Canesten®

creme 10 mg/g

Bayer AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten, creme 10 mg/g 

clotrimazol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten
 3. Sådan skal du bruge Canesten
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, som f.eks. dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner på huden (hænder, fødder, kroppen og i hudfolder).

Du kan også bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner i skeden (vagina) og på ydre kønsorganer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

 • Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos kvinder (candida vulvitis) og på glans hos mænd (candida balanitis): 

 

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen: 

 • ved betændelse i underlivet for første gang.
 • hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
 • hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.
 • hvis du er i eller efter overgangsalderen.

 

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, hvis du har et af følgende symptomer, da de kan skyldes anden sygdom end svampeinfektioner: 

 • ildelugtende udflåd.
 • feber (temperaturer over 38 ºC)
 • smerter i den nedre del af maven
 • rygsmerter
 • blødning fra skeden
 • kvalme
 • smerter i skulderen.

 

Svampeinfektioner på huden (hænder, fødder, kroppen og i hudfolder):  

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen: 

 • ved svampeinfektioner i hårbund, skæg og negle, da disse typer af svampeinfektioner oftest kræver systemisk behandling.

 

Behandling med Canesten creme kan nedsætte virkningen og sikkerheden af kondomer og pessar under behandlingen. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

 

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver behandling. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Fertilitet, graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Fertilitet 

Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne af clotrimazol på fertiliteten. Dyreforsøg har dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på fertiliteten. 

 

Graviditet 

Canesten kan anvendes med forsigtighed under graviditet, men kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder. Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet.
 

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster)). 

 

Amning 

Canesten kan anvendes under amning. Ved anvendelse på brystvorter, skal brysterne vaskes inden amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Du kan bruge Canesten samtidig med anden medicin. 

Canesten indeholder cetostearylalkohol og benzylalkohol

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

Canesten creme indeholder også 20 mg benzylalkohol pr. gram. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation. 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Smør et tyndt lag Canesten creme på det angrebne hudområde 2 - 3 gange dagligt. En stribe creme på ca. ½ cm er tilstrækkeligt til behandling af et område svarende til en håndflade. 

 

For at sikre, at infektionen slås ned, skal du - alt efter hvad du behandles for - fortsætte behandlingen som angivet nedenfor, efter at symptomerne på svamp er forsvundet. 

 

Svampeinfektioner (dermatomycoser) 

3-4 uger 

Infektion pga. bakterier (erythrasma) 

2-4 uger 

Hudsygdom pga. gærsvamp (pityriasis versicolor) 

1-3 uger 

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos kvinder (candida vulvitis) og på glans hos mænd (candida balanitis) 

1-2 uger 

 

Du skal henvende dig til din læge, hvis der ikke er nogen bedring efter 4 ugers behandling. 

 

Ved behandling af fodsvamp er det vigtigt at vaske fødderne og tørre omhyggeligt mellem tæerne, før du smører med Canesten creme. 

 

Ved infektion af området omkring skeden: Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i et tyndt lag i 1-2 uger. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i et tyndt lag i 1-2 uger. 

 

Børn 

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.  

 

Canesten creme 10 mg/g er lugtfri og misfarver ikke tøjet. 

Hvis du har brugt for meget Canesten creme

Hvis du bruger for meget Canesten, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge. 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Smør med Canesten, når du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at bruge Canesten og kontakt straks din læge, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger (angioødem): Hævelse af ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation på applikationsstedet, smerte.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Allergiske reaktioner, besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber.

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data):  

 • Afskalning af hud, blærer, hævelse (ødem), rødmen af huden, alvorlige hudreaktioner (angioødem), alvorlig allergisk reaktion, kontakteksem, føleforstyrrelse i huden, reaktion på applikationsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Canesten creme indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1g creme indeholder 10 mg clotrimazol. 

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Canesten creme er en hvid og uigennemskinnelig creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Tube (aluminium), 20 g og 50 g. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB  

Box 606  

169 26 Solna  

Sverige  

 

www.canesten.dk 

Fremstiller

GP Grenzach Produktions GmbH  

Emil Barell-Strasse 7  

79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret 10/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...