Mirtanor

smeltetabletter 15 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mirtanor 15 mg smeltetabletter  

mirtazapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtanor
 3. Sådan skal du tage Mirtanor
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mirtanor tilhører gruppen af medicin, der kaldes antidepressiva.  

Mirtanor anvendes til behandling af depression hos voksne. 

Der vil gå 1 til 2 uger, før Mirtanor begynder at virke. Efter 2 til 4 uger vil du måske begynde at få det bedre. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 til 4 uger. Du kan få yderligere oplysninger i punkt 3 under afsnittet "Hvornår kan du forvente en forbedring". 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtanor

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mirtanor

 • hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mirtanor (angivet i punkt 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt, inden du indtager Mirtanor.
 • hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin, der kaldes monoaminooxidase (MAO)-hæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mirtanor 

Børn og unge

Mirtanor bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år, fordi virkningen ikke er påvist. Desuden gøres du opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Mirtanor til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Mirtanor til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Hvis patienter under 18 år indtager Mirtanor og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der endnu ikke langtidsdata om sikkerhed for Mirtanor med hensyn til vækst, modning, erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. Sammenlignet med voksne blev der derudover hyppigere set udtalt vægtøgning, når denne aldersgruppe blev behandlet med mirtazapin. 

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker:
Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

Vær ekstra forsigtig med at tage Mirtanor:

 • hvis du har eller har haft en af følgende tilstande. Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Mirtanor, hvis ikke du allerede har gjort det.
  • Kramper (epilepsi). Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du stoppe behandlingen med Mirtanor og straks kontakte lægen.
  • Leversygdomme, herunder gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med Mirtanor og straks kontakte lægen.
  • Nyresygdomme.
  • Hjertesygdomme eller for lavt blodtryk.
  • Skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver voldsommere, skal du straks kontakte lægen.
  • Manisk depression (perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedtrykthed). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe behandlingen med Mirtanor og straks kontakte lægen.
  • Sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere dosis af insulin eller af anden medicin mod sukkersyge).
  • Øjensygdomme, så som forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
  • Vandladningsbesvær, som kan skyldes forstørret blærehalskirtel.
  • Ubehagelige følelser af indre rastløshed, der viser sig ved en manglende evne til at sidde eller stå stille (Akatisi).
  • Visse hjertelidelser som kan ændre hjerterytmen, et nyligt hjerteanfald, hjertesvigt, eller hvis du tager visse lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen.
 • hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden, skal du stoppe behandlingen med Mirtanor og straks kontakte straks lægen for at få taget en blodprøve. I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodlegemer i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.
 • hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor bivirkninger af antidepressiv medicin.

 

Forstyrrelser i saltbalancen  

I meget sjældne tilfælde kan behandling med mirtazapin medføre forstyrrelser i saltbalancen. Symptomer på lavt indhold af natrium i blodet kan være: Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring. Tal med lægen hvis du oplever disse symptomer, hvis du er ældre eller hvis du i forvejen tager medicin, der er kendt for at kunne forårsage forstyrrelser i saltbalancen (hyponatriami). 

 

Alvorlige hudreaktioner 

 • Alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), er rapporteret ved brug af mirtazapin. Stop med at bruge lægemidlet, og søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af de symptomer på alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i pkt. 4. Hvis du nogensinde har haft alvorlige hudreaktioner, bør behandlingen med Mirtanor ikke genstartes.

Brug af anden medicin sammen med Mirtanor

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Tag ikke Mirtanor samtidig med:

 • Monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Mirtanor i to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage Mirtanor, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter.
  Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

 

Du skal være forsigtig med at tage Mirtanor samtidig med: 

 • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L-tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon-produkter (et naturprodukt mod depression). Mirtanor alene eller kombinationen af Mirtanor med disse mediciner kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: Uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarré, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.
 • Medicin mod depression (nefazodon). Det kan øge mængden af Mirtanor i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtanor, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.
 • Medicin mod
  • angst eller søvnløshed så som benzodiazepiner;
  • mod skizofreni så som olanzapin;
  • allergier så som cetirizin;
  • voldsomme smerter såsom morfin.

Mirtanor kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af disse. 

