Lamotrigin "1A Pharma"

tabletter 200 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamotrigin 1A Pharma 200 mg tabletter  

Lamotrigin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Pharma
 3. Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Pharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin 1A Pharma tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiepileptika. Det bruges til behandling af to tilstande - epilepsi og bipolar sygdom. 

 

Lamotrigin 1A Pharma virker mod epilepsi ved at blokere de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald.  

 • Hos voksne og børn i alderen 13 år og derover. Lamotrigin 1A Pharma kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til behandling af epilepsi. Lamotrigin 1A Pharma kan også anvendes sammen med anden medicin til behandling af de anfald, der opstår i forbindelse med tilstanden Lennox-Gastaut syndrom.
 • Hos børn i alderen 2-12 år. Lamotrigin 1A Pharma kan anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af disse tilstande. Det kan anvendes alene til behandling af en form for epilepsi, der kaldes typisk absenceepilepsi.

 

Lamotrigin 1A Pharma virker også mod bipolar sygdom 

Personer med bipolar sygdom (undertiden kaldet maniodepressiv psykose) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori), som veksler med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin 1A Pharma kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til forebyggelse af de perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom, hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin 1A Pharma udløser denne effekt i hjernen. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Pharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lamotrigin 1A Pharma:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamotrigin 1A Pharma (angivet i afsnit 6).

 

Hvis dette gælder for dig: 

Skal du fortælle det til lægen og lade være med at tage Lamotrigin 1A Pharma. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamotrigin 1A Pharma:  

 • hvis du har nogen problemer med nyrerne eller leveren
 • hvis du nogensinde har fået udslæt, efter du har taget lamotrigin eller andre lægemidler til behandling af bipolar sygdom eller epilepsi
 • hvis du nogensinde har fået meningitis, efter du har taget lamotrigin (læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4: Sjældne bivirkninger)
 • hvis du allerede tager medicin, der indeholder lamotrigin
 • hvis du har en sygdom kaldet Brugadas syndrom Brugadas syndrom er en genetisk sygdom, der resulterer i unormal elektrisk aktivitet i hjertet. Uregelmæssigheder, der ses på elektrokardiogram (EKG), og som kan medføre arytmi (unormal hjerterytme), kan udløses af lamotrigin. Tal med din læge, hvis du har denne tilstand.

 

Hvis noget af dette gælder for dig: 

Skal du fortælle det til lægen, som kan nedsætte dosis eller beslutte, at Lamotrigin 1A Pharma ikke er en hensigtsmæssig behandling for dig. 

 

Vigtig information om potentielt livstruende reaktioner  

Et fåtal af de mennesker, der tager Lamotrigin 1A Pharma, får en allergisk reaktion eller en potentiel livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Disse reaktioner kan omfatte Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Du skal kende de symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager Lamotrigin 1A Pharma.
Læs beskrivelsen af disse symptomer underafsnit 4 i ”Potentielt livstruende reaktioner: søg øjeblikkelig lægehjælp”.

Brug af Lamotrigin 1A Pharma kan forårsage lysfølsomhed. Hvis du oplever sensitivitet over for lys, bør du kontakte din læge. 

 

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)  

Der er rapporter om en sjælden, men meget alvorlig immunsystemreaktion hos patienter, der tager lamotrigin.
Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever et af følgende symptomer, mens du tager lamotrigin: feber, udslæt, neurologiske symptomer (f.eks. rystelser, forvirring, unormal hjernefunktion). 

 

Tanker om at skade dig selv eller selvmord  

Antiepileptika bruges til behandling af flere sygdomme, herunder epilepsi og bipolar sygdom.
Patienter med bipolar sygdom kan sommetider have tanker om at skade sig selv eller begå selvmord.  

Hvis du har bipolar sygdom, kan du have disse tanker: 

 • når du starter behandlingen
 • hvis du tidligere har haft tanker om at skade dig selv eller om selvmord
 • hvis du er under 25 år.

Hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du bemærker, at du får det værre eller udvikler nye symptomer, mens du tager Lamotrigin 1A Pharma:
Skal du søge læge så hurtigt som muligt eller tage på det nærmeste hospital for at få hjælp. 

 

Det kan hjælpe at fortælle et familiemedlem, pårørende eller en god ven, at du kan blive deprimeret eller have væsentlige ændringer i dit humør, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de bliver bekymrede over din depression eller andre ændringer i din opførsel. 

