Exemestan "2care4"

filmovertrukne tabletter 25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Exemestan 2care4 25 mg filmovertrukne tabletter
Exemestan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan 2care4
 3. Sådan skal du tage Exemestan 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Exemestan 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes aromatasehæmmere. Disse lægemidler indvirker på stoffet aromatase, der er nødvendigt for dannelsen af visse kvindelige kønshormoner, østrogener, specielt hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. 

At mindske østrogenniveauet i kroppen er en måde, hvorpå man kan behandle hormonafhængig brystkræft. 


Exemestan bruges til behandling af hormonafhængig tidlig brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen, og som har gennemført 2 til 3 års behandling med lægemidlet tamoxifen. 


Exemestan bruges også til behandling af hormonafhængig fremskreden brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen, når en anden hormonbehandling ikke har virket tilstrækkeligt godt. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Exemestan 2care4

 • hvis du er allergisk over for exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Exemestan 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du ikke har passeret overgangsalderen, dvs. hvis du stadig har månedlig menstruation.
 • hvis du er gravid, eller det er sandsynligt, at du bliver gravid, eller hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exemestan 2care4. 

 • Før behandlingen med Exemestan 2care4 begynder, vil din læge måske tage blodprøver for at sikre, at du har passeret overgangsalderen.
 • Der vil blive foretaget rutinemæssig kontrol af dit D-vitaminniveau før behandlingen, da dit niveau kan være meget lavt i de tidlige stadier af brystkræft. Du vil få D-vitamintilskud, hvis dit niveau er lavere end det normale.
 • Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal du fortælle det til din læge, inden du begynder at tage Exemestan 2care4.
 • Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft lidelser, der påvirker knoglestyrken. Din læge vil måske måle din knogletæthed før og under behandlingen med Exemestan 2care4. Det skyldes, at denne type lægemidler sænker niveauet af kvindelige hormoner, og det kan medføre et tab af mineraltæthed i knoglerne, hvilket kan nedsætte deres styrke.

Brug af anden medicin sammen med Exemestan 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Exemestan 2care4 må ikke tages samtidig med hormonerstatningsterapi (HRT).
Følgende lægemidler bør anvendes med forsigtighed, når du tager Exemestan 2care4. Fortæl det til din læge, hvis du tager lægemidler så som: 

 • rifampicin (et antibiotikum).
 • carbamazepin eller phenytoin (krampestillende middel til behandling af epilepsi).
 • naturlægemidlet prikbladet perikon (hypericum perforatum) eller præparater, der indeholder det.

Brug af Exemestan sammen med mad

Exemestan 2care4 bør indtages efter et måltid, cirka på samme tidspunkt hver dag.  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Exemestan 2care4, hvis du er gravid eller ammer.

Du skal drøfte brug af prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan 2care4 kan give bivirkninger (træthed, svimmelhed, døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Exemestan 2care4

Tag altid Exemestan 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre 

Exemestan 2care4 skal tages gennem munden efter et måltid, cirka på samme tidspunkt hver dag. Din læge vil fortælle dig, hvor meget Exemestan 2care4 du skal tage, og hvor længe du skal tage det. 


Den anbefalede dosis er én tablet à 25 mg daglig. 


Hvis du skal indlægges på hospital, mens du tager Exemestan 2care4, skal du fortælle personalet, hvilken medicin du tager. 


Brug til børn

Exemestan 2care4 bør ikke anvendes til børn. 

Hvis du har taget for mange Exemestan 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Exemestan 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

Hvis du har glemt at tage Exemestan 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

Hvis du har glemt at tage en tablet, så tag den, når du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til at tage næste dosis, så tag blot en tablet på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Exemestan 2care4

Stop ikke med at tage dine tabletter, selv hvis du føler dig rask, medmindre lægen siger, du skal stoppe med at tage dem. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Exemestan 2care4 tåles normalt uden problemer, og de følgende bivirkninger, som er observeret hos patienter, der tog Exemestan 2care4, er for størstedelens vedkommende milde eller moderate. De fleste af bivirkningerne er følger af østrogenmangel (f.eks. hedeture). 


Der kan forekomme overfølsomhed, leverbetændelse og betændelse i leverens galdeveje, hvilket giver gulfarvning af huden (kolestatisk leverbetændelse). Symptomerne kan bl.a. være generel følelse af utilpashed, kvalme, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), kløe, smerter i højre side af maven og tab af appetit. Kontakt din læge med det samme, hvis du mener, du har et eller flere af disse symptomer. 


Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Hovedpine
 • Hedeture
 • Svimmelhed
 • Øget svedtendens
 • Smerter i muskler og led (herunder slidgigt, rygsmerter, ledbetændelse og stivhed i led)
 • Træthed
 • Fald i antallet af hvide blodceller
 • Mavesmerter, kvalme
 • Forhøjet niveau af leverenzymer
 • Øget nedbrydning af hæmoglobin i blodet
 • Øget niveau af et blodenzym i blodet på grund af leverskade
 • Smerter.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Tab af appetit
 • Karpaltunnelsyndrom (en kombination af stikkende fornemmelser, følelsesløshed og smerter i hånden bortset fra lillefingeren) eller prikkende/stikkende fornemmelse i huden
 • Opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, diarré
 • Hårtab
 • Hududslæt, nældefeber og kløe
 • Tyndere knogler, hvilket kan nedsætte deres styrke (osteoporose) og i nogle tilfælde kan føre til knoglebrud
 • Smerte, hævede hænder og fødder
 • Fald i antallet af blodplader i blodet
 • Muskelsvaghed.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Overfølsomhed.


Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Hududslæt med små vabler på et område af huden
 • Døsighed
 • Leverbetændelse
 • Betændelse i leverens galdeveje, hvilket giver gulfarvning af huden.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data) 

 • Lavt niveau af visse hvide blodceller i blodet.

Der kan forekomme ændringer i antallet af visse blodceller (lymfocytter) og de blodplader, der cirkulerer i dit blod, især hvis du i forvejen lider af lymfopeni (nedsat antal lymfocytter i blodet). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exemestan 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: exemestan. 1 filmovertrukken tablet indeholder 25 mg exemestan.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kerne: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, natriumstivelsesglycolat (type A), hypromellose E5, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.
  Overtræk: Hypromellose 6cp (E464), titandioxid (E171), macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Exemestan 2care4 er hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ”E25” på den ene side, jævne på den anden side. 


Exemestan 25 mg filmovertrukne tabletter fås i hvide uigennemsigtige PVC/PVdC-aluminium- blisterpakninger med 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Exemestan 2care4 svarer til Exemestan Accord. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...