Granon®

brusetabletter 200 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Granon 200 mg brusetabletter 

acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon
 3. Sådan skal du tage Granon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Granon bruges til at løsne slim og gøre det lettere at hoste det op i tilfælde af luftvejssygdomme med sejt slim hos børn over 6 år, unge og voksne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Granon

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Granon (angivet i punkt 6)
 • hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Granon til børn under 2 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Granon 

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer)
 • hvis du har eller har haft mavesår
 • hvis du er særlig følsom over for histamin.

Vær opmærksom på følgende

Granon kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Granon. 

Brug af andre lægemidler sammen med Granon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge 

 • hvis du bliver behandlet for en infektion med antibiotika (f.eks. cephalexin), da Granon bør tages 1 - 2 timer forskudt af visse typer antibiotika. Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl
 • hvis du tager hostestillende medicin
 • hvis du tager glyceryltrinitrat til at behandle/forebygge angina pectoris og hjertesvigt.

Brug af Granon sammen med mad og drikke

Du kan tage Granon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du bør ikke tage Granon, hvis du er gravid eller ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Granon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Granon indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Granon indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 25 mg sorbitol pr. brusetablet. 

Granon indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 99 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 4.95% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan skal du tage Granon

Tag altid Granon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brugsanvisning: Du skal opløse brusetabletten i et ½-1 glas vand, og drikke væsken. Efter opløsning af brusetabletten i vand, er opløsningen en klar, farveløs væske uden partikler. 

 

Tag ikke Granon sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 1 brusetablet (200 mg) 2-3 gange daglig.  

 

Brug til børn og unge  

Børn over 6 år: 1 brusetablet (200 mg) 2 gange daglig. 

Du må ikke bruge Granon til børn under 6 år, medmindre det er aftalt med en læge. 

Du må ikke bruge Granon til børn under 2 år. 

Hvis du har taget for mange Granon

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet hvis du har taget flere Granon brusetabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Granon

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/chok). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Mundbetændelse, mavesmerter, diarré, opkastning, halsbrand og kvalme
 • Hovedpine, feber
 • Overfølsomhedsreaktioner (kløe, nældefeber, hududslæt og hævelser, vejrtrækningsbesvær, hurtig puls og lavt blodtryk)
 • Susen for ørerne (tinnitus).

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Kløe
 • Udslæt, (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.  

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale emballage. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Granon brusetabletter 200 mg indeholder

 • Aktivt stof: acetylcystein
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, vandfri; lactose, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat, vandfri; mannitol (E421); saccharinnatrium (E954); natriumcyclamat (E952); natriumcitrat.
  Citronaroma: sorbitol (E420); mannitol (E421); maltodextrin; gluconolacton; silica kolloid vandfri; citrusolier.

Udseende og pakningsstørrelser

Granon er en rund, hvid brusetablet. 

Granon 200 mg findes i pakningsstørrelser af 20, 25, 2x20, 3x20, 5x20, 2x25 og 4x25 brusetabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

HERMES PHARMA GmbH
Hans-Urmiller-Ring 52
82515 Wolfratshausen
Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Danmark og Norge: Granon 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...