Beprezid

depottabletter 100+12,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beprezid 100 mg/12,5 mg depottabletter 

Metoprololtartrat som succinat/hydrochlorthiazid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Beprezid
 3. Sådan skal du tage Beprezid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beprezid er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).  

Beprezid bruges til behandling af forhøjet blodtryk. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Beprezid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Beprezid, hvis du:

 • er allergisk over for metoprololsuccinat eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beprezid (angivet i afsnit 6).
 • har en alvorlig hjertesygdom.
 • har rytmeforstyrrelser i hjertet (syg sinus-syndrom) medmindre du har pacemaker.
 • har dårlig blodcirkulation pga. hjertepumpesvigt (kardiogent shock).
 • har alvorligt hjerteblok (2. eller 3. grads AV-blok).
 • lider af ubehandlet dårligt hjerte.
 • har stærkt nedsat lever- og nyrefunktion.
 • har forhøjet kalk i blodet.
 • har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i ben og eller arme.
 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • har højt blodtryk på grund af en ubehandlet svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • har mistanke om hjerteanfald og har meget lav puls (mindre end 45 slag per minut) og meget lavt blodtryk.
 • har meget lavt blodtryk.
 • lider af ophørt urinproduktion (anuri).
 • er overfølsom (allergisk) over for medicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer).
 • har for lavt natrium eller kalium i blodet eller forhøjet urinsyre i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Beprezid: 

 • hvis du har diabetes.
 • hvis du har astma.
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har psoriasis.
 • hvis du har kolde, hvide og følelsesløse fingre (Raynauds syndrom).
 • hvis du har brystsmerter med natlige anfald (Prinzmetals angina).
 • hvis du har smerter i benene ved gang på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens).
 • hvis du har urinsyregigt eller forhøjet urinsyre (arthritis urica).
 • hvis du har hjertesygdom eller hjerterytmeforstyrrelser.
 • hvis du har bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus (SLE)).
 • hvis du har fastet i længere tid eller haft kraftig fysisk udfoldelse, da dette kan medfører et meget lavt blodsukker.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager Beprezid.
 • hvis du oplever nedsat syn eller får øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i øjet, og det kan opstå i løbet af timer eller uger efter at have taget Beprezid. Det kan medføre permanent synstab, hvis det ikke bliver behandlet. Hvis du tidligere har haft allergi over for penicillin eller sulfonamider, kan du have større risiko for at udvikle dette.

 

Du skal være opmærksom på: 

 • at Beprezid kan sløre symptomerne på for højt stofskifte (tyreotoksikose).
 • at Beprezid kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • at du kan få forværring af ikke kendt diabetes under behandling med Beprezid.

Ældre patienter skal være opmærksomme på, at behandling med Beprezid kan nedsætte blodets indhold af salte. Tal med lægen.  

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Beprezid. 


Du må kun stoppe behandling med Beprezid efter aftale med lægen, se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Beprezid” nedenfor. 

Brug af anden medicin sammen med Beprezid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 

Anden medicin kan ændre virkningen af Beprezid, og Beprezid kan påvirke virkningen af anden medicin. 


Fortæl lægen, hvis du tager: 

 • anden hjerte- og blodtryksmedicin (f.eks. anden betablokker, herunder også øjendråber, eller verapamil, diltiazem, lidocain, nifedipin, quinidin og amiodaron eller ACE-hæmmer).
 • medicin mod hjertesygdomme (digoxin).
 • smertestillende medicin (NSAID, ibuprofen og indometacin).
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, paroxetine, sertralin eller tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod migræne eller hedeture (clonidin).
 • medicin mod for meget fedt i blodet (cholestyramin og colestipol).
 • medicin mod mani (lithium).
 • medicin mod astma eller rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).
 • binyrebarkhormoner (kortikosteroider, kortikotropin, ACTH).
 • insulin eller tabletter mod diabetes.
 • inhalationsmedicin (glukokortikoider (beclometason, budesonid)).
 • muskelafslappende medicin (tubocurarin).
 • medicin mod allergi (antihistaminer).
 • medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika).
 • adrenalin.

Brug af Beprezid sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Beprezid i forbindelse med morgenmåltidet.  

