Genotropin®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Genotropin MiniQuick 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2 mg Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
somatropin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Genotropin MiniQuick
 3. Sådan skal du bruge Genotropin MiniQuick
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Genotropin MiniQuick er et rekombinant humant væksthormon, der også kaldes somatropin. Det har samme struktur som naturligt humant væksthormon, som er nødvendigt for at knogler og muskler kan vokse. Det hjælper også til så dit fedtvæv og din muskelmasse udvikler sig i det rette forhold. At det er rekombinant betyder, at det ikke er fremstillet af væv fra mennesker eller dyr. 


Hos børn anvendes Genotropin MiniQuick til at behandle følgende vækstforstyrrelser: 

 • Hvis du ikke vokser ordentligt på grund af manglende væksthormon.
 • Hvis du har Turners syndrom. Turners syndrom er en kromosomfejl hos piger, som kan påvirke væksten. Lægen vil have fortalt det til dig, hvis du har dette syndrom.
 • Hvis du har kronisk nedsat nyrefunktion. I takt med at nyrerne mister evnen til at fungere normalt, kan det påvirke væksten.
 • Hvis du har Prader-Willis syndrom (en kromosomfejl). Væksthormon vil hjælpe dig med at blive højere, hvis du stadig vokser, og det vil også forbedre din kropssammensætning. Det vil reducere overskydende fedtvæv og den reducerede muskelmasse vil blive forbedret.
 • Hvis du var lille ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt. Væksthormon kan hjælpe dig med at blive højere, hvis du ikke er kommet op på normal højde ved 4-årsalderen, eller senere.

Hos voksne anvendes Genotropin MiniQuick til behandling af udtalt væksthormonmangel, der kan begynde i løbet af voksenlivet eller som er begyndt i barndommen.

Hvis du har taget Genotropin MiniQuick for væksthormonmangel i løbet af barndommen, vil man typisk teste din væksthormonstatus efter endt vækst. Hvis der påvises udtalt væksthormonmangel, vil lægen anbefale, at din behandling med Genotropin MiniQuick fortsættes.

Du bør kun få Genotropin MiniQuick af en læge, der har erfaring med væksthormonbehandling, og som har bekræftet din diagnose.

Lægen kan give dig Genotropin MiniQuick for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Genotropin MiniQuick

Brug ikke Genotropin MiniQuick, og fortæl det til lægen,

 • hvis du er allergisk over for somatropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Genotropin MiniQuick (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en aktiv tumor (kræft). I så fald skal du ikke behandles med Genotropin MiniQuick. Før du bliver sat i behandling med Genotropin MiniQuick, skal tumorer være inaktive, og du skal have gennemført din antitumorbehandling.
 • hvis du er alvorligt syg (f.eks. på grund af komplikationer efter åben hjerte- eller mave-/tarmoperation, akutte vejrtrækningsproblemer, kvæstelser som følge af ulykke eller lignende situationer). Hvis du skal eller lige har været igennem en større operation, eller hvis du skal på hospitalet af anden årsag, skal du fortælle det til lægen, at du tager væksthormon.
 • hvis du får Genotropin MiniQuick for at blive højere, men allerede er holdt op med at vokse (man siger, at epifyserne er lukkede).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Genotropin MiniQuick og fortæl det til lægen, hvis noget af følgende passer på dig

 • hvis du har risiko for at udvikle diabetes. Lægen vil måle dit blodsukker under behandlingen med Genotropin MiniQuick.
 • hvis du har diabetes. Du bør måle dit blodsukker regelmæssigt under behandlingen med Genotropin MiniQuick, og drøfte resultaterne med din læge, da det kan være, at dosis af din diabetesmedicin skal justeres.
 • efter start med Genotropin-behandling kan nogle patienter få brug for at komme i erstatningsterapi med skjoldbruskkirtelhormon (thyroideahormon).
 • hvis du er i behandling med skjoldbruskkirtelhormon, skal du muligvis have justeret din dosis af skjoldbruskkirtelhormon.
 • hvis du tager væksthormon for at øge væksten og du halter, eller hvis du under behandling med væksthormon begynder at halte på grund af smerter i hoften. Tal med lægen.
 • hvis du udvikler øget tryk i kraniet (med symptomer som kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning). Tal med lægen.
 • hvis du får Genotropin MiniQuick på grund af væksthormonmangel som følge af tidligere en kræftsvulst, skal du undersøges regelmæssigt for at se, om kræften vender tilbage eller om du får andre former for kræft.
 • hvis du oplever forværring af mavesmerter, skal du kontakte lægen.
 • erfaring med behandling af patienter over 80 år er begrænset. Ældre kan være mere påvirkelige over for virkningen af Genotropin MiniQuick, og kan derfor være mere udsat for bivirkninger.

