Dalacin®

kutanemulsion 10 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin®  

10 mg/ml kutanemulsion  

Til udvortes brug  

clindamycinphosphat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin
 3. Sådan skal du bruge Dalacin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanemulsion virker mod betændelse (antibiotikum). 

Du kan bruge Dalacin til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris). 

 

Lægen kan have givet dig Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Brug ikke Dalacin:

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet hvis du:  

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter du har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Du skal være opmærksom på følgende  

 • Du skal undgå, at kutanemulsionen kommer i kontakt med øjne og mund og du må ikke bruge Dalacin omkring øjnene. Hvis kutanemulsionen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Du bør kun bruge Dalacin, hvis du har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne), og du skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apoteksperso- nalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl lægen hvis du samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 

 

Amning:  

Erfaringerne med Dalacin kutanemulsion er begrænsede, og det vides ikke om Dalacin går over i modermælken. Dalacin kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Du bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis du ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dalacin kutanemulsion indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og cetostearylalkohol

 • Methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Dalacin

Brug altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til udvortes brug.  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

Emulsionen smøres i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 

 

Børn:  

Du må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning. 

 

Ældre:  

Du må kun bruge Dalacin til ældre efter lægens anvisning. 

 

Brugsanvisning:  

 1. Rengør og aftør den angrebne hud.
 2. Smør et tyndt lag Dalacin kutanemulsion på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanamulsion ad gangen og undgå at få Dalacin i øjne og mund.
 3. Hvis Dalacin kutanemulsion kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Dalacin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen (kan være tegn på tarmbetændelse). Kontakt lægen.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)  

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter)  

 • Hudirritation, rødmen af huden, kløe, fedtet hud, tør hud
 • Nældefeber.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Mavebesvær.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)  

 • Kontakteksem
 • Betændelse i hårsækkene
 • Mavesmerter, diarré
 • Øjensmerter (hvis du ved et uheld får Dalacin kutanopløsning i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin kutanemulsion 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: clindamycinphosphat. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumlaurilsarcosinat, methylparahydroxybenzoat (E218), glycerol, stearinsyre, lexemul T, cetostearylalkohol, isostearylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Dalacin findes i en plastflaske. 

 

Pakningsstørrelser: 

Dalacin kutanemulsion 30 ml og 60(2x30) ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01  

Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...