 

Alkohol kan forstærke virkningen af Beprezid. Tal med lægen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Du må kun tage Beprezid efter lægens anvisning.
Du skal fortælle din læge, hvis du er gravid, eller hvis du tror, du er det.
Din læge vil normalt råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Beprezid, da du ikke bør tage Beprezid under graviditeten. Dette skyldes at Beprezid går over i moderkagen og kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten. 

 

Amning:  

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Beprezid, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Beprezid kan især i starten af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (svimmelhed og træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken. 

Beprezid indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Beprezid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 1-2 depottabletter 1 gang dagligt.  

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn: Du må ikke give Beprezid til børn.  

 

Nedsat nyrefunktion: Du må ikke tage Beprezid, hvis du har tegn på nedsat nyrefunktion.  

 

Nedsat leverfunktion: Du må ikke tage Beprezid, hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.  

 

Du skal tage depottabletten sammen med mindst ½ glas vand og helst sammen med morgenmåltidet. Du kan dele depottabletterne, men du må ikke tygge eller knuse dem. 

 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Hvis du har taget for meget Beprezid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beprezid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Har du taget for meget Beprezid kan du få: meget langsom puls, meget lavt blodtryk, uregelmæssig puls, hjertesvigt, kvalme, opkastning, svimmelhed, væsketab, muskelkramper, bevidsthedssløring/dyb bevidstløshed, blålig farvning af hud og slimhinder og hjertestop. 

 

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket, hjertemedicin (quinidin) eller medicin mod epilepsi kan det forværre din tilstand. 

Hvis du har glemt at tage Beprezid

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Beprezid

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis du skal stoppe behandlingen med Beprezid, skal det ske gradvist over mindst 14 dage. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller dosis bliver sat stærkt ned, kan du få hjertebanken og forværring af smerter i brystet (angina pectoris). 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 1.000 ud af patienter): 

 • Forbigående forværring af nedsat hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hjertesvigt hos patienter med akut blodprop i hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter omkring hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forstyrrelser i hjerterytmen med meget langsom eller hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i øjets bindehinde. Kontakt læge eller skadestue.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Bindevævssygdom med betændelse i blodkarrene.
 • Forværring af hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.
 • Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandling). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 10.000 ud af patienter): 

 • Koldbrand hos patienter med svære kredsløbssygdomme. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forværring af psoriasis. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppighed ikke kendt  

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Akut grøn stær. Kontakt straks lægen eller skadestuen.
 • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom).
 • Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (mere end 1 ud af 10 patienter risikerer at få bivirkninger):  

 • Træthed. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Mavesmerter, kvalme, forstoppelse, diarré.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Forøget urinsyre i blodet. Udskillelse af sukker (glukose) i urinen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Balanceforstyrrelser (meget sjældent med besvimelse).

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 1.000 ud af patienter): 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nældefeber, udslæt (psoriasis-lignende udslæt).
 • Opkastning, vægtøgning.
 • Nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt
 • Irritation af maven, mavekrampe.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Øget svedtendens. Appetitmangel. Muskelkramper.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Ikke alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok af 1. grad)

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. forværret sukkersyge. Øget sukker (glucose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere).
 • Synsforstyrrelser, øjentørhed eller øjenirritation.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Forværring af smerter i benene ved gang på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens).
 • Nervøsitet, angst. Snue. Mundtørhed. Hårtab. Impotens, seksuel dysfunktion. Overfølsomhed (allergi).
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Forvirring, humørsvingninger.
 • Susen for ørerne, høreforstyrrelser.
 • Der kan opstå vævsdød hos patienter med problemer med blodkarrene inden behandling.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Smerter i leddene. Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
 • Muskelsvaghed.

 

Hyppighed ikke kendt: 

 • Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, sløring af symptomer på for lavt blodsukker (insulintilfælde), forstyrrelser i fedtomsætning.
 • Nærsynethed.

Beprezid kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. afvigelser i levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Beprezid utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt. 


Tag ikke Beprezid efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beprezid indeholder:

 • Aktive stoffer: metoprololtartrat som succinat og hydrochlorthiazid.
  1 depottablet indeholder 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, ethylcellulose, hypromellose, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, hydroxypropylcellulose, natriumstearylfumarat, paraffin, macrogol 6000.
  Farvestoffer: Titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Beprezid er gule, runde depottabletter med delekærv på den ene side, og mærket "A/IL" på den anden side.
Beprezid findes i blisterpakning med 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Beprezid svarer til Zok-Zid. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...