Haiprex

tabletter 1 g

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Haiprex, tabletter, 1 g
methenaminhippurat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Haiprex
 3. Sådan skal du tage Haiprex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Haiprex anvendes til forebyggelse af urinvejsinfektioner, især hos kateterbærere.

Lægen kan have givet dig Haiprex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Haiprex

Brug ikke Haiprex:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof methenamin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • hvis du er overfølsom over for formalin
 • hvis du har dårlig lever
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis du har nyrebetændelse
 • hvis du er kraftig dehydreret
 • hvis du har stofskiftebetinget syreophobning
 • hvis du har urinsur gigt
 • hvis du samtidig tager sulfonamider (som også anvendes til urinvejsinfektioner) eller basiske stoffer f.eks. kaliumcitrat (som anvendes til behandling af nyresten)

Brug af anden medicin sammen med Haiprex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Virkningen af Haiprex kan blive reduceret, hvis du samtidig tager syreneutraliserende midler (antacida) eller basiske stoffer som f.eks. kaliumcitrat.

Du bør ikke tage medicin, der indeholder sulfonamider sammen med Haiprex, da det kan danne krystaller i urinen.

Haiprex kan også påvirke resultatet af visse urinprøver. Fortæl derfor altid din læge, at du tager Haiprex, før du skal have undersøgt en urinprøve. 

Brug af Haiprex sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Haiprex sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Haiprex kan anvendes under graviditet, hvis det vurderes nødvendigt af din læge.

Amning
Du kan amme, selvom du tager Haiprex. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Haiprex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Haiprex

Brug altid Haiprex nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:
1 tablet 2 gange dagligt. 

Hvis du har taget for meget Haiprex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Haiprex, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tag ikke mere Haiprex, end lægen har ordineret. Symptomerne på overdosering er de samme, som er nævnt under afsnittet om bivirkninger. 

Hvis du har glemt at tage Haiprex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at bruge Haiprex

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Haiprex. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):  

 • Kvalme
 • Opkastning
 • Udslæt
 • Irritation i blæren


Sjælden - meget sjælden bivirkning (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):  

 • Blod i urinen. Kan være alvorligt eller kan blive alvorligt. Tal med lægen.


Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Diarré, mavesmerter
 • Kløe

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Haiprex utilgængeligt for børn.
Brug ikke Haiprex efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Haiprex 1 g tabletter indeholder:

Aktivt stof: methenaminhippurat 

Øvrige indholdsstoffer: povidon, kolloid silica og magnesiumstearat 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Hvid til cremehvid, aflang tablet mærket med ”HX” med delekærv på den ene side og delekærv på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse  

Haiprex findes i pakningsstørrelsen: 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS
Arne Jacobsens Allé 7, 5.th
2300 København S 

Fremstiller

Meda Pharma GmbH & Co. KG  

Benzstrasse 1  

61352 Bad Homburg v.d.Höhe  

Tyskland  

 

eller 

 

SIDEFARMA - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, nº 26,  

2689-514 Prior Velho,  

Portugal 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...