Isoptin SR

depottabletter 120 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isoptin® SR 120 mg depottabletter 

Verapamil hydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isoptin SR.
 3. Sådan skal du tage Isoptin SR.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Isoptin SR er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb. 


Du kan bruge Isoptin SR til: 

 • forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris)
 • behandling af for højt blodtryk
 • forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerteforkammerrytme
 • forebyggelse efter blodprop i hjertet

 

Behandling med Isoptin SR bør ikke afbrydes pludseligt efter lang tids brug. Det anbefales at nedtrappe dosis langsomt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isoptin SR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Isoptin SR

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof, verapamil hydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isoptin SR (angivet i punkt 6).
 • hvis du har langsom puls i form af AV-blok grad 2 eller 3 og syg sinusknudesyndrom uden fungerende pacemaker.
 • hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.
 • hvis du lider af hjertesvigt.
 • hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)
 • hvis du har for hurtig hjerterytme.
 • hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen (fx som følge af Wolff-Parkinson-White eller Lown-Gonong-Levine syndrom).
 • hvis du har meget lavt blodtryk.
 • hvis du er i behandling med ivabradin.
 • hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan bl.a. vise sig ved kvalme.
 • hvis du er overfølsom overfor anden medicin der ligesom Isoptin SR tilhører gruppen af calciumantagonister.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isoptin SR 

 • hvis du har meget langsom puls (AV-blok).
 • hvis du lider af sygdomme i hjerte (hjerteinsufficiens) eller kredsløb.
 • hvis du lider af forsnævret pulsåre (aortastenose).
 • hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen.
 • hvis du lider af grøn stær og er i behandling med øjendråber (betablokker).
 • hvis du lider af sygdomme hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi).
 • hvis du har nedsat nyre- og leverfunktion.
 • hvis du lider af for lavt blodtryk.

 

Isoptin SR kan ikke fjernes ved hæmodialyse. 

Børn og unge

Det kræver særlig overvågning at anvende verapamil til nyfødte og børn. 

 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Isoptin SR. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Isoptin SR.

Brug af anden medicin sammen med Isoptin SR

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • hjertet (digoxin, digitoxin, ivabradin).
  • uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
  • forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol, propranolol, prazosin, terazosin,vanddrivende medicin)
  • urinsyre gigt (sulfinpyrazon, colchicin
  • mani (lithium)
  • depression (imipramin)
  • sukkersyge (type II) (glibenclamid, metformin)
  • forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin, atorvastin)
  • astma (theophyllin)
  • depression (perikum, naturmedicin)
  • kræft (doxorubicin)
  • migræne (almotriptan), forebyggende mod migræne (clonidin)
  • epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, fenytoin)
  • infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampin, telithromycin)
  • mavesår (cimetidin)
  • angst og uro (buspiron, midazolam)
  • HIV (ritonavir)
  • smerter (acetylsalicylsyre)
  • muskelspændinger

Tal med din læge, hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (dabigatran), får infusionsvæske (dantrolen), eller fornyligt er blevet transplanteret (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus) eller skal bedøves med (inhalationsanæstetika). 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Isoptin SR sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.
 • Du skal være opmærksom på at Isoptin SR kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet

 • Hvis du er gravid, bør du kun tage Isoptin SR efter aftale med lægen.

Amning

 • Hvis du ammer, bør du kun tage Isoptin SR efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isoptin SR kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (eksempler), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Isoptin SR påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Det er uvist, om Isoptin SR påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Isoptin SR indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Isoptin SR

Tag altid Isoptin SR nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 


Depottabletterne skal synkes hele.
Depottabletterne må ikke knuses eller tygges. 


Verapamilbehandling bør ikke afbrydes pludseligt efter lang tids brug. Det anbefales at nedtrappe dosis langsomt. Tal med lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

240 mg 1-2 gange dagligt. 


Ældre:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Brug til børn: 

Børn må normalt ikke få Isoptin SR. 


Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Isoptin SR, lægemiddelform fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine lægemiddelform til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange/meget Isoptin SR

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isoptin SR, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer: 

 • Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Hjerterytmeforstyrrelser med meget langsom puls. Tendens til besvimelse eller i alvorlige tilfælde shocktilstand.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Isoptin SR

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Isoptin SR

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Isoptin SR 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AV-blok type 1). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (hjerteinsufficiens. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls (overledningsforstyrrelser). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng (ileus). Kontakt læge eller skadestue
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet (koronar arterie sygdom). Ring 112

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop (ventrikelflimmer). Ring 112
 • Kortåndethed/Vejrtrækningsbesvær/Astmalignende anfald/Åndenød (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue
 • Hjertepumpesvigt (kardiogent shock/asystoli). Ring 112

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær (laryngospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Lammelse/delvis lammelse (paralyse) kan også være følelse af svaghed i musklerne i lemmerne.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning (slagtilfælde/apopleksi). Ring 112
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AV-blok type 2 og 3). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue
 • Meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen (ekstrapyramidale bivirkninger). Kontakt lægen

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svimmelhed (vertigo)
 • Sløvhed (sedation)
 • Hovedpine
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Ansigtsrødme med varmefølelse (flushing)
 • Forstoppelse (obstipation)
 • Sure opstød/halsbrand (dyspepsi)
 • Kvalme
 • Kløe (pruritus)
 • Udslæt/hududslæt (eksantem)
 • Nældefeber (urticaria) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Hårtab (alopecia)
 • Impotens (erektil dysfunktion)
 • Uregelmæssig, kraftig blødning (metroragi)
 • Brystspænding
 • Træthed
 • Varmefølelse
 • Hævede fødder, ankler og hænder (perifere ødemer)
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hyppigst ved i.v. anvendelse).

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Søvnforstyrrelser
 • Livlige drømme
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Hurtig eller langsom puls forårsaget af "syg sinusknudesyndrom" hvor pulsen er uregelmæssig (sinusarrest). Kan være livsfarligt. Kontakt lægen

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Overfølsomhed (hypersensitivitet)
 • Appetitmangel (anoreksi)
 • Forvirring (konfusion)
 • Mareridt
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi)
 • Rysten (tremor)
 • Synsforstyrrelser
 • Susen for ørerne (tinnitus)
 • Hjertebanken (palpitationer)
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Isoptin SR i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge
 • Diarré
 • Mavesmerter, maveubehag
 • Opkastning
 • Muskelkramper
 • Hyppig vandladning (pollakisuri)
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens (hyperprolaktinæmi) • Smerter i musklerne i forbindelse med aktivitet (claudication intermittens)
 • Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter (erythromelalgia)

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blå mærker
 • Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti)
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme)
 • Muskelsmerter (myalgi).
 • Smerter i leddene (artralgi)
 • Overvækst af tandkød (gingival hyperplasi)
 • Øget svedtendens (diaforese)

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (parkinsonisme)
 • Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112
 • Eksem fremkaldt af lys (Fototoksisk dermatitis)
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura)

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop) (hyperkaliæmi). Tal med lægen
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Udslæt med pletter og små knuder (maculo-papular udslæt)
 • Muskelsvaghed (myopati). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Mælkesekretion (galaktoré)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Isoptin SR utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Isoptin SR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Isoptin SR ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isoptin SR indeholder:

Aktivt stof:  

Verapamil hydrochlorid 120 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumalginat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, magrogol 400, macrogol 6000, montanglycol voks, titandioxid (E 171), talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Depottabletterne er hvide og mærket "120 SR" på den ene side og "knoll" på den anden side.
Der er ingen kærv. 


Isoptin SR fås i:  

Isoptin SR 120 mg i pakninger med 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Isoptin SR også som Isoptin Retard. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...