Digoxin "DAK"

tabletter 62,5 mikrogram og 250 mikrogram

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Digoxin DAK 62,5 mikrogram og 250 mikrogram tabletter  

digoxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Digoxin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Digoxin DAK
 3. Sådan skal du tage Digoxin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Digoxin DAK (herefter omtalt som Digoxin) virker ved at stimulere hjertets funktion og stabilisere hjerterytmen. 

Digoxin kan anvendes ved hjertesvigt og unormal hjerterytme. 

 

Lægen kan have givet dig Digoxin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

Du skal tale med din læge, hvis du ikke får det bedre, eller får det værre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Digoxin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Digoxin hvis du:

 • har ventrikelflimmer i hjertet
 • får calcium som indsprøjtning
 • er overfølsom over for digoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Digoxin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Digoxin. Forskellen på en virksom og en skadelig dosis er ikke ret stor. Tal med din læge hvis din almene tilstand ændrer sig eller du føler dig syg. Det kan betyde, at lægen skal nedsætte din dosis af Digoxin. 


Digoxin skal tages med forsigtighed ved: 

 • hjertelidelser
 • kredsløbslidelser
 • lungelidelser
 • forstyrrelser i blodets saltbalance
 • nedsat nyrefunktion
 • påvirket stofskifte
 • forhøjet blodtryk.

 

Du bør ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) sammen med Digoxin, da dette kan medføre, at virkningen af Digoxin går tabt. Hvis du allerede tager midler, der indeholder perikum, skal du aftale med lægen, hvordan du afslutter denne behandling. 

Brug af andre lægemidler sammen med Digoxin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • kvalmestillende medicin (f.eks. metoclopramid)
 • calcium
 • medicin indeholdende acarbose (mod sukkersyge)
 • kolesterolsænkende medicin (cholestyramin)
 • anden hjertemedicin
 • blodtryksmedicin
 • vanddrivende medicin
 • antibiotika (også medicin mod tuberkulose, antivirale lægemidler og lægemidler mod svampeinfektioner)
 • kemoterapi
 • medicin, der bruges i forbindelse med transplantation (ciclosporin)
 • smertestillende medicin (af typen NSAID)
 • malariamedicin
 • naturlægemiddel eller kosttilskud, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du kan tage Digoxin under graviditet. 

 

Amning  

Du kan tage Digoxin, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Digoxin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Digoxin indeholder lactose

Kontakt derfor lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Digoxin DAK

Tag altid Digoxin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten synkes med rigeligt vand. Du kan eventuelt tygge eller knuse den. Tag så vidt muligt lægemidlet på samme tidspunkt hver dag. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne, børn og ældre: Lægen fastlægger en dosis, der passer til dig. Du starter som regel med en høj dosis, som din læge herefter nedsætter til en lavere vedligeholdelsesdosis.  

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Digoxin?

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere tabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Ved akut overdosering får du typisk kvalme, opkastning og langsom hjerterytme. 

Ved for høj dosis gennem længere tid bliver du mat, utilpas og kan få synsforstyrrelser eller uregelmæssig hjerterytme. Du kan også få psykiske problemer med delirium og hallucinationer. 

Hvis du har glemt at tage Digoxin?

Hvis du har glemt en dosis Digoxin, så tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Digoxin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at tage Digoxin, hvis du oplever en alvorlig bivirkning og kontakt læge. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 personer):  

Alvorlige: Påvirket hjerterytme med hurtig eller uregelmæssig puls.  

Ikke alvorlige: Hovedpine; træthed; kvalme; opkastninger; mavesmerter; diarré; appetitløshed.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Alvorlige: Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen; krampeanfald; betændelse i synsnerven; psykoser med delirium og hallucinationer.  

Ikke alvorlige: Synsforstyrrelser i form af sløret syn (lyskrans) eller forstyrret farvesyn (gulfarvning); ændret pupilstørrelse; udvikling af brystvæv hos mænd (efter længere tids behandling); ansigtssmerter; svimmelhed; utilpashed; søvnløshed; mathed; sløvhed; ligegyldighed; irritabilitet; mareridt.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Alvorlige: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader); blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven-Johnsons syndrom).  

Ikke alvorlige: Nældefeber; udslæt.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Digoxin utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Digoxin.  

Brug ikke Digoxin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Digoxin DAK 62,5 mikrogram eller 250 mikrogram, tabletter indeholder

Aktivt stof: Digoxin. 

Øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b). 

Farvestof (kun Digoxin DAK 62,5 mikrogram): Indigotin I (13 % indigotin, E 132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Digoxin 62,5 mikrogram, tabletter er en lyseblå, rund og flad tablet uden delekærv.  

Digoxin 250 mikrogram, tabletter er en hvid, rund og flad tablet uden delekærv. 

 

Digoxin 62,5 mikrogram findes i pakningsstørrelser á 100 stk. og 200 stk.  

Digoxin 250 mikrogram findes i pakningsstørrelser á 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Takeda GmbH  

Lehnitzstr. 70 - 98  

16515 Oranienburg  

Tyskland 

 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12  

99-420 Łyszkowice
Polen
 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...