Børn med kronisk nedsat nyrefunktion

 • Din læge vil undersøge din nyrefunktion og din væksthastighed, før du får Genotropin MiniQuick. Den medicinske behandling af din nyrelidelse skal fortsættes. Behandling med Genotropin MiniQuick skal stoppes, hvis der skal foretages nyretransplantation.

Børn med Prader-Willis syndrom

 • Din læge vil vejlede dig om diæt for at kontrollere din vægt.
 • Før du får Genotropin MiniQuick vil lægen undersøge dig for tegn på blokeringer af luftvejene, vejrtrækningsafbrydelse under søvn (kaldes søvnapnø) eller infektion i luftvejene.
 • Hvis du under behandlingen viser tegn på blokering af de øvre luftveje (f.eks. snorken eller forværring af snorken), vil lægen undersøge dig, og kan eventuelt afbryde behandlingen med Genotropin MiniQuick.
 • Lægen vil under behandlingen undersøge dig for tegn på skoliose; en lidelse, som viser sig ved en skævhed i rygsøjlen.
 • Tal med lægen, hvis du under behandlingen får lungebetændelse, så du kan blive sat i behandling.

Børn, der var små ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt

 • Hvis du var lille eller vejede for lidt ved fødslen, og nu er 9-12 år gammel, så spørg lægen til råds vedrørende pubertet og behandling med Genotropin MiniQuick.
 • Lægen vil måle dit blodsukker og insulinniveau før behandlingen påbegyndes. Disse målinger gentages hvert år, så længe du er i behandling.
 • Din behandling bør fortsætte, indtil du ikke vokser længere.

Brug af andre lægemidler sammen med Genotropin MiniQuick

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Genotropin MiniQuick.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod diabetes
 • skjoldbruskkirtelhormoner (thyroideahormon)
 • glukokortikoider, skal du gå regelmæssigt til læge, da det kan være nødvendigt at få justeret din glukokortikoiddosis.
 • kønshormoner (f.eks. østrogen)
 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin)
 • medicin mod epilepsi (krampestillende)

Din læge vil måske ændre dosis af disse typer medicin eller af Genotropin MiniQuick. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage Genotropin MiniQuick, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 


Spørg din læge til råds om amning, før du tager Genotropin MiniQuick. 


Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Genotropin MiniQuick indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Genotropin MiniQuick

Tag altid Genotropin MiniQuick nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis

Doseringen afhænger af din størrelse og hvilken lidelse du bliver behandlet for, samt hvordan væksthormon virker på dig. Ikke to personer er ens. Lægen vil fortælle dig, hvor mange mg Genotropin MiniQuick du skal tage, enten ud fra din vægt (i kg) eller din krops overfladeareal (i m2) beregnet ud fra din højde og vægt, samt hvor ofte du skal tage Genotropin MiniQuick. Du må ikke ændre i dosis, eller hvor ofte du tager Genotropin MiniQuick uden at tale med lægen først. 


Børn med væksthormonmangel: 

0,025-0,035 mg/kg/dag eller 0,7-1,0 mg/m2/dag. Højere doser kan anvendes. Hvis væksthormonmanglen fortsætter ind i ungdommen, bør behandling med Genotropin MiniQuick fortsættes indtil endt fysisk udvikling. 


Børn med Turners syndrom: 

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag. 


Børn med kronisk nedsat nyrefunktion: 

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag. Højere doser kan være nødvendige, hvis væksthastigheden er for lav. Dosisjustering kan være nødvendig efter 6 måneders behandling. 


