Travoprost "Teva"

øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Travoprost Teva, 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 

travoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Travoprost Teva
 3. Sådan skal du tage Travoprost Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Travoprost Teva indeholder travoprost, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes prostaglandinanaloger, og som virker ved at sænke trykket i øjet. Det kan bruges alene eller sammen med andre øjendråber f.eks. betablokkere, som også sænker trykket i øjet. 

 

Travoprost Teva bruges til at sænke forhøjet tryk i øjet hos voksne, unge og børn i alderen 2 måneder og opefter. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom, som kaldes grøn stær. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Travoprost Teva

Tag ikke Travoprost Teva

 • hvis du er allergisk over for travoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Travoprost Teva (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Travoprost Teva. 

 • Travoprost kan give længere eller tykkere øjenvipper og kan ændre farven og/eller antallet af øjenvipper. Forandring af øjenlåget, herunder usædvanlig hårvækst, eller af huden omkring øjet er også set.
 • Travoprost kan ændre din irisfarve (den farvede del af dit øje). Denne farveændring kan være permanent. Forandring af hudfarven omkring øjet kan også forekomme.
 • Hvis du har gennemgået en operation for grå stær, skal du tale med lægen, inden du bruger travoprost.
 • Hvis du har eller har haft en betændelseslignende tilstand i øjnene, skal du tale med lægen, inden du bruger travoprost.
 • Travoprost kan i sjældne tilfælde give åndenød eller pibende vejrtrækning eller forværre astmasymptomer. Hvis du bliver bekymret over eventuelle ændringer ved din vejrtrækning, mens du er i behandling med travoprost, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.
 • Travoprost kan optages gennem huden. Hvis øjendråberne kommer i kontakt med huden, skal du skylle med vand med det samme. Det gælder især for kvinder, som er gravide eller forsøger at blive det.
 • Hvis du bruger bløde kontaktlinser, må du ikke bruge dråberne med kontaktlinserne i øjnene.
  Vent 15 minutter, efter du har dryppet øjet/øjnene, før du sætter linserne i igen.

Børn og unge

Travoprost Teva kan bruges til børn i alderen 2 måneder til 18 år i samme dosis som til voksne. Brug af Travoprost Teva anbefales ikke til børn under 2 måneder. 

Brug af andre lægemidler sammen med Travoprost Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du må ikke bruge travoprost, hvis du ammer. Travoprost kan passere over i modermælken.  

 

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan opleve, at dit syn bliver midlertidigt sløret lige efter, at du har brugt travoprost. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

Travoprost Teva indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,15 mg benzalkoniumchlorid i hver ml.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet, såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

Travoprost Teva indeholder macrogolglycerolhydroxystearat.

Dette kan forårsage hudreaktioner. 

3. Sådan skal du tage Travoprost Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er: en dråbe i det/de pågældende øje/øjne en gang dagligt om aftenen. 

 

Du skal kun bruge travoprost i begge øjne, hvis din læge har sagt det. Brug øjendråberne så længe, som din læge eller dit barns læge har sagt det. 

 

Travoprost må kun bruges i dit øje/dine øjne eller dit barns øje/øjne. 

Travoprost "Teva" Teva Denmark A/S, øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 

 • Umiddelbart før brug første gang skal du fjerne beskyttelsesfolien og tage flasken ud (figur 1) samt skrive åbningsdatoen, hvor der er gjort plads på etiketten.
 • Vask dine hænder.
 • Skru hætten af.
 • Hold flasken i hånden med spidsen pegende nedad mellem din tommelfinger og de andre fingre.
 • Læn forsigtigt dit hoved eller dit barns hoved tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en “lomme” mellem øjenlåget og øjet. Dråben skal lægge sig der (figur 2).
 • Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, de omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Tryk forsigtigt på flasken for at frigøre en dråbe travoprost ad gangen (figur 3).
 • Efter du har dryppet med travoprost, skal øjet holdes lukket. Tryk en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (figur 4) i mindst 1 minut. Det forhindrer, at travoprost kommer ud i resten af kroppen.
 • Gentag processen i det andet øje, hvis du skal dryppe begge øjne.
 • Luk flasken omhyggeligt straks efter brug.
 • Brug kun én flaske ad gangen. Bryd ikke beskyttelsesfolien, før du har brug for den nye flaske.

 

Hvis dråben ikke rammer øjet, prøv da igen.  

 

Hvis du eller dit barn bruger andre øjenpræparater, såsom øjendråber eller øjensalve, skal du vente mindst 5 minutter mellem brug af travoprost og andre øjenpræparater.  

Hvis du eller dit barn har brugt for meget Travoprost Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Travoprost Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Skyl lægemidlet ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

Hvis du har glemt at bruge Travoprost Teva

Genoptag behandlingen med næste dosis efter planen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Dosis må ikke overskride en dråbe dagligt i det/de pågældende øje/øjne. 

Hvis du holder op med at bruge Travoprost Teva

Stop ikke med at bruge Travoprost Teva uden først at have talt med din læge eller med lægen, der behandler dit barn. Trykket i dit øje eller dit barns øje vil ikke være under kontrol, hvilket kan medføre tab af synet. 


Spørg din læge, lægen der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Du kan oftest fortsætte med at bruge dine øjendråber, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke holde op med at bruge travoprost, uden at du har talt med din læge.  

