Alminox® "DAK"

tyggetabletter 500 mg + 100 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alminox® DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter  

Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Alminox DAK uden recept. Tag altid Alminox DAK nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisningerne, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alminox DAK
  3. Sådan skal du tage Alminox DAK
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alminox DAK (herefter kaldet Alminox) neutraliserer mavesyren.  

 

Du kan bruge Alminox ved:  

 • for megen mavesyre
 • halsbrand
 • svien i spiserøret (katar)
 • sure opstød
 • svien og smerter i den øverste del af maven
 • mavesår
 • sår på tolvfingertarmen

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alminox DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Alminox

 • hvis du er allergisk over for magnesiumoxid, aluminiumaminoacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Alminox, hvis du: 

 • har mavesår
 • har nedsat nyrefunktion
 • tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), idet Alminox kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter)

 

Du skal være opmærksom på, at langvarig brug af Alminox kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. 

Brug af andre lægemidler sammen med Alminox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.  


Du må ikke tage Alminox sammen med enterotabletter, da Alminox kan hæmme virkningen af denne type lægemidler. Tal med lægen eller apotekspersonalet. 


Du må ikke tage Alminox sammen med følgende lægemidler: 

 • antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyklin)
 • medicin mod kræft i blærehalskirtlen (estramustin)
 • svampemiddel (ketoconazol)
 • Medicin, der indeholder salicylater

 

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Alminox og følgende lægemidler: 

 • D-vitamin (calcitriol)
 • medicin mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat)
 • smertestillende medicin (diflunisal, gabapentin)
 • hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • antabus (disulfiram)
 • blodtryksnedsættende medicin (fosinopril)
 • medicin mod epilepsi (gabapentin)
 • medicin mod tuberkoluse (isoniazid)
 • jern
 • antibiotika (levofloxacin og grepafloxacin)
 • medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
 • gigtmedicin (penicillamin)
 • mavesårsmedicin (ranitidin)
 • medicin for stofskiftet (thyreoideahormoner)

 

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Alminox og følgende lægemiddel: 

 • trovafloxacin

Brug af Alminox sammen med mad og drikke

Du kan tage Alminox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Ved mavesår bør du tage tyggetabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid. 

Du bør undgå at drikke frugtjuice eller andre syreholdige drikke samtidig med at du tager Alminox. 

Alminox kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du kan tage Alminox under graviditet. 


Amning

Du kan tage Alminox, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alminox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Alminox DAK

Tag altid Alminox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

For megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien: 1 - 3 tyggetabletter efter behov. Mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret: 3 - 5 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid. 

 

Brug til børn 

Børn under 15 år må kun få Alminox tyggetabletter efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis ved svær nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Tyggetabletterne kan tygges eller knuses og tages sammen med et glas vand. 

Hvis du har taget for mange Alminox

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Alminox, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er vejtrækningsbesvær, kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, 

kramper, muskelsammentrækninger, forvirring, koma, for lavt blodtryk, langsom puls, uregelmæssig hjerterytme. 

Hvis du har glemt at tage Alminox

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Alminox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Ikke alvorlige: Forstoppelse eller diaré.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Hos personer med nedsat nyrefunktion kan ses magnesiumforgiftning, som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmisk muskelsammentrækninger, forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)  

Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig behandling til patienter med nyresvækkelse.  


Ikke kendt:
Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data: Ikke alvorlige: Abdominalsmerter  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Alminox utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Alminox. 

Brug ikke Alminox efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er 100 mg magnesiumoxid og 500 mg aluminiumaminoacetat. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumstearat (E 470b), povidon (E 1201), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551). 

Smagsstof: Pebermynteolie. 

Sødestoffer: Mannitol (E 421), saccharinnatrium (E 954). 

Udseende og pakningsstørrelser

Alminox DAK er en rund, hvid tyggetablet med pebermyntesmag. 

 

Alminox DAK findes i pakningsstørrelser à 20, 30, 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S  

info@orifarm.com  

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...