Lysantin®

filmovertrukne tabletter 50 mg

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Lysantin®, 50 mg, filmovertrukne tabletter
orphenadrinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lysantin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lysantin
 3. Sådan skal du tage Lysantin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lysantin er et middel mod Parkinsons sygdom. 


Lysantin påvirker balancen mellem nogle bestemte stoffer i hjernen, så muskelstivhed og rysten bliver mindsket. 


Du kan få Lysantin mod Parkinsons sygdom. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lysantin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lysantin, hvis du

 • er allergisk over for orphenadrinhydrochlorid eller et af de øvrige hjælpestoffer
 • har grøn stær og ikke får behandling for dette
 • har bevægelsesforstyrrelser
 • har vandladningsbesvær
 • lider af porfyri, der er en sjælden stofskiftesygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Lysantin
Tal med lægen, inden du tager Lysantin, hvis du har 

 • forstørret blærehalskirtel (prostata)
 • hurtig puls
 • forhøjet blodtryk
 • dårligt hjerte
 • dårlig lever
 • dårlige nyrer
 • forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm
 • nedsat muskelkraft
 • epilepsi
 • eller ofte bliver forvirret og desorienteret.


Vær opmærksom på

Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Lysantin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • depression (isocarboxazid, moclobemid, tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin)
 • skizofreni og andre sindslidelser (f.eks. olanzapin, perphenazin, haloperidol, chlorpromazin)
 • stærke smerter (opioider, som f.eks. morfin).

Brug af Lysantin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Lysantin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Lysantin med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Lysantin efter aftale med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Lysantin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lysantin kan give bivirkninger som svimmelhed og nedsat evne til at se skarpt, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

Lysantin indeholder hvedestivelse og lactose

Hvedestivelse:
Dette lægemiddel indeholder kun spormængder af gluten (fra hvedestivelse) og anses derfor for sikkert fo patienter med cøliaki.
Én tablet indeholder ikke mere end 4,2 mg (4200 mikrogram) gluten.
Hvis du har hvedeallergi (ikke det samme som cøliaki) bør du ikke bruge/tage dette lægemiddel.

Lactose:
Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lysantin

Tag altid Lysantin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den sædvanlige dosis er: 

Voksne
Startdosis: 1 tablet 2 gange daglig. Dosis skal stige langsomt til den bedst mulige virkning. Tal med lægen. 

Vedligeholdelsesdosis: 3-5 tabletter daglig. 

Du må højst tage 8 tabletter daglig fordelt på flere doser. 


Du skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din sygdom. Tal med lægen. 


Børn

Du skal normalt ikke bruge Lysantin til børn. 

Hvis du har taget for mange Lysantin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Lysantin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er forvirringstilstand med hallucinationer og uro. Pupillerne er ofte forstørrede. I alvorlige tilfælde hjertestop, eventuelt bevidstløshed og kramper. 

Hvis du har glemt at tage Lysantin

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lysantin

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Du skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din sygdom. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Lysantin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne
 • irritation i øjnene og problemer med at se skarpt, synsforstyrrelser, hovedpine.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):
 

 • hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue
 • besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • svimmelhed, søvntrang (fortrinsvis hos ældre)
 • kvalme, forstoppelse
 • nervøsitet, søvnløshed, forvirring (fortrinsvis hos ældre), opstemthed.


Hyppigheden er ikke kendt
 

 • rastløs uro.


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lysantin utilgængeligt for børn. 


Du kan opbevare Lysantin ved almindelig temperatur. 


Brug ikke Lysantin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lysantin 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Orphenadrinhydrochlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, kartoffelstivelse, povidon, hvedestivelse, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, talcum, magnesiumstearat, ethylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171), propylenglycol, erythrosin (E127), polysorbat. 

Lysantins udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Lysantin er runde, røde filmovertrukne tabletter uden delekærv.
Pakningsstørrelse

100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS
Borupvang 1
2750 Ballerup  

Fremstiller

Viminco A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...