 • Medicin mod infektioner; medicin mod bakterieinfektioner (såsom erythromycin), medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod hiv/aids (såsom hiv- proteasehæmmere) samt lægemidler mod mavesår (såsom cimetidin).
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtanor øge mængden af Mirtanor i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtanor, og øge dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Medicin mod epilepsi så som carbamazepin og phenytoin;
 • Medicin mod tuberkulose, så som rifampicin.
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtanor nedsætte mængden af Mirtanor i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Mirtanor, og nedsætte dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Blodfortyndende medicin så som warfarin.
  Mirtanor kan øge virkningen af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin.
  Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer dit blod.
 • Medicin der kan påvirke hjerterytmen såsom visse antibiotika og nogle antipsykotika.

Brug af Mirtanor sammen med mad og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du tager Mirtanor. Det anbefales derfor, at du ikke drikker alkohol. 

Du kan indtage Mirtanor sammen med eller uden mad 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Den begrænsede erfaring med Mirtanor til gravide kvinder, indicerer ikke nogen øget risiko. Der skal dog udvises forsigtighed ved brug under graviditet.
Hvis du bruger Mirtanor indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.
Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Mirtanor. Når lignende medicin (SSRI’er) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Amning  

Spørg lægen om hvorvidt du kan amme under behandlingen med Mirtanor. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtanor kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. Hvis din læge har ordineret Mirtanor til en patient under 18 år så sørg for at vedkommendes koncentration og opmærksomhed ikke er påvirket inden han/hun færdes i trafikken (f.eks. på cykel). 

Mirtanor indeholder Aspartam

Dette lægemiddel indeholder 6 mg aspartam pr. smeltetablet.
Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt. 

3. Sådan skal du tage Mirtanor

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede startdosis er 15 eller 30 mg dagligt. Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig (mellem 15 og 45 mg dagligt).  

Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis, hvis du er ældre eller har nyre- eller leversygdomme. 

 

Tag Mirtanor på samme tidspunkt hver dag. 

Det er bedst at indtage Mirtanor som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at Mirtanor tages som to doser - én om morgenen og én om aftenen før sengetid. Den største dosis bør tages inden du går i seng. 

 

Brug til børn og unge  

Mirtanor bør ikke bruges til børn og unge under 18 år. Tal med lægen.  

 

Smeltetabletterne indtages gennem munden. 

Vejledning

1. Knus ikke smeltetabletten
For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A). 

 

Mirtanor Nordic Prime ApS smeltetabletter 15 mgFigur A  

 

 

2. Buk og riv en tabletlomme af  

Hver blister indeholder seks eller otte tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Buk hver blisterkort i hver perforering. Riv derefter hver tabletlomme af langs perforationen (figur 1) 

 

Mirtanor Nordic Prime ApS smeltetabletter 15 mgFigur 1 

 

 

3. Træk folien af  

Træk forsigtigt folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3) 

 

Mirtanor Nordic Prime ApS smeltetabletter 15 mgFigur 2 

Mirtanor Nordic Prime ApS smeltetabletter 15 mgFigur 3 

 

4. Tag smeltetabletten ud  

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4). 

Mirtanor Nordic Prime ApS smeltetabletter 15 mgFigur 4 

 

Tabletten vil hurtigt opløses og kan synkes uden vand. 

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Mirtanor at virke efter 1 til 2 uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en bedring. Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Mirtanor i de første par uger af behandlingen: 

 • Kontakt lægen 2 til 4 uger efter du har startet med at tage Mirtanor, og fortæl hvilken virkning medicinen har haft.

 

Hvis du stadig ikke føler en bedring, kan lægen forhøje dosis. I dette tilfælde skal du tale med lægen igen efter yderligere 2 til 4 uger. Normalt skal du tage Mirtanor indtil depressionssymptomerne har været forsvundet i 4 til 6 måneder. 

Hvis du har taget for meget Mirtanor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mirtanor, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomerne på overdosering kan være døsighed, forvirring hjertebanken, for højt eller for lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan have alvorlige følger, specielt hvis der også er indtaget andre lægemidler. 

Hvis du har glemt at tage Mirtanor

Hvis du skal tage din dosis én gang dagligt 

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til normal tid.