 

Følgende bivirkninger er set ved behandling med travoprost. 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Reaktioner i øjet: øjenrødmen.  

 

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

Reaktioner i øjet: ændringer af irisfarve (den farvede del af øjet), øjensmerter, øjengener, tørre øjne, kløende øjne, øjenirritation.  

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)  

Reaktioner i øjet: hornhindelidelse, betændelseslignende tilstand i øjet, betændelseslignende tilstand i iris, betændelseslignende tilstand indvendigt i øjet, betændelseslignende tilstand på øjets overflade med eller uden beskadigelse af overfladen, følsomhed over for lys, udflåd fra øjnene, betændelseslignende tilstand på øjenlåget, rødmen på øjenlåget, hævelse omkring øjet, kløe på øjenlåget, nedsat syn, sløret syn, øget tåreproduktion, infektion eller betændelseslignende tilstand i bindehinden (konjunktivitis), udadvendt nedre øjenlåg, uklarhed i øjet, skorper på øjenlåget, vækst af øjenvipper, misfarvede øjenvipper, trætte øjne. 

 

Generelle: øget antal allergiske symptomer, hovedpine, svimmelhed, at man kan føle sit hjerteslag, stakåndethed, astma, tilstoppet næse, halsirritation, mørkere hud omkring øjet/øjnene, mørkere hud, unormal hårstruktur, øget hårvækst, defekt i synsfeltet.  

 

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

Reaktioner i øjet: opfattelse af lysglimt, eksem på øjenlåget, hævelse af øjet, lysringe om genstande, nedsat følelse i øjet, betændelse i øjenlågets kirtler, pigmentdannelse indvendigt i øjet, forstørrede pupiller, forandring af øjenvippers struktur.  

 

Generelle: virusinfektion i øjet, dårlig smag i munden, uregelmæssig eller langsom hjerterytme, blodtryksstigning eller blodtryksfald, hoste, stemmeforandring, mavebesvær eller mavesår, forstoppelse, mundtørhed, rødme eller kløe på huden, udslæt, ændret hårfarve, tab af øjenvipper, muskel- og knoglesmerter, svaghedsfølelse, herpes-infektion, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær.  

 

Ikke kendt:hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data  

Reaktioner i øjet: hævelse af bagsiden af øjet, øjnene ser mere indsunkne ud.  

 

Generelle bivirkninger: depression, angst, falsk fornemmelse af bevægelse, ringen for ørene, brystsmerter, forværring af astma, diarré, mavesmerter, kvalme, kløe, unormal hårvækst, ledsmerter, smertefuld eller ufrivillig vandladning, forhøjet prostatacancer-markør, meget langsom eller meget hurtig hjerterytme.  

 

Hos børn og unge er de mest almindelige bivirkninger ved travoprost røde øjne og øget vækst af øjenvipper. Begge bivirkninger var mere udbredt hos børn og unge sammenlignet med voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Travoprost Teva efter den udløbsdato, der står på pakningsmaterialet efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal opbevares i beskyttelsesfolien, inden du tager den i brug. Dette er for at beskytte flasken mod fugt. 

Efter åbning kræver lægemidlet ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Hvis du opdager, at forseglingen har været brudt eller er blevet ødelagt, når du skal tage hul på flasken, må du ikke bruge lægemidlet. 

 

Flasken skal smides ud 4 uger efter, at den er åbnet første gang, for at forhindre at du får en øjeninfektion. Du skal derefter starte på en ny flaske. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på flaskens etiket og på æsken. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Travoprost Teva indeholder:

 • Aktivt stof: travoprost. Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, macrogolglycerol hydroxystearat (cremophor RH40), trometamol, dinatriumedetat, borsyre (E284), mannitol (E421), natriumhydroxid (til justering af pH), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Travoprost Teva er en væske (en klar, farveløs opløsning), som fås i en pakning med en 5 ml plastikflaske med skruelåg eller i en pakning med 1, 3 eller 6 plastikflasker a 5 ml med skruelåg. Hver flaske indeholder 2,5 ml opløsning. Hver flaske er pakket i beskyttelsesfolie. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Pharmathen S.A. 

Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis  

Grækenland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Bulgarien: 

Travoprost Teva 40 micrograms/ml eye drops, solution 

Cypern: 

Travoprost Teva 40 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 

Danmark: 

Travoprost Teva 

Estland: 

Travoprost Teva 

Frankrig: 

TRAVOPROST TEVA 40 microgrammes/ml, collyre en solution 

Grækenland: 

Travoprost Teva 40 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 

Holland: 

Travoprost Teva 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing 

Italien: 

Travoprost Teva 

Letland: 

Travoprost Teva 0,04 mg/ml acu pilieni, šķīdums 

Litauen: 

Travoprost Teva 40 mikrogramų/ml akių lašai (tirpalas) 

Polen: 

Travoprost Teva 

Rumænien: 

Travoprost Teva 40 micrograme/ml picături oftalmice, soluţie 

Storbritannien: 

Travoprost 40 micrograms/ml eye drops, solution 

Tyskland: 

Travoprost AbZ 40 Mikrogramm/ml Augentropfen 

Ungarn: 

Travoprost-Teva 40 mikrogramm/ml oldatos szemcsepp 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...