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Lamotrigin 1A Pharma, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Pharma til behandling af epilepsi  

Nogle typer af epileptiske anfald kan sommetider blive værre eller forekomme oftere, mens du tager Lamotrigin 1A Pharma. Nogle patienter kan opleve svære epileptiske anfald, som kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis du oftere får anfald, eller hvis du oplever et svært anfald, mens du tager Lamotrigin 1A Pharma:
Skal du søge læge så hurtigt som muligt. 

Børn og unge

Lamotrigin 1A Pharma må ikke gives til personer under 18 år til behandling af bipolar sygdom. Medicin til behandling af depression eller andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos børn og unge under 18 år.  

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin 1A Pharma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Din læge har brug for at vide, om du tager anden medicin til behandling af epilepsi eller psykiske problemer, for at være sikker på, at du tager den korrekte dosis af Lamotrigin 1A Pharma. Dette omfatter: 

 • oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat, zonisamid, lacosamid eller perampanel, der anvendes til behandling af epilepsi
 • lithium, olanzapin eller aripiprazol, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • bupropion, der anvendes til behandling af psykiske problemer eller til rygeafvænning.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler. 

 

Noget medicin påvirker den måde, Lamotrigin 1A Pharma virker på, eller gør det mere sandsynligt, at man får bivirkninger. Den medicin omfatter: 

 • valproat, der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • carbamazepin, der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • phenytoin, primidon eller phenobarbital, der anvendes til behandling af epilepsi
 • risperidon, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • rifampicin, der er et antibiotikum
 • lægemidler, der anvendes til behandling af infektion med humant immundefektvirus (hiv) (en kombination af lopinavir og ritonavir eller af atazanavir og ritonavir)
 • hormonale svangerskabsforebyggende midler, f.eks. p-piller (se nedenfor).

Fortæl det til lægen, hvis du tager nogle af disse lægemidler, eller hvis du begynder at tage eller holder op med at tage nogle af disse lægemidler. 

 

Hormonale svangerskabsforebyggende midler (f.eks. p-piller) kan påvirke virkningen af Lamotrigin 1A Pharma  

Lægen kan anbefale, at du bruger en bestemt form for hormonalt svangerskabsforebyggende middel eller en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondomer, pessar eller spiral. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel som p-piller, kan lægen tage blodprøver for at kontrollere niveauet af Lamotrigin 1A Pharma i dit blod. Hvis du bruger eller planlægger at begynde at bruge et hormonalt svangerskabsforebyggende middel: 

Tal med lægen, der vil drøfte egnede svangerskabsforebyggende metoder med dig. 

 

Lamotrigin 1A Pharma kan også påvirke den måde, som hormonale svangerskabsforebyggende midler virker på, selvom det ikke er sandsynligt, at de bliver mindre effektive. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel, og du bemærker ændringer i dit menstruationsmønster, f.eks. gennembrudsblødning eller pletblødning mellem menstruationerne: 

Tal med lægen. Dette kan være tegn på, at Lamotrigin 1A Pharma påvirker virkningen af det svangerskabsforebyggende middel. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

 • Du må ikke ophøre med behandlingen uden at have talt med din læge. Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi.
 • Graviditet kan ændre virkningen af Lamotrigin 1A Pharma, så det kan være nødvendigt at tage blodprøver, og din dosis af Lamotrigin 1A Pharma kan blive justeret.
 • Der kan være en lille øget risiko for medfødte misdannelser, herunder hareskår eller ganespalte, hvis Lamotrigin 1A Pharma tages i de første 3 måneder af graviditeten.
 • Lægen kan anbefale, at du tager ekstra folsyre, hvis du planlægger at blive gravid samt under graviditeten.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller planlægger at amme. Det aktive stof i Lamotrigin 1A Pharma udskilles i modermælken og kan påvirke dit barn. Lægen vil orientere dig om risici og fordele ved at amme, mens du tager Lamotrigin 1A Pharma, og undersøge dit barn fra tid til anden for, hvorvidt døsighed, udslæt eller ringe vægtøgning opstår, hvis du vælger at amme. Informer din læge, hvis du observerer nogen af disse symptomer hos din baby. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin 1A Pharma kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn. 

Du må kun køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du er sikker på, at du ikke er påvirket.  

