Zeffix®

filmovertrukne tabletter 100 mg

GSK Ireland

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zeffix 100 mg filmovertrukne tabletter
lamivudin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zeffix
 3. Sådan skal du tage Zeffix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddelstof i Zeffix er lamivudin. 


Zeffix bruges til behandling af langvarig (kronisk) hepatitis B-infektion hos voksne.

Zeffix er et antiviralt lægemiddel, der undertrykker hepatitis B-virus i kroppen. 

Det tilhører en gruppe af lægemidler kaldet nukleosidanalog revers transkriptase-hæmmere (NRTI’er). 


Hepatitis B er en virus, som inficerer leveren og forårsager langvarig (kronisk) infektion, hvilket kan medføre leverskader. Zeffix kan bruges 

til patienter, hvis lever er skadet, men stadig fungerer normalt (kompenseret leversygdom), og i kombination med anden medicin, til patienter hvis lever er skadet, og som ikke længere fungerer normalt (dekompenseret leversygdom). 


Behandling med Zeffix kan nedsætte mængden af hepatitis B-virus i kroppen. Derved kan leverskaden mindskes og leverfunktionen forbedres. Ikke alle reagerer på behandling med Zeffix på samme måde. Lægen vil følge effekten af din behandling med regelmæssige blodprøver. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zeffix

Tag ikke Zeffix:

 • hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zeffix (angivet i punkt 6).

Kontakt lægen, hvis du mener dette gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle personer, som tager Zeffix eller andre lignende lægemidler, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Du skal derfor være opmærksom på en øget risiko: 

 • hvis du nogensinde har haft andre typer leversygdom, såsom hepatitis C
 • hvis du er svært overvægtig (især hvis du er en kvinde).

Kontakt lægen, hvis noget af dette gælder for dig. Du kan have behov for ekstra kontrolbesøg, inklusive blodprøver, mens du tager medicinen. Se punkt 4 for mere information omkring risikoen.  


Stop ikke med at tage Zeffix uden lægens anvisning, da der er en risiko for, at din hepatitis forværres. Når du er færdig med behandlingen med Zeffix, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer.

Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade. Se punkt 3 for mere information om, hvordan du skal tage Zeffix. 


Beskyt andre personer
Hepatitis B-infektion spredes ved seksuel kontakt med nogen, der har infektionen, eller ved overførsel af inficeret blod (f.eks. ved at dele kanyler). Zeffix vil ikke forhindre, at du kan overføre hepatitis B-infektion til andre. For at beskytte andre personer mod at blive smittet med hepatitis B: 

 • Brug kondom ved oralsex, analsex eller samleje
 • Undgå overførsel af blod - lad f.eks. være med at dele nåle.

Brug af anden medicin sammen med Zeffix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  


Husk at informere lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage et nyt lægemiddel, mens du tager Zeffix. 


Disse lægemidler må ikke tages sammen med Zeffix:  

 • lægemidler (oftest opløsninger), der indeholder sorbitol og andre sukkeralkoholer (som f.eks. xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt
 • andre lægemidler indeholdende lamivudin, der bruges til behandling af hiv-infektion (nogle gange kaldet aids-virus)
 • emtricitabin, der bruges til behandling af hiv- eller hepatitis B-infektion cladribin, der bruges til behandling af hårcelleleukæmi.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver behandlet med nogen af disse. 

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid: 

Tal med lægen omkring risici og fordele ved at tage Zeffix under graviditeten.
Stop ikke med at tage Zeffix uden lægens anvisning. 


Amning

Zeffix kan udskilles i mælken. Hvis du ammer, eller overvejer at amme:
Kontakt lægen, før du tager Zeffix. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zeffix kan gøre dig træt, hvilket kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
→ Før ikke motorkøretøj og betjen ikke maskiner, med mindre du er sikker på, at din evne hertil ikke er påvirket. 

