Trusopt®

øjendråber, opløsning 20 mg/ml

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trusopt 20 mg/ml øjendråber, opløsning  

dorzolamid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trusopt
 3. Sådan skal du bruge Trusopt
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trusopt indeholder dorzolamid, der tilhører en lægemiddelgruppe kaldet "carboanhydrasehæmmere". 

 

Dette lægemiddel anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet og til behandling af grøn stær (glaukom). Dette lægemiddel kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler, som er beregnet til at mindske trykket i øjet, såkaldte beta-blokkere. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trusopt

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Trusopt

 • hvis du er allergisk over for dorzolamidhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trusopt (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige nyrelidelser eller nyreproblemer eller du tidligere har haft nyresten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Trusopt. 


Fortæl lægen eller apotekspersonalet om alle helbredsproblemer du har eller har haft, inklusive øjenproblemer og/eller øjenoperation og om eventuelle allergier over for lægemidler. 


Hvis du får irriterede øjne eller nye øjenproblemer, for eksempel røde øjne eller hævede øjenlåg, skal du straks kontakte lægen. 


Hvis du har mistanke om at Trusopt forårsager en allergisk reaktion (fx hududslæt, alvorlig hudreaktion eller kløe), skal du stoppe med at anvende dette lægemiddel og straks kontakte lægen. 

Børn

Trusopt er undersøgt hos spædbørn og børn under 6 år, som havde forhøjet tryk i øjet/øjnene eller som har fået diagnosen grøn stær (glaukom). Kontakt din læge for yderligere information. 

 

Ældre 


I studiermed Trusopt hos ældre var effekten af Trusopt den samme hos både ældre og yngre patienter. 

 

Nedsat leverfunktion 


Fortæl din læge om alle leverproblemer du har nu eller har haft tidligere. 

Brug af andre lægemidler sammen med Trusopt

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler (inklusive øjendråber). Dette er især vigtigt, hvis du anvender en anden carboanhydrasehæmmer såsom acetazolamid eller et andet sulfapræparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du bør ikke bruge dette lægemiddel ved graviditet. Fortæl din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. 


Amning
Hvis behandling med dette lægemiddel er påkrævet, anbefales amning ikke. Fortæl din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier af indvirkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er bivirkninger forbundet med Trusopt, såsom sløret syn og svimmelhed, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Undlad at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil du føler dig tilpas, eller dit syn er klart igen. 

Trusopt indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder cirka 0,002 mg benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,075 mg/ml. 


Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Trusopt

Brug altid Trusopt nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Din læge vil fastsætte passende dosis og varighed af behandlingen. 

 

Når dette lægemiddel bruges alene er den anbefalede dosis 1 dråbe i de(t) angrebne øje (øjne) om morgenen, til middag og om aftenen. 

 

Hvis lægen har anbefalet, at du skal bruge dette lægemiddel sammen med beta-blokker øjendråber for at sænke trykket i øjet, er den anbefalede dosis 1 dråbe Trusopt i de(t) angrebne øje (øjne) om morgenen og om aftenen. 

 

Hvis du bruger Trusopt sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 10 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber. 

 

Pas på at spidsen af øjendråbebeholderen ikke kommer til at røre øjet eller øjenomgivelserne. Spidsen kan blive forurenet af almindelige bakterier, som kan forårsage øjeninfektioner og føre til alvorlige skader på øjet og efterfølgende tab af synet. For at forhindre forurening af spidsen skal du vaske dine hænder før brug af lægemidlet og undgå at beholderspidsen kommer i berøring med øjet eller øjenomgivelserne. Hvis du tror, dit lægemiddel kan være forurenet eller du opdager en øjeninfektion, skal du straks kontakte din læge. 

Brugsvejledning

Brug ikke beholderen, hvis plasticsikkerhedsstrimlen på beholderhalsen mangler eller er brudt. Når du åbner beholderen for første gang, skal du rive plasticsikkerhedsstrimlen af. 

 

Hver gang du bruger Trusopt: 

1. Vask hænderne.  

2. Åbn beholderen. Vær særligt opmærksom på, at beholderens spids ikke berører dit øje, huden omkring dit øje eller dine fingre. 

3. Bøj hovedet bagover, og hold beholderen med bunden i vejret over øjet.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

4. Træk ned i det nederste øjenlåg og kig op. Hold og tryk forsigtigt på beholderens flade side og lad én dråbe falde ned i lommen mellem det nedre øjenlåg og øjet.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

5. Tryk med en finger mod øjenkrogen ved næsen eller luk øjenlågene i 2 minutter. Dette er med til at forhindre, at lægemidlet kommer ud i resten af kroppen.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

6. Gentag trin 3-5 ved det andet øje, hvis din læge har ordineret det.  

7. Sæt låget på igen, og luk beholderen tæt til.  

 

[Kun OCUMETER PLUS-beholdere] 

1. Før du bruger lægemidlet første gang, skal du sikre dig at sikkerhedsstrimlen foran på beholderen er ubrudt. Der vil være et mellemrum mellem beholderen og hætten på en uåbnet beholder.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

2. Vask først hænderne, og bryd herefter forseglingen ved at rive sikkerhedsstrimlen af.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

3. Åbn beholderen ved at skrue låget af i pilenes retning som vist på beholderens låg. Undgå at trække låget direkte af beholderen, da dette vil hindre beholderen i at fungere ordentligt.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

4. Bøj hovedet bagover, og træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg for at danne en lomme mellem øjenlåg og øje.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 

5. Vend beholderen på hovedet, som vist, og tryk let med tommel- og pegefinger på fingertryksmærket indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet, som anvist af lægen.  