 

Hvis du skal tage din dosis to gange dagligt 

 • Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis.
 • Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen, spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.
 • Hvis har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Mirtanor

Hold kun op med at tage Mirtanor efter aftale med din læge. 

 

Hvis du stopper for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du har fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes. 

 

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtanor, selv ikke hvis din depression er blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Mirtanor, kan du komme til at føle dig utilpas, svimmel, ophidset eller ængstelig og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage mirtazapin og kontakte din læge med det samme.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • følelse af opstemthed eller følelsesmæssig ‘høj’ (mani).

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • gulfarvning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser i leverfunktionen (gulsot).

 

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):  

 • tegn på infektion såsom pludselig uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden (agranulocytose). I sjældne tilfælde kan mirtazapin forårsage forstyrrelser i dannelsen af blodlegemer (knoglemarvsdepression). Nogle bliver mindre modstandsdygtige over for infektion, fordi mirtazapin kan forårsage midlertidig mangel på hvide blodlegemer (granulocytopeni). I sjældne tilfælde kan mirtazapin også forårsage mangel på røde og hvide blodlegemer såvel som på blodplader (aplastisk anæmi), mangel på blodplader (trombocytopeni) eller stigning i antallet af hvide blodlegemer (eosinofili)
 • epileptiske anfald (krampeanfald)
 • en kombination af symptomer såsom uforklarlig feber, sveden, øget hjerterytme, diarré, (ukontrollable) muskelsammentrækninger, kulderystelser, overaktive reflekser, rastløshed, humørændringer, bevidstløshed og øget spytafsondring. I meget sjældne tilfælde kan disse være tegn på serotoninsyndrom
 • tanker om at gøre skade på eller tage livet af sig
 • alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • udbredt udslæt, høj kropstemperatur og forstørrede lymfeknuder (DRESS-syndrom eller lægemiddelinduceret overfølsomhedssyndrom)
 • muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt (Rhabdomyolyse).

Andre mulige bivirkninger ved brug af mirtazapin er:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • øget appetit og vægtøgning
 • søvnighed og træthed
 • hovedpine
 • mundtørhed.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • døsighed
 • svimmelhed
 • skælven og rysten
 • kvalme
 • diarré
 • opkastning
 • forstoppelse
 • hududslæt (eksem)
 • smerter i led og muskler
 • rygsmerter
 • svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op pga. for lavt blodtryk
 • væskeophobning (typisk i ankler og fødder)
 • træthed
 • livagtige drømme
 • forvirring
 • angst
 • hukommelsestab, der i de fleste tilfælde forsvandt efter behandlingsophør
 • søvnproblemer.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken
 • uro i benene
 • besvimelse
 • fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoæstesi)
 • lavt blodtryk
 • mareridt
 • følelse af ophidsethed
 • hallucinationer
 • rastløs uro i kroppen
 • ufrivillige bevægelser.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • rykvise muskeltrækninger og -kramper
 • aggression
 • mavesmerter og kvalme; dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):  

 • unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)
 • væskeophobning i munden (mundødem)
 • kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi)
 • øget produktion af spyt
 • uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon
 • alvorlige hudreaktioner (bulløs dermatit, erythema multiforme)
 • taleforstyrrelse
 • vandladningsbesvær
 • søvngængeri (somnambulisme)
 • stigning i indholdet af kreatinkinase (et enzym) i blodet.

 

Hos børn og teenagere kan endvidere ses følgende bivirkninger:  

Hos børn under 18 år er følgende bivirkninger almindeligvis blevet konstateret i kliniske studier væsentlig vægtøgning, nældefeber og forhøjet koncentration af triglycerider i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æske og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirtanor indeholder:

 • Aktivt stof: mirtazapin. Hver smeltetablet indeholder 15 mg mirtazapin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose og guar gum (Avicel CE-15), tungt magnesiumcarbonat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, vandfri kolloid silica, L-Methionin, aspartam (E951), orange smag, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Mirtanor er hvide/råhvide runde smeltetabletter. Smeltetabletterne er mærket M1. 

 

Pakningsstørrelser  

Mirtanor fås i pakningsstørrelser á 30, 32, 96 og 102 smeltetabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...