Børn med Prader-Willis syndrom: 

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Den daglige dosis bør ikke overstige 2,7 mg. Behandlingen bør ikke anvendes til børn, der næsten er holdt op med at vokse efter gennemgået pubertet. 


Vækstforstyrrelser hos børn, der er født små eller med lavere fødselsvægt end forventet: 

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Det er vigtigt, at behandlingen fortsættes, indtil sluthøjden er nået. Behandlingen bør stoppes efter det første år, hvis behandlingen ikke virker på dig, eller hvis du har nået din sluthøjde, og er holdt op med at vokse. 


Væksthormonmangel hos voksne: 

Hvis du fortsætter behandling med Genotropin MiniQuick, som blev startet i barndommen, skal du tage 0,2- 0,5 mg/dag. Dosis skal gradvist øges eller nedsættes, alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger. 

Hvis din væksthormonmangel starter i løbet af voksenlivet, skal du starte med 0,15-0,3 mg/dag. Denne dosis skal øges gradvist, alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger. Daglig vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 1,0 mg/dag. Kvinder kan have behov for højere doser end mænd. Dosis bør kontrolleres hver 6. måned. Personer over 60 år bør starte med en dosis på 0,1-0,2 mg/dag, der langsomt øges i henhold til den enkeltes behov. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 0,5 mg/dag. Følg altid lægens anvisninger. 


Indsprøjtning af Genotropin MiniQuick

Genotropin MiniQuick skal indsprøjtes med en kort nål i fedtvævet under huden (subkutant). Lægen bør allerede have vist dig, hvordan du skal tage Genotropin MiniQuick. Indsprøjt altid Genotropin MiniQuick nøjagtigt som lægen har vist dig. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl. 


Læs brugsanvisningen i slutningen af denne indlægsseddel for information om, hvordan Genotropin MiniQuick virker. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal gøre, skal du lade være med at tage din indsprøjtning. Bed i stedet lægen om at vise dig det igen. 


Du kan tage dit væksthormon ud af køleskabet ½ time før din indsprøjtning. Dermed varmes opløsningen en smule op, og din indsprøjtning vil være mere behagelig. 


Husk at vaske dine hænder og rense huden først. 


Indsprøjt væksthormon på omtrent samme tidspunkt hver dag. Ved sengetid er som regel et godt tidspunkt, fordi det er let at huske. Det er også naturligt, at man har højere mængde væksthormon i kroppen om natten. 


De fleste personer indsprøjter Genotropin MiniQuick i låret eller i ballen. Indsprøjt Genotropin MiniQuick dér, hvor din læge har vist dig det. Hudens fedtvæv kan skrumpe der, hvor du indsprøjter Genotropin MiniQuick. For at undgå det, bør du ændre indstiksstedet lidt hver gang. Det giver din hud og området under huden mulighed for at komme sig efter en indsprøjtning, inden dette sted bruges igen. 

Hvis du har brugt for meget Genotropin MiniQuick

Kontakt så hurtigt som muligt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Genotropin MiniQuick, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Dit blodsukker kan blive for lavt og derefter blive for højt. Du kan komme til at ryste, svede, blive søvnig eller få følelsen af ”ikke at være dig selv” og du kan muligvis besvime. 

Hvis du har glemt at bruge Genotropin MiniQuick

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Det er bedst at tage væksthormon regelmæssigt. Hvis du har glemt en dosis, skal du tage din næste indsprøjtning til sædvanlig tid næste dag. Notér det, hvis du har glemt en dosis, og fortæl det til lægen ved næste kontrolbesøg. 

Hvis du holder op med at bruge Genotropin MiniQuick

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Genotropin MiniQuick.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De meget almindelige og almindelige bivirkninger hos voksne kan ses inden for de første måneder af behandlingen og kan forsvinde enten spontant, eller hvis dosis sættes ned. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

Voksne:  

 • Ledsmerter.
 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler).


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Børn:  

 • Forbigående rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Ledsmerter.
 • Udslæt.
 • Kløende knopper

Voksne:  

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Stivhed i arme og ben, muskelsmerter.
 • Smerter og brændende fornemmelse i hænder og underarme (kaldes karpaltunnelsyndrom).