 

Hvis du har epilepsi, skal du tale med lægen om at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Lamotrigin 1A Pharma indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Pharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den anbefalede dosis er

Det kan tage et stykke tid at finde frem til den optimale dosis Lamotrigin 1A Pharma. Dosis afhænger af: 

 • din alder
 • om du tager Lamotrigin 1A Pharma sammen med andre lægemidler
 • om du har nogen nyre- eller leverproblemer.

 

I første omgang vil lægen ordinere en lav dosis og herefter gradvist øge denne dosis over nogle få uger, indtil du når en dosis, der passer til dig (også kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotrigin 1A Pharma, end lægen har foreskrevet. 


Den sædvanlige effektive dosis Lamotrigin 1A Pharma til voksne og børn i alderen 13 år og derover er mellem 100 mg og 400 mg om dagen.  

 

Den effektive dosis til børn i alderen 2-12 år afhænger af deres legemsvægt - dosis er normalt mellem 1 mg og 15 mg pr. kilo.
Den maksimale vedligeholdelsesdosis er 200 mg om dagen. 


Lamotrigin 1A Pharma anbefales ikke til børn under 2 år. 

Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Pharma

Lamotrigin 1A Pharma skal tages én eller to gange om dagen, alt efter hvad lægen foreskriver. Lamotrigin 1A Pharma kan tages sammen med eller uden mad. 


Lægen kan også råde dig til at begynde eller holde op med at tage anden medicin, afhængigt af hvilken tilstand du behandles for, og hvordan du responderer på behandlingen. 

 • Synk tabletterne hele. Du må ikke knække, tygge eller knuse dem.
 • Tag altid hele den dosis, som lægen har ordineret. Tag aldrig kun en del af en tablet.

Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Pharma

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamotrigin 1A Pharma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Pharma, er der større risiko for, at du får alvorlige bivirkninger, der kan være livsfarlige.
Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Pharma, kan der opstå et eller flere af følgende symptomer: 

 • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • klodsethed og manglende koordinationsevne, hvilket påvirker balancen (ataksi)
 • ændringer i hjerterytmen (kan normalt ses ved EKG)
 • bevidstløshed, krampeanfald eller koma.

Hvis du har glemt at tage Lamotrigin 1A Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

 

Hvis du har glemt at tage flere doser af Lamotrigin 1A Pharma  

Spørg lægen til råds om, hvordan du skal fortsætte behandlingen. Det er vigtigt, at du gør dette. 

Hvis du holder op med at tage Lamotrigin 1A Pharma

Du må ikke holde op med at tage Lamotrigin 1A Pharma uden rådgivning.  

Tag Lamotrigin 1A Pharma i den periode, som lægen foreskriver. Afbryd ikke behandlingen, medmindre lægen beder dig om det. 

 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Pharma til behandling af epilepsi  

Hvis du skal ophøre med at tage Lamotrigin 1A Pharma, er det vigtigt, at dosis nedsættes gradvist over ca. to uger. Hvis du pludselig holder op med at tage Lamotrigin 1A Pharma, kan epilepsien vende tilbage eller blive værre. 

 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Pharma til behandling af bipolar sygdom  

Det kan tage lidt tid, før Lamotrigin 1A Pharma virker, og at du kan mærke effekten. Hvis du holder op med at tage Lamotrigin 1A Pharma, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. Du skal dog stadig rådføre dig med lægen først, hvis du ønsker at holde op med at tage Lamotrigin 1A Pharma. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Potentielt livstruende reaktioner: søg øjeblikkelig lægehjælp

Et fåtal af de mennesker, der tager Lamotrigin 1A Pharma, får en allergisk reaktion eller mulig livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige og endda livstruende problemer, hvis de ikke behandles. 

 

Disse symptomer optræder oftest i løbet af de første par måneder af behandling med Lamotrigin 1A Pharma, især hvis startdosis er for høj, eller hvis dosis bliver øget for hurtigt, eller hvis Lamotrigin 1A Pharma tages sammen med en anden medicin, kaldet valproat. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, så forældre skal være særlig opmærksomme på at holde øje med dem. 

