystein SAD sammen med mad og drikke

Acetylcystein SAD kan gives uafhængigt af måltider. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan- lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun få Acetylcystein SAD efter aftale med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun få Acetylcystein SAD efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylcystein SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Acetylcystein SAD indeholder natrium, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder 48 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du muligvis tage hensyn dertil. Spørg lægen til råds om hvor meget natrium, du har fået i din dosis. 

3. Sådan skal du tage Acetylcystein SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 


Acetylcystein SAD gives som en meget langsom indsprøjtning (infusion) i en blodåre. Du vil normalt få Acetylcystein SAD af en læge eller sygeplejerske. Du må få Acetylcystein SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Den sædvanlige dosis

Voksne og børn
Doseringen er individuel. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig, og om der muligvis skal anvendes mindre dosis. Dosis vil afhænge af din vægt, og hvilken virkning der opnås af lægemidlet. 

Hvis du har brugt for meget Acetylcystein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du har fået for meget Acetylcystein SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 


Hvis du har fået for meget Acetylcystein SAD, eller hvis det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer: 

 • forvirring
 • svær hovedpine
 • overfølsomhedsreaktioner
 • uro
 • påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjer- nen

Hvis du har glemt at bruge Acetylcystein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Acetylcystein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):
Alvorlige: Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/ åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige: Øjensmerter. Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Udslæt (nældefeber) og hævelse. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, tunge og læber, kan det være livsfarligt. Ring 112. Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Overfølsomhedsreaktioner. Påvirkning af blodkar (vasodilation). 


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):
Alvorlige: Hjertestop. Hivende åndedræt. Stop i åndedræt. 

Epileptiske anfald (kramper). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Nedbrydelse af leveren. Blåfarvning af huden. 

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige: Angst. Smerter i leddene. Hoste. 

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

Mindre blødning i hud og slimhinder. 


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):
Alvorlige: Blindhed. 

Ikke alvorlige: Sløret syn. 


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:
Ikke alvorlige: Kvalme. Opkastning. Diaré. Rødmen af huden. Kløe. 

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning. Brystsmerter. Utilpashed. Forhøjet temperatur. 


Acetylcystein SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (serum-carbamid, protrombintid). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirknink.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Acetylcystein SAD utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 


Brug ikke Acetylcystein SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar Acetylcystein SAD i original emballage. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske indeholder:

 • Aktivt stof: Acetylcystein
 • Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylcystein SAD 200 mg/ml er en klar, farveløs væske. 


Acetylcystein SAD findes i pakningsstørrelse på: 100 ml infusionsflaske. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amgros I/S
Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

amgros@amgros.dk 

Fremstiller:

Region Hovedstadens Apotek
Rigshospitalet 

Esther Møllers Vej 2
2100 København Ø

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...