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Børn:  

 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler, og ses i en kort periode i begyndelsen af behandlingen).
 • Kløe.
 • Forstørrelse af brysterne hos drenge (gynækomasti).

Voksne:  

 • Forstørrelse af brysterne hos mænd (gynækomasti).


Sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Børn:  

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Leukæmi. (Leukæmi er set hos et lille antal patienter med væksthormonmangel. Nogle af disse er blevet behandlet med somatropin. Der er dog intet der tyder på, at hyppigheden af leukæmi er højere hos væksthormonbehandlede patienter, der ikke er prædisponerede).
 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Muskelsmerter.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Type 2 diabetes.
 • Nedsat indhold af hormonet kortisol i blodet.
 • Hævelse i ansigtet.

Børn:  

 • Stivhed i arme og ben.

Voksne:  

 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Kløende knopper.

Dannelse af antistoffer over for væksthormon, men det tyder dog ikke på, at det nedsætter virkningen af væksthormonet.

Huden omkring indstiksstedet kan blive ujævn eller knudret, men dette burde ikke ske, hvis du ændrer indstiksstedet lidt hver gang.

Der er set sjældne tilfælde af pludselig død hos patienter med Prader-Willis syndrom. Der er dog ikke påvist en sammenhæng mellem disse tilfælde og behandling med Genotropin MiniQuick.

Afglidning (epifysiolyse) af lårbenshovedet og Calvé-Legg-Perthes sygdom kan overvejes af din læge, hvis du oplever ubehag eller smerter i hoften eller knæet, mens du er i behandling med Genotropin.

Andre mulige bivirkninger, der har forbindelse til din behandling med væksthormon, kan blandt andet være følgende: Du eller dit barn kan opleve at have højt blodsukker, eller at niveauet af et hormon fra skjoldbrusk- kirtlen (thyroideahormon) bliver nedsat. Din læge kan undersøge dette og ordinere en passende behandling, hvis det er nødvendigt. Sjældne tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen er indberettet hos patienter i behandling med væksthormon. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Genotropin MiniQuick utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (angivet som måned/år), der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Før opblanding

Opbevares i køleskab (2C - 8C). Må ikke nedfryses. Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Før åbning kan produktet tages ud af køleskab uden at blive sat tilbage i en periode på maksimalt 6 måneder ved temperaturer under 25C. Datoen, for hvornår medicinen tages ud og den nye udløbsdato, skal anføres på yderkartonen. Den nye udløbsdato må aldrig overskride den udløbsdato, der er trykt på pakningen. Hvis medicinen ikke er brugt op før denne nye udløbsdato, skal den kasseres. 


Efter opblanding 

Anvendes straks eller opbevares i køleskab (2°C - 8° C) i op til 24 timer. Må ikke nedfryses. Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker partikler, eller hvis opløsningen ikke er klar. 


Du må aldrig smide nåle eller tomme sprøjter ud sammen med almindeligt affald. Brugte nåle skal bortskaffes på betryggende vis, så ingen kan bruge dem eller stikke sig på dem. Du kan få en speciel nålespand på hospitalet eller klinikken. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Genotropin MiniQuick indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er somatropin*.
 • 1 ampul indeholder 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1,0 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg eller 2,0 mg somatropin* pr. 0,25 ml efter opblanding svarer dette til en koncentration på 0,8 mg, 1,6 mg, 2,4 mg, 3,2 mg, 4 mg, 4,8 mg, 5,6 mg, 6,4 mg, 7,2 mg og 8 mg pr. ml.
 • De øvrige indholdsstoffer i pulveret er: glycin (E640); mannitol (E421); natriumdihydrogenphosphat, vandfri (E339); dinatriumphosphat, vandfri (E339) (se afsnit 2 ”Genotropin MiniQuick indeholder natrium”).
 • Indholdsstoffer i solvens er: vand til injektionsvæsker og mannitol (E421).

