Robinul®

injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Robinul 0,20 mg/ml, injektionsvæske, opløsning  

glycopyrroniumbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robinul
 3. Sådan skal du bruge Robinul
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Robinul anvendes til at forebygge og behandle visse uønskede virkninger af narkose.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robinul

Brug ikke Robinul:

 • hvis du er allergisk over for glycopyrroniumbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Robinul (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Robinul. 


Hvis noget af følgende passer på dig, skal du fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, da det er nødvendigt at være særlig opmærksom, hvis du: 

 • har astma
 • lider af hjertesvigt
 • har hurtig puls
 • har forhøjet blodtryk
 • har for højt stofskifte
 • har Parkinsons sygdom
 • har feber
 • har nedsat nyrefunktion
 • har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

 

Robinul kan forværre myasthenia gravis, som er en muskelsygdom. 

Brug af anden medicin sammen med Robinul

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Der skal udvises forsigtighed ved brug af Robinul sammen med bedøvelsesmidler indeholdende cyklopropan, da kombinationen kan medføre uregelmæssig hjerterytme. Disse uregelmæssigheder kan undgås ved at anvende en lavere dosis af Robinul. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Robinul bør kun anvendes til gravide, hvis det er absolut nødvendigt og kun hvis de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for fosteret.
Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Robinul til gravide er lille. 


Der er ingen erfaring med anvendelse af Robinul til ammende. Glycopyrronium udskilles i modermælken. Det er ikke sandsynligt, at der er risiko for påvirkning af spædbarnet ved de anbefalede doser. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Robinul påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Robinul indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Robinul

Lægen beslutter, hvilken dosis du skal have. Robinul gives af en læge eller sygeplejerske som en injektion i forbindelse med narkose. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Søg læge med det samme, hvis du oplever nogle af følgende symptomer - du har muligvis behov for akut lægehjælp: 

Hævelse af ansigt, læber eller hals, hvilket gør det svært at synke eller trække vejret, eller kløe og hududslæt. Det kan være tegn på en svær allergisk reaktion eller angioødem (alvorlig nældefeber) (frekvens ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 

 

Meget almindelig bivirkning (det sker for flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed.

 

Almindelige bivirkninger (det sker for flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Døsighed
 • Synsforstyrrelser
 • Hurtig puls, langsom puls, hjertebanken, uregelmæssig puls
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Robinul utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Robinul efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Robinul indeholder:

 • Aktivt stof: Glycopyrroniumbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Klar farveløs opløsning i glasampul. 

Hver pakning indeholder 10 glasampuller med 1 ml injektionsvæske, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Viatris ApS  

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Cenexi 

52, rue Marcel et Jacques Gaucher  

94120 Fontenay-sous-Bois  

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...