Epiduo®

gel 1 mg/g+25 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epiduo® 1 mg/g / 25 mg/g (0,1% / 2,5%) gel
adapalen/benzoylperoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo
 3. Sådan skal du bruge Epiduo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Epiduo bruges til behandling af acne. 

Denne gel kombinerer to aktive indholdsstoffer, adapalen og benzoylperoxid som arbejder sammen, men på hver sin måde: 


Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes retinoider og de virker specifikt på de hudprocesser, der forårsager acne. 


Det andet aktive indholdsstof, benzoylperoxid, virker som et antibakterielt middel og ved at blødgøre og afskalle det yderste hudlag. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Epiduo:

 • hvis du er allergisk over for adapalen, benzoylperoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Epiduo (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er gravid
 • hvis du planlægger en graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Epiduo. 

 • Du bør ikke bruge Epiduo på steder, hvor du har rifter, hudafskrabninger, solforbrænding eller eksem.
 • Pas på at Epiduo ikke kommer i øjnene, munden eller næseborene, og andre meget følsomme områder på kroppen. Skulle dette ske, skal du straks skylle området med masser af lunkent vand.
 • Du skal undgå overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling.
 • Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet tøj, da det kan forårsage afblegning. Du skal vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt lægemidlet.

Brug af anden medicin sammen med Epiduo

 • Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
 • Du må ikke bruge andre acneprodukter (der indeholder benzoylperoxid og/eller retinoider) på samme tid som du bruger Epiduo.
 • Undgå at bruge Epiduo samtidigt med kosmetik, der har en irriterende, udtørrende eller afskallende virkning på huden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug IKKE Epiduo, hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid. Din læge kan give dig flere oplysninger. Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Epiduo.
For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Epiduo ikke bruges på brystet.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Epiduo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Epiduo indeholder propylenglycol

Dette lægemiddel indeholder propylenglycol. Propylenglycol kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Epiduo

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Epiduo er kun beregnet til behandling af voksne, unge og børn over 9 år. Dette lægemiddel er kun beregnet til kutan anvendelse. 


Du bør påføre gelen i et tyndt lag på de acneangrebne områder en gang daglig ved sengetid. Du skal undgå øjenområdet, læberne og næseborene. Huden skal være ren og tør inden påføring. Du skal vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt Epiduo. 


Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Epiduo. 


Hvis du føler at effekten af Epiduo er for stærk eller for svag, skal du fortælle det til din læge eller apoteket. 


Hvis du oplever en vedvarende irritation, når du bruger Epiduo, skal du kontakte din læge. 

Du kan da blive bedt om at anvende en fugtighedscreme, bruge gelen mindre ofte eller stoppe med brugen i en kortere periode, eller afbryde behandlingen helt. 

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Epiduo, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du bruger mere Epiduo på din hud end du skal, vil din acne ikke forsvinde hurtigere, men din hud vil blive irriteret og rød. 


Du skal kontakte din læge eller hospitalet: 

 • hvis du har brugt mere Epiduo end du skulle
 • hvis et barn ved et uheld har brugt dette lægemiddel
 • hvis du ved et uheld har slugt dette lægemiddel. Din læge vil fortælle dig, hvad der skal gøres.

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Epiduo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighedheden er ikke kendt: 

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 10 personer). 

 • tør hud
 • lokal hududslæt (irritativ kontaktdermatitis)
 • brændende fornemmelse
 • hudirritation
 • rødmen
 • afskalning


Ikke almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 100 personer) 

 • kløe i huden (pruritus)
 • solskoldning


Ikke kendt (frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • hævelse af øjenlåg
 • tæthed i halsen
 • allergisk kontakteksem
 • opsvulmet ansigt
 • stikkende smerte i huden
 • vabler (vesikler)
 • åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • brune pletter på huden (øget pigment)
 • lyse pletter på huden (mindre pigment)
 • nældefeber
 • forbrænding på påføringsstedet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af Epiduo er den generelt mild eller moderat, med lokale tegn som rødmen, tørhed, afskalning, brændende fornemmelse og smerte i huden (stikkende smerte), der topper under den første uge og derefter aftager uden yderligere behandling. 


Forbrændinger på påføringsstedet, de fleste er overfladiske, men der er rapporteret mere alvorlige tilfælde med blæredannelse. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Epiduo utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Kassér flerdosisbeholderen med pumpe 6 måneder efter åbningen. 


Brug ikke Epiduo efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epiduo indeholder:

 • Aktive stoffer: adapalen og benzoylperoxid. 1 g gel indeholder 1 mg (0,1 %) adapalen og 25 mg (2,5 %) benzoylperoxid.
 • Øvrige indholdsstoffer: docusatnatrium, dinatriumedetat, glycerol, poloxamer, propylenglycol (E1520), simulgel 600PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat, isohexadecan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Epiduo er en hvid til lysegul, uigennemsigtig gel. 


Epiduo findes i hvide flerdosisbeholdere med pumpe med hætte, der indeholder 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Epiduo® er et registreret varemærke, der tilhører Nestlè Skin Health S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...