* Produceret i Escherichia coli ved rekombinant DNA-teknologi 

Udseende og pakningsstørrelser

Pulver og væske til opblanding (solvens) til injektionsvæske, i en tokammerampul, der indeholder pulver i det ene kammer og væske til opblanding (solvens) i det andet (0,2 mg/0,25 ml, 0,4 mg/0,25 ml, 0,6 mg/0,25 ml, 0,8 mg/0,25 ml, 1,0 mg/0,25 ml, 1,2 mg/0,25 ml, 1,4 mg/0,25 ml, 1,6 mg/0,25 ml, 1,8 mg/0,25 ml eller 2,0 mg/0,25 ml). Ampullen leveres i en sprøjte. Genotropin MiniQuick findes i pakninger med 4, 7 eller 28 sprøjter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Pulveret er hvidt og væsken er klar. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Genotropin MiniQuick: Danmark, Grækenland, Irland, Italien, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. 

Genotonorm MiniQuick: Belgien, Frankrig, Luxembourg og Spanien. 

Brugsanvisning

Brugsanvisning for Genotropin MiniQuick

Genotropin MiniQuick er en sprøjte, der anvendes til både at blande og indsprøjte én enkelt dosis Genotropin (væksthormon).

Hver Genotropin MiniQuick leveres i en engangssprøjte med en tokammerampul og en nål. Hvis du har brug for ekstra nåle, skal du bede om det samme mærke, dvs. Becton Dickinson Microfine-nåle, som leveres sammen med Genotropin MiniQuick. Injektionsmængden er altid 0,25 ml.

Genotropin MiniQuick er beregnet til engangsbrug. Når du har indsprøjtet din dosis, skal du smide den tomme sprøjte væk, som beskrevet i trin 6.

Tegningen nedenfor viser de forskellige dele. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg
Genotropin MiniQuick tokammerampullen indeholder væksthormonpulver i det ene kammer og væske i det andet. Når du drejer stemplet med uret, blandes væksthormonpulver og væske automatisk og pulveret opløses.

1. Fjern beskyttelsespapiret fra nålen.
Sæt nålen ned i enden af gummimembranen med en vinkel på 90°. Drej nålen fast på Genotropin MiniQuick-sprøjten ved at dreje den med uret, indtil den ikke kan drejes mere. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg 


2. Hold Genotropin MiniQuick-sprøjten med nålen opad. Drej stemplet med uret, indtil det ikke kan komme længere.
Opløsningen MÅ IKKE rystes. Blandes forsigtigt. Hvis blandingen rystes, kan væksthormonet begynde at skumme, og det aktive stof kan blive ødelagt. Se efter om opløsningen er klar, og anvend kun opløsningen, hvis den er klar og ikke indeholder partikler. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg

3. Fjern den ydre og indre beskyttelseshætte på nålen. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg

4. Lav en hudfold ved indstiksstedet, og stik nålen ind i hudfolden. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg 


5. Tryk stemplet så langt ned som muligt for at indsprøjte hele indholdet af Genotropin MiniQuick-sprøjten. Vent nogle få sekunder, før nålen trækkes ud igen, for at være sikker på, at alt væksthormon er blevet indsprøjtet. 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg 


6. Forsøg ikke at sætte den ydre beskyttelseshætte på nålen efter indsprøjtningen. Efter brug smides sprøjten med nål i nålespanden (fås på apoteket eller på afdelingen, som står for din behandling). 

Genotropin Miniquick Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg 

SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmål  

Svar  

Er det et problem, hvis der er luftbobler i sprøjten? 

Nej. Der er ingen grund til at fjerne luften i Genotropin MiniQuick-sprøjten. Den lille mængde luft i sprøjten har ingen betydning ved indsprøjtningen. 

Hvad skal jeg gøre, hvis der er modstand, når jeg prøver at dreje stemplet (trin 2), eller når jeg prøver at tage indsprøjtningen (trin 5)? 

Modstanden kan skyldes, at nålen er sat lidt skævt på gummimembranen.

Sæt forsigtigt den ydre beskyttelseshætte (den svagt uigennemsigtige, hvide hætte) på nålen igen og drej nålen mod uret for at fjerne den. Hold MiniQuick-sprøjten med nåleenden opad, og sæt en ny nål i toppen af sprøjten med en vinkel på 90°. Drej nålen fast på sprøjten. 

Hvad skal jeg gøre, hvis nålen er beskadiget eller bøjet? 

Kassér nålen, og sæt en ny nål på MiniQuick-sprøjten. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...