Anastrozol "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 1 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anastrozol Sandoz 1 mg filmovertrukne tabletter  

anastrozol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen,apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Sandoz
 3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Sandoz indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes ”aromatasehæmmere”. Anastrozol Sandoz anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. 

 

Anastrozol Sandoz fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Tag ikke Anastrozol Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

 

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Anastrozol Sandoz, hvis du er i tvivl. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz 

 • hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.
 • hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder østrogen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz’).
 • hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed, osteoporose).
 • hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.


Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz. 


Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Anastrozol Sandoz. 

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at Anastrozol Sandoz kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Sandoz. 


Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Anastrozol Sandoz i at virke optimalt.
 • Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). Hvis det er tilfældet for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende: 

 • Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Sandoz, hvis du bliver gravid, og tal med din læge. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Sandoz vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager Anastrozol Sandoz. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds. 

Anastrozol Sandoz indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

Anastrozol Sandoz indeholder lactose, der er en form for sukker

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.
 • Forsøg at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.
 • Slug tabletten hel med et glas vand.
 • Det er lige meget, om du tager Anastrozol Sandoz før, under eller efter et måltid.

 

Fortsæt med at tage Anastrozol Sandoz, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du skal muligvis tage det i flere år. 

 

Brug til børn og unge  

Anastrozol Sandoz må ikke gives til børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Anastrozol Sandoz

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anastrozol Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Sandoz

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Anastrozol Sandoz, og søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af de følgende alvorlige, men meget sjældne, bivirkninger:

 • En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes "Stevens-Johnson syndrom".
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke eller trække vejret. Dette kaldes "angioødem".

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)  

 • Hovedpine
 • Hedeture
 • Kvalme
 • Hududslæt
 • Smerte eller stivhed i leddene
 • Betændelse i leddene (artrit)
 • Mathed
 • Knogleskørhed (osteoporose)
 • Depression.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)  

 • Appetitløshed
 • For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve
 • Døsighed
 • Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).
 • Kilden, summen eller følelsesløshed i huden, manglende smagssans
 • Diarré
 • Opkastning
 • Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer
 • Udtynding af håret (hårtab)
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen
 • Knoglesmerter
 • Tørhed i skeden
 • Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling - hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte din læge)
 • Muskelsmerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)  

 • Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin)
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Udslæt eller nældefeber
 • Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position)
 • Øget mængde calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du fortælle det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, da du måske skal have taget nogle blodprøver.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)  

 • Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer
 • Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende reaktion)
 • Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes ‘Schönlein-Henoch purpura’.

 

Påvirkning af dine knogler - knogleskørhed  

Anastrozol Sandoz sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici og behandlingsmuligheder. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

AlU/PVC Blister: 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

HDPE-beholder: 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Sandoz indeholder:‌

 • Aktivt stof: anastrozol.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: 

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearate, kolloid vandfri silica, hydroxypropylcellulose. 

 

Tabletovertræk: 

Opadry II hvid: Lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter præget "A1” på den ene side. 

 

Anastrozol Sandoz fås i ALU/PVC blisterpakning eller HDPE-beholder med et PP skruelåg.  

 

Blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter. 

Beholder: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

UK: Anastrozole 1 mg film-coated tablet
AT: Anastrozol Sandoz 1 mg Filmtabletten
BE: Anastrozol Sandoz 1 mg filmomhulde tabletten
DK: Anastrozol Sandoz
FI: Anastrozol Sandoz
DE: Anastrozol SP 1 mg Filmtabletten
IT: Anastrozolo Sandoz 1 mg compresse rivestite con film
NL: Anastrozol Sandoz tablet 1 mg, filmomhulde tabletten
SE: Anastrozol Sandoz
SI: Anastrozol Sandoz 1 mg filmsko oblozene tablete
ES: Anastrozol Sandoz 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 30. april 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...