 

Trusopt Santen Oy øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

RØR IKKE ØJE ELLER ØJENLÅG MED SPIDSEN AF BEHOLDEREN. 

 

6. Hvis det er vanskeligt at få dråberne ud efter åbning første gang, så sæt låget på beholderen igen og luk (undgå at dreje hætten for hårdt). Tag derefter låget af ved at dreje dette i den modsatte retning som vist med pilene øverst på låget.  

 

7. Gentag trin 4 & 5 ved det andet øje, hvis lægen har anvist det.  

 

8. Sæt låget på igen ved at skrue indtil det igen lukker helt tæt om beholderen. Pilen på venstre side af låget skal være ud for pilen på venstre side af beholderen for at sikre ordentlig lukning. Drej ikke hætten for hårdt, ellers kan du beskadige både beholderen og låget.  

 

9. Beholderens spids er specielt designet til at give en afmålt dråbe. Hullet i beholderens spids må derfor IKKE gøres større.  

 

10. Når du har brugt den mængde lægemiddel, der er anført på beholderen, vil der stadig være lidt tilbage i beholderen (det er ikke noget at bekymre sig over). Dette skyldes, at der er en ekstra mængde øjendråber i beholderen, for at du kan få den fulde mængde lægemiddel, som lægen har ordineret. Prøv ikke at fjerne denne sidste rest fra beholderen. 

Hvis du har brugt for meget Trusopt

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere af Trusopt, end der står i denne information, mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas) eller hvis du sluger noget af lægemidlet. 

Hvis du har glemt at bruge Trusopt

Det er vigtigt at bruge lægemidlet, som lægen har foreskrevet. Hvis du har glemt at bruge en dosis, tages den hurtigst muligt. Hvis det er lige ved at være tid til den næste drypning, springes den glemte dosis over, og der dryppes til sædvanlig tid næste gang. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Trusopt

Tal med lægen, hvis du vil holde op med at bruge dette lægemiddel. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får allergisk reaktion inklusive nældefeber, hævelse i ansigtet, læber, tunge og/eller hals som forårsager vejrtrækningsproblemer eller synkebesvær, bør du straks stoppe med at anvende lægemidlet og søge lægehjælp. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret for Trusopt enten i kliniske studier eller efter markedsføring: 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Brænden og svien i øjet. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Hornhindebetændelse med efterfølgende dårligt og sløret syn (keratitis), bindehindebetændelse (conjunctivitis), øjenlågsbetændelse/irritation, sløret syn, hovedpine, kvalme, bitter smag i munden, træthed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Betændelsestilstand i regnbuehinden. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Prikkende og/eller snurrende fornemmelse i hænder og fødder, forbigående nærsynethed, som forsvinder når behandlingen ophører, tåreflåd (efter øjenoperation), øjensmerter, skorpedannelse på øjenlåget, sænket spænding i øjet, hævelse af hornhinden (med symptomer af synsforstyrrelser), irritation og rødme i øjnene, nyresten, svimmelhed, næseblod, halsirritation, mundtørhed, kontakteksem, alvorlige hudreaktioner, allergiske reaktioner med udslæt, nældefeber, kløe, i sjældne tilfælde hævelser af læber, øjne og mund, kortåndethed og mere sjældent hvæsende vejrtrækning. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Kortåndethed, følelse af fremmedlegeme i øjet, kraftige hjerteslag, der kan være hurtige eller uregelmæssige (palpitationer) . 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderens etiket og karton efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Trusopt skal bruges inden for 28 dage efter åbning af beholderen. 

 

Der er ingen særlig krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel. Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trusopt indeholder:

 • Aktivt stof: Dorzolamid.
 • Hver ml indeholder 22,26 mg dorzolamidhydrochlorid svarende til 20 mg dorzolamid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hydroxyethylcellulose, mannitol, natriumcitrat, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker. Benzalkoniumchlorid er tilsat som konserveringsmiddel.

Udseende og pakningsstørrelser

Trusopt er en klar farveløs eller næsten farveløs, isotonisk, let viskøs opløsning. 

 

Trusopt er fyldt i en hvid, gennemsigtig plasticbeholder, som indeholder 5 ml opløsning. Plasticbeholderen lukkes med et hvidt skruelåg. 

 

OCUMETER PLUS-beholderen er en gennemsigtig højdensitets polyethylenbeholder, som indeholder 5 ml opløsning. 

Forseglingen på beholderens etiket sikrer, at beholderen er ubrudt. 

Pakningsstørrelser

1 x 5 ml (enkelt 5 ml pakning) 

3 x 5 ml (tre 5 ml pakninger) 

6 x 5 ml (seks 5 ml pakninger) 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland 

Fremstiller

Fareva Mirabel, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand, Cedex 9, Frankrig 

Santen Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig: 

 

TRUSOPT 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: september 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...