Desmopressin "2care4"

frysetørrede tabletter 60 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desmopressin 2care4 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram frysetørrede tabletter  

Desmopressin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin 2care4
 3. Sådan skal du tage Desmopressin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin 2care4 lægges under tungen, hvor den opløses. Desmopressin 2care4 virker ved at nedsætte produktionen af urin. Du kan tage Desmopressin 2care4:  

 • mod ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis nocturna).
 • mod hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi).
 • ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Desmopressin 2care4 hvis du:

 • er allergisk over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desmopressin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
 • har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende medicin for.
 • har nyresygdom.
 • har kendt lavt natrium i blodet.
 • har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desmopressin 2care4. 


Hvis du tager Desmopressin 2care4 mod ufrivillig natlig vandladning, skal du drikke så lidt som muligt fra 1 time før du tager Desmopressin 2care4 til næste morgen (mindst 8 timer). 


Du skal stoppe behandlingen og søge læge, hvis du får: 

 • væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).
 • infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

Kontakt lægen, før du tager Desmopressin 2care4, hvis: 

 • du er 65 år eller derover.
 • dine nyrer ikke fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).
 • sindssygdom (chlorpromazin).
 • epilepsi (carbamazepin).
 • smerter (NSAID).
 • diarré (loperamid).
 • diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid).

Brug af Desmopressin 2care4 sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Desmopressin 2care4 i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af Desmopressin 2care4.
Vigtigt: Du skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter, at du har taget Desmopressin 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
Du må kun tage Desmopressin 2care4 efter lægens anvisning. 


Amning:
Du kan amme, selv om du tager Desmopressin 2care4. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Desmopressin 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal lægge den frysetørrede tablet under tungen, hvor den opløses. Du må ikke drikke vand samtidig med, du tager den frysetørrede tablet. 

Den sædvanlige dosis er

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi): 

Voksne: 

Dosis er individuel. Startdosis er normalt 60 mikrogram ved sengetid. Hvis du ikke mærker nogen virkning kan lægen sætte dosis op efter 1 uge til 120 mikrogram. Herefter evt. til 240 mikrogram. 

 

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna): 

Børn fra 5 år: 

Dosis er individuel. Startdosis er normalt 120 mikrogram ved sengetid. Er du i langtidsbehandling skal du hver 3. måned holde en pause på en uge. 

 

Diabetes insipidus: 

Voksne og børn: 

Dosis er individuel. Startdosis er normalt 60 mikrogram 3 gange daglig. Oftest er den daglige vedligeholdelsesdosis på 1-2 frysetørrede tabletter (60-120 mikrogram) 

3 gange daglig. 

 

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion 

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre 

Ældre patienter og patienter med lavt natrium i blodet (den lave side af det der kaldes normalt), kan have en øget risiko for hyponatriæmi (for lavt natrium i blodet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4). 

 

Brugsanvisning: 

Desmopressin "2care4" 2care4 ApS frysetørret tablet 60 mikrogram 

 1. Fjern endestykket helt, begyndende fra det hjørne, hvor symbolet af en hånd er printet.
 2. Knæk blisterenheden fri langs den lodrette stiplede linje.
  Desmopressin "2care4" 2care4 ApS frysetørret tablet 60 mikrogram
 3. Træk folien af. Start i hjørnet med den printede pil. Den frysetørrede tablet kan herefter fjernes fra pakningen.
  Desmopressin "2care4" 2care4 ApS frysetørret tablet 60 mikrogram
 4. For at få fat i den næste frysetørrede tablet, trækkes blisterenheden fra langs den vandrette stiplede linje.

Hvis du har taget for meget Desmopressin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desmopressin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Du kan få væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme, kramper, og bevidstløshed kan optræde. 

Hvis du har glemt at tage Desmopressin 2care4

Glemmer du en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desmopressin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis væskeindtagelsen ikke begrænses som beskrevet her i indlægssedlen, kan unormalt meget væske ophobes i kroppen, hvilket kan føre til hovedpine, kvalme/ opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper. 

 

Ved behandling af diabetes insipidus, og sengevædning hos børn: 

Alvorlige bivirkninger,

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper, kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter: 

 • Hovedpine.


Ikke almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter: 

 • Hurtigt skiftende følelser, aggressivitet, kvalme, mavesmerter, opkastning, diarré, symptomer fra urinblære og urinveje, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed.


Sjældne bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter: 

 • Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger, søvnighed (somnolens), højt blodtryk, irritation.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • Abnorm adfærd, emotionelle forstyrrelser, depression, hallucinationer, søvnløshed, koncentrationsforstyrrelser, øgede muskelbevægelser (psykomotorisk hyperaktivitet), næseblod, udslæt, allergisk hudinflammation, svedtendens, nældefeber.

 

Ved behandling af hyppig natlig vandladning og diabetes insipidus hos voksne:  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter: 

 • For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • Allerigiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hypernatriæmi (højt natriumindhold i blodet), kramper, koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter:  

 • Hovedpine.


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter:  

 • Svimmelhed, højt blodtryk, kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, opkastning, symptomer fra urinblære og urinveje, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed.


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter:  

 • Søvnløshed, søvnighed (somnolens), snurren eller prikken i hænder eller fødder, synsforstyrrelser, svimmelhed, hjertebanken, lavt blodtryk når man rejser sig op, åndenød, fordøjelsesbesvær, forøget dannelse og afgang af tarmgasser, oppustethed, svedtendens, kløe, hududslæt, nældefeber, muskelspasmer, muskelsmerter, utilpashed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, vægtstigning, stigning i leverenzymer, lavt kaliumindhold i blodet.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter:  

 • Konfusion, allergisk hudinflammation.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Dehydrering (væskemangel), kraftesløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Desmopressin 2care4 utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Tag ikke Desmopressin 2care4 efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmopressin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: desmopressin. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram desmopressin.
 • Øvrige indholdsstoffer: gelatine, mannitol (E421) og vandfri citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Desmopressin 2care4 er en hvid, rund frysetørret tablet præget med en dråbe (60 mikrogram), 2 dråber (120 mikrogram) eller 3 dråber (240 mikrogram) på den ene side.

Pakningsstørrelser
Desmopressin 2care4 60 mikrogram og 240 mikrogram fås i pakningsstørrelser à 30 og 100 frysetørrede tabletter.

Desmopressin 2care4 120 mikrogram fås i pakningsstørrelser à 100 frysetørrede tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 S 

tenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Desmopressin 2care4 svarer til Minirin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...