Zeffix indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Zeffix

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  


Hold jævnligt kontakt med lægen
Zeffix hjælper med til at få kontrol over din hepatitis B-infektion. Du skal tage Zeffix hver dag for at få kontrol over din infektion og for at forhindre, at din sygdom forværres.
Hold kontakt til lægen og afbryd ikke behandlingen med Zeffix uden lægens anvisning. 

Hvor meget skal du tage

Den sædvanlige dosis Zeffix er 1 tablet (100 mg lamivudin) én gang daglig. 


Lægen kan ordinere en lavere dosis, hvis du har problemer med nyrerne. Zeffix oral opløsning er til rådighed for personer, der har brug for en lavere dosis end den sædvanlige, eller som ikke kan tage tabletter.
Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. 


Hvis du allerede tager anden medicin, der indeholder lamivudin, for hiv-infektion, vil lægen fortsætte med at behandle dig med en højere dosis (sædvanligvis 150 mg 2 gange daglig), fordi dosis af lamivudin i Zeffix (100 mg) ikke er tilstrækkelig høj til at behandle en hiv-infektion. Hvis du planlægger at ændre din hiv- behandling, skal du tale med lægen først. 

Tabletten skal synkes hel med vand. Zeffix kan tages sammen med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Zeffix

Der opstår sandsynligvis ikke alvorlige problemer, hvis du ved et uheld har taget for meget Zeffix. 

Hvis du ved et uheld har taget for meget, skal du kontakte lægen, apoteket eller nærmeste skadestue for nærmere rådgivning. 

Hvis du har glemt at tage Zeffix

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det, og derefter fortsætte din behandling som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zeffix

Stop aldrig med at tage Zeffix uden først at spørge lægen til råds. Der er risiko for, at din hepatitis bliver værre (se punkt 2). Når du stopper med at tage Zeffix, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer. 

Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


I kliniske studier blev følgende bivirkninger rapporteret som almindelige: træthed, luftvejsinfektioner, ondt i halsen, hovedpine, mavepine eller -ubehag, kvalme, opkastning og diarré, stigning i leverenzymer og enzymer produceret i musklerne (se nedenfor). 


Allergiske reaktioner

Disse er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Symptomerne inkluderer: 

 • hævelser i ansigtet, hævede øjenlåg eller læber
 • besvær med at synke eller trække vejret.

Kontakt omgående lægen, hvis du får disse symptomer. Stop med at tage Zeffix.  


Bivirkninger, der kan være forårsaget af Zeffix  


En meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer), som kan vise sig i blodprøver, er:  

 • stigning i indholdet af leverenzymer (aminotransferaser). Dette kan være tegn på betændelse eller leverskade.


En almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er:  

 • kramper og muskelsmerter
 • udslæt eller nældefeber på et hvilket som helst sted på kroppen.


En almindelig bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er:  

 • stigning i indholdet af enzymer, som dannes i musklerne (kreatinfosfokinase), som kan være tegn på ødelæggelse af muskelvæv.


En meget sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) er:  

 • laktacidose (for meget mælkesyre i blodet).


Andre bivirkninger 

Andre bivirkninger er set hos et meget lille antal personer, og deres nøjagtige hyppighed kendes ikke. 

 • nedbrydning af muskelvæv
 • forværring af leversygdom, efter behandlingen med Zeffix er stoppet eller under behandlingen, hvis hepatitis B-virus bliver resistens over for Zeffix. Dette kan blive livstruende hos nogle personer.


En bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er: 

 • nedsat antal af de celler, der er involveret, når blod størkner (trombocytopeni).


Hvis du får bivirkninger
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zeffix indeholder

Det aktive stof er lamivudin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg lamivudin. 


De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid, macrogol 400, polysorbat 80, syntetisk gul og rød jernoxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Zeffix filmovertrukne tabletter leveres i forseglede blisterfolie med 28 eller 84 tabletter. Tabletterne er karamelfarvede, filmovertrukne, kapselformede, bikonvekse og præget “GX CG5” på den ene side. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland  

Fremstiller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen  

Paralleldistributør:

2care4 ApS, Esbjerg V, Danmark  

Ompakker:

2care4 ApS, Esbjerg V, Danmark

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...