 

Symptomer på disse reaktioner omfatter: 

 • udslæt eller rødme, som kan udvikle sig til livstruende hudreaktioner, herunder udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden, især omkring mund, næse, øjne og kønsdele (Stevens-Johnson syndrom), kraftig afskalning af hudlag (mere end 30 % af kropsoverfladen - toksisk epidermal nekrolyse) eller omfattende udslæt med påvirkning af lever, blod og andre organer i kroppen (DRESS-syndrom, som også kaldes svær overfølsomhedsreaktion)
 • sår i mund, svælg, næse eller kønsdelene
 • ømhed i mund eller røde eller hævede øjne (conjunktivitis)
 • høj legemstemperatur (feber), influenzalignende symptomer eller døsighed
 • hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken
 • uventede blødninger eller blå mærker eller fingrene bliver blå
 • ondt i halsen eller flere infektioner (f.eks. forkølelser) end normalt stigning i leverenzymer, hvilket ses i en blodprøve
 • øget antal af en vis type af hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • forstørrede lymfeknuder
 • påvirkning af kroppens organer, herunder lever og nyrer.

 

Disse symptomer er i mange tilfælde tegn på mindre alvorlige bivirkninger, du skal dog være opmærksom på, at de kan være livstruende og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, såsom organsvigt, hvis de ikke bliver behandlet. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer:
Kontakt straks lægen. Lægen kan beslutte at foretage undersøgelser af din lever, dine nyrer eller dit blod, og du får muligvis at vide, at du skal holde op med at tage Lamotrigin 1A Pharma. Hvis du har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Lamotrigin 1A Pharma, må du aldrig begynde at tage lamotrigin igen. 

 

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) (se afsnit 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Pharma).  

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • hovedpine
 • hududslæt.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • aggressivitet eller irritabilitet
 • søvnighed eller døsighed
 • svimmelhed
 • rystelser eller tremor
 • søvnproblemer (insomni)
 • ophidselse
 • diarré
 • mundtørhed
 • utilpashed (kvalme) eller opkastning
 • træthed
 • smerter i ryg eller led eller andre steder.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • klodsethed eller manglende koordinationsevne (ataksi)
 • dobbeltsyn eller sløret syn
 • usædvanligt hårtab eller tyndere hår (alopeci)
 • lysfølsomhed

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • en livstruende hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom): Se også information i begyndelsen af afsnit 4
 • en gruppe af symptomer, herunder: feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed, overfølsomhed over for skarpt lys.
  Dette kan skyldes en betændelsestilstand i membranerne, der dækker hjernen og rygsøjlen (meningitis). Disse symptomer forsvinder som regel, når behandlingen bliver stoppet. Kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter eller bliver værre.
 • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene (conjunctivitis).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) (se afsnit 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Pharma)
 • en livstruende hudreaktion (toksisk epidermal nekrolyse): Se også information i begyndelsen af afsnit 4
 • svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS): Se også information i begyndelsen af afsnit 4
 • høj legemstemperatur (feber) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4)
 • hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken (lymfadenopati): Se også information i begyndelsen af afsnit 4
 • ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt (Se også information i begyndelsen af afsnit 4)
 • alvorlige problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4)
 • ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af alle disse typer celler (pancytopeni) samt en knoglemarvslidelse, der kaldes aplastisk anæmi
 • hallucinationer (du ser eller hører ting, som ikke er der)
 • forvirring
 • usikkerhed på benene ved bevægelse
 • ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop (choreoathetosis) eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
 • hyppigere anfald hos patienter med epilepsi
 • forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos patienter med denne lidelse
 • lupus-lignende reaktioner (symptomer kan inkludere: ryg- eller ledsmerter der sommetider kan være ledsaget af feber og/eller generelt dårligt helbred).

 

Andre bivirkninger  

Andre bivirkninger er set hos et fåtal af mennesker, men frekvensen er ukendt: 

 • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 • Lymfeknudesvulster
 • Mareridt
 • Lavere immunitet på grund af lavere niveauer af antistoffer kaldet immunoglobuliner i blodet. Immunoglobuliner hjælper med at beskytte mod infektion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin 1A Pharma indeholder:

 • Aktivt stof: lamotrigin. 1 tablet indeholder 200 mg lamotrigin.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon (K30), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lamotrigin 1A Pharma 200 mg er en hvid/off-white, rund, flad tablet med skrå kanter, der er blank på begge sider.  

 

Blisterpakning (Alu/PVC/Aclar) indeholdende: 60 eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Lamotrigin 1A Pharma svarer til Lamotrigin 1A Farma. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...