Inotyol®

salve

Viatris ApS

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Inotyol  

Ichthammol, zinkoxid og titandioxid. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Inotyol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekespersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Inotyol
 3. Sådan skal du bruge Inotyol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Inotyol er en tjæreholdig salve.  

Du kan bruge Inotyol til:  

 • At lindre svie og kløe ved hudirritation.
 • At behandle røde barnenumser.
 • At behandle forskellige former for eksem.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Inotyol

Brug ikke Inotyol:

 • hvis du er allergisk over for ichthammol, zinkoxid, titantioxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Inotyol (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har væskende og betændte sår i det hudområde, du behandler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke bruge Inotyol, hvis du vil tage solbad eller gå i solarium.  

Inotyol kan smitte af på tøjet. 

Brug af anden medicin sammen med Inotyol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du kan bruge Inotyol sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Inotyol.
Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af Inotyol til gravide eller ammende kvinder. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Inotyol. 

 

Graviditet  

Du bør ikke anvende Inotyol, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Du bør ikke anvende Inotyol på brystvorterne under amning. 

Inotyol indeholder lanolin og duftstoffet lavendelolie med d-limonen og linalool

Lanolin kan give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem).
d-limonen og linalool kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Inotyol

Brug altid Inotyol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning, Er du i tvivl så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne

Smør salven på huden 1-3 gange daglig. 

 

Brug til børn:  

Du bør ikke bruge Inotyol salve til børn under 2 år uden lægens anvisning.  

Smør salven på barnets hud 1-3 gange daglig. 

Hvis du har brugt for meget Inotyol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Inotyol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Inotyol. 

Hvis du har glemt at bruge Inotyol

Du skal smøre salven på, når du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter) 

 • Kontakteksem.

 

Hyppigheden ikke kendt  

 • Øget følsomhed af huden over for lys.
 • Betændelse i hårsække.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Inotyol utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Inotyol over 30 ºC. 

 

Brug ikke Inotyol efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Inotyol indeholder:

 • Aktive stoffer pr 1 g salve: Ichthammol 15 mg, zinkoxid 150 mg, titandioxid (E171) 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit lanolin, hvid blød paraffin, tynd paraffinolie, lavendelolie, renset vand.

Pakningsstørrelser:

Tube, 30 g og 50 g. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Laboratoires URGO 

ZI Excellence 2000, 

21800 Chevigny-Saint-Sauveur 

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...