Duovent

inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duovent® 0,5 mg/1,25 mg/beholder, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
Ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duovent
 3. Sådan skal du tage Duovent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duovent afslapper muskulaturen omkring de små bronkier i lungerne. Herved udvides bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 


Du kan bruge Duovent ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til behandling af astmaanfald. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duovent

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Duovent

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, fenoterolhydrobromid, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duovent (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af hjertemuskelsygdom eller hurtig uregelmæssig hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Duovent hvis du: 

 • oplever astmalignende anfald i forbindelse med inhalation.
 • har sukkersyge.
 • for nylig har haft en blodprop i hjertet.
 • har en hjerte-kar sygdom.
 • har for højt blodtryk.
 • har for højt stofskifte (Basedow).
 • har binyrelidelser.
 • har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær.
 • har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller besvær med at lade vandet.


Hvis du oplever brystsmerter eller en forværring af symptomer på eksisterende hjertesygdom som åndenød, bør du søge læge.

Hvis du har cystisk fibrose, kan Duovent give fordøjelsesbesvær.

Hvis du får øjensmerter, sløret syn eller synsforstyrrelser, såsom ringe eller pletter samtidig med røde øjne, bør du omgående søge læge - disse symptomer kræver specialbehandling.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.

Overfølsomhedsreaktioner lige efter brug af Duovent kan forekomme. Symptomerne kan være åndenød, hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Får du akut åndenød eller hurtig forværring af åndenøden bør du omgående søge læge.

Har du brug for mere Duovent end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Duovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere)
 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge)
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge)
 • Visse hjertesygdomme (digoxin)
 • Kramper (spasmer) i mave-tarmkanalen


eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende medicin eller anden medicin til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du tager Duovent - måske skal du ophøre med brugen af Duovent før bedøvelse.

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at koncentrationen af kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller binyrebarkhormoner.

Duovent kan påvirke virkningen af andre lægemidler ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Duovent. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket.

Doping
Fenoterol i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du kan tage Duovent under graviditet, men kun efter lægens anvisning.
Duovent kan hæmme veerne under fødslen.

Du kan tage Duovent i ammeperioden, men kun efter lægens anvisning.
Fenoterol, et af de aktive stoffer i Duovent, bliver udskilt i modermælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duovent påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Skulle du få bivirkninger såsom svimmelhed eller påvirkning af synet, bør du undgå at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Duovent

Tag altid Duovent nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Den sædvanlige dosis er

Følgende dosering gælder normalt for voksne (inkl ældre og unge over 12 år): 

Inhalér indholdet i én enkeltdosisbeholder ved brug af et inhalationsapparat (forstøverapparat) evt. tilsluttet respirator. 

Hvis ikke 2 enkeltdosisbeholdere er tilstrækkelig til at stoppe et anfald, kontakt straks læge eller skadestue. 


Brug til børn
 

Børn på 12 år eller derunder bør ikke bruge Duovent inhalationsvæske til nebulisator. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion
Justering af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisninger. 


Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 


Brugsvejledning - se sidst i indlægssedlen.  

Hvis du har taget for meget Duovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Duovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


For meget medicin kan give hjertebanken, hurtig puls, rysten på hænderne, ændringer i blodtrykket, trykken for brystet, uregelmæssig hjerterytme, rødmen, kvalme, svimmelhed. Desuden forbigående mundtørhed og synsforstyrrelser. Yderligere kan hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger opstå pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde forekommer bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at tage Duovent

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis. 

Hvis du holder op med at tage Duovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •
 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hoste.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal læge eller skadestue kontaktes. Ring evt. 112.

Desuden: Nervøsitet, hovedpine, rysten, svimmelhed, hjertebanken, irritation i svælget, talebesvær, maveproblemer bl.a. med kvalme, opkastning, mundtørhed, forhøjet systolisk blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Grøn stær: Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (glaukom). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Uregelmæssig eller meget hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astmalignende anfald i forbindelse med inhalation. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Desuden: Rastløs uro, psykiske forstyrrelser, hyperaktivitet, store pupiller, halsirritation, tør hals, betændelse i munden eller på tungen, diarré eller forstoppelse, nældefeber, hududslæt, svedudbrud, muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerter, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Duovent utilgængeligt for børn. 


Opbevar Duovent i ydre karton for at beskytte mod lys. 


Brug ikke Duovent efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duovent indeholder:

 • Aktive stoffer: ipratropiumbromid og fenoterolhydrobromid. En enkeltdosisbeholder indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid og 1,25 mg fenoterolhydrobromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Duovent inhalationsvæske er en klar opløsning i små enkeltdosisbeholdere (se tegning under brugsvejledning). 


Pakningsstørrelse
 

Duovent fås i en pakningsstørrelse á 60 enkeltdosisbeholdere á 4 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
B.V. Osloweg 99 a 

Groningen, 9723BK, Holland

Duovent® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Duovent® svarer til Berodual®. 

Brugsvejledning

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger inhalationsvæsken på den rigtige måde. Læs her hvordan:

Ved anbrud af folieposen påsættes en løs etiket på hver af de 10 enkeltdosisbeholdere.
Etiketterne skal placeres på forsiden over den originale tekst og i samme tekstretning. Æsken indeholder 6 løse etiketter; 1 til hver foliepose á 10 enkeltdosisbeholdere.

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke fortyndes.
Du skal inhalere væsken ved hjælp af et forstøverapparat eller en respirator. Brug et vinklet mundstykke for at undgå, at forstøvet Duovent kommer i øjnene. I stedet for mundstykke kan du bruge en tætsluttende maske.

 

1. Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens eller lægens instruktion.
2. Afriv en enkeltdosisbeholder. 

Duovent 2care4 ApS inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 1,25+0,5 mg/beholder
3. Vrid toppen af. 

Duovent 2care4 ApS inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 1,25+0,5 mg/beholder
4. Klem indholdet ud i inhalationskammeret.
Bland ikke Duovent inhalationsvæske med anden medicin. 

Duovent 2care4 ApS inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 1,25+0,5 mg/beholder
5. Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér væsken som foreskrevet.
6. Kassér eventuelle rester af inhalationsopløsningen i inhalationskammeret. Rengør inhalationskammeret og udstyret i henhold til instruktionen.

Enkeltdosisbeholderen indeholder ikke nogen konserveringsmidler, det er derfor yderst vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning. Du skal bruge en ny beholder hver gang. Du skal kassere delvist brugte, åbnede eller beskadigede enkeltdosisbeholdere.

 

Duovent inhalationsvæske bør ikke blandes med anden medicin i inhalationsudstyret. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...