Magnesia "DAK"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til forbrugeren

Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter  

magnesiumoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, som lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia DAK
 3. Sådan skal du tage Magnesia DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnesia DAK (herefter kaldet Magnesia) har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. 

 

Du kan bruge Magnesia ved 

 • forstoppelse, hvor livstilsændring ikke kan ændre denne tilstand
 • katar i spiserøret
 • for megen mavesyre som giver symptomer som
  • halsbrand
  • sure opstød og svien i maven

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia DAK

Tag ikke Magnesia, hvis du

 • er allergisk over for magnesium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Magnesia (angivet i afsnit 6)
 • har nedsat nyrefunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Magnesia, hvis du: 

 • har mavesår, da Magnesia kan dække over mere alvorlige sygdomme
 • tager Magnesia i længere tid, da langvarig brug af Magnesia kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfat

Brug af anden medicin sammen med Magnesia

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du er i behandling med: 

 • D-vitamin (calcitriol)
 • antibiotika (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)
 • medicin mod malaria (chloroquin)
 • medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
 • medicin (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
 • antabus (disulfiram)
 • enterotabletter, da Magnesia kan hæmme virkningen af denne type medicin

 

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia og: 

 • hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol, ketoconazol)
 • medicin mod gigt (penicillamin)
 • medicin mod urinsur gigt (allopurinol)
 • medicin til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)

 

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia (kontakt lægen): 

 • smertestillende og blodfortyndende medicin (acetylsalicylsyre)
 • hjertemedicin (flecainid)
 • medicin til behandling af mani (lithium)
 • allergimedicin (pseudoephedrin)
 • smertestillende medicin (diflunisal)
 • medicin, der indeholder salicylater

 

Da Magnesia hæmmer optagelsen af jern, skal der være et tidsinterval på mindst 1½ time mellem indtagelse af Magnesia og jern. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Magnesia. 

 

Graviditet  

Du kan tage Magnesia under graviditet. 

 

Amning  

Du kan tage Magnesia, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Magnesia DAK

Tag altid Magnesia nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis til voksne er  

Forstoppelse: 2 - 3 tabletter efter behov. 

Ved for megen mavesyre og katar i spiserøret: 1 - 2 tabletter efter behov. 

 

Det er vigtigt, at du sørger for at drikke rigelig med vand, da dette har betydning for den afførende virkning. Den afførende virkning indtræder efter 6 - 8 timer. 

 

Brug til børn og unge  

Børn under 15 år må kun få Magnesia efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Magnesia

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Magnesia, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed, nedsatte reflekser og lammelse, for lavt blodtryk, langsom puls og hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Magnesia

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Magnesia

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller akutmodtagelsen ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Ikke alvorlige: Hovedpine, diaré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi), der kan være meget toksisk, hos personer med nedsat nyrefunktion. Det viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer);  

Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig behandling til patienter med nyresvækkelse.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Magnesia utilgængeligt for børn. 

Glas: Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Blister: Opbevar ikke Magnesia ved temperaturer over 30 ºC. 

Anvend ikke Magnesia efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnesia 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Magnesiumoxid let tilsat som magnesiumhydroxid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), kolloid vandfri silica (E 551), povidon (E 1201), hypromellose (E 464), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Magnesia DAK er en hvid, oval, filmovertrukken tablet med delekærv. 

Magnesia DAK findes i pakningsstørrelser à 40, 100 og 250 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...