Pamol® Flash

dispergible tabletter 250 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pamol® flash 250 mg dispergible tabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Pamol flash nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du/barnet får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol flash
 3. Sådan skal du tage Pamol flash
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pamol flash er et smertestillende og febernedsættende lægemiddel, der indeholder paracetamol. Det bruges til lindring af svage til moderate smerter samt virker febernedsættende - f.eks. ved hovedpine, tandpine, influenza-lignende symptomer, periodevis smerte og stivhed i kroppen. 

 

Pamol flash dispergible tabletter 250 mg er beregnet til børn, der vejer 13 - 50 kg (ca. 2 - 15 år). Se afsnit 3

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol flash

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pamol flash hvis du:

 • er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pamol flash (se afsnit 6)
 • har svært nedsat leverfunktion
 • har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), da denne medicin indeholder aspartam.

Særlige forholdsregler

Pamol Flash Takeda Pharma A/S dispergible tabletter 250 mg 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Pamol flash, hvis du: 

 • vejer mindre end 50 kg (hvis du er voksen)
 • har nedsat leverfunktion
 • lider af kronisk alkoholisme
 • lider af fejlernæring
 • lider af dehydrering
 • har svært nedsat nyrefunktion.

Hvis du eller dit barn bruger smertestillende medicin vanemæssigt eller over lang tid kan det give hovedpine. 

 

Denne medicin indeholder paracetamol. For at undgå overdosering bør du ikke tage Pamol flash samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol.  

 

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 

Børn

Den samlede mængde af paracetamol bør ikke overstige 80 mg/kg/dag for børn, der vejer under 37 kg, og 3 g daglig for voksne og børn, der vejer over 38 kg. Se afsnittet Hvis du har taget for mange Pamol flash. 


Denne medicin indeholder bananaroma og kan virke fristende på børn. Opbevar Pamol flash utilgængeligt for børn. 

Brug af anden medicin sammen med Pamol flash

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod urinsur gigt (probenecid)
 • smertestillende medicin (salicylamid)
 • medicin (mod epilepsi), der påvirker leverens funktion, som f.eks. carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon rifampicin (antibakterielt), Perikon (naturlægemiddel til lindring af mild til moderat depression)
 • medicin mod kvalme og opkastning (domperidon, metoclopramid)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Pamol flash kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol flash påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pamol flash indeholder aspartam

Dette lægemiddel indeholder 30 mg aspartam (E 951) per tablet. Aspartam er en fenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), En sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt. 

Laboratorietest

Pamol flash kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol. 

3. Sådan skal du tage Pamol flash

Tag altid Pamol flash nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Pamol flash dispergible tabletter 250 mg er beregnet til børn, der vejer 13 - 50 kg (ca. 2 - 15 år). 

 

Børn under 6 år: Tabletten skal opløses i en skefuld vand eller mælk (risiko for bitterhed ved opløsning i juice), før den gives til barnet. 

Børn over 6 år: Tabletten bør suttes; herefter vil tabletten hurtigt opløses i munden.  

Håndtering

Instruktion for åbning: 

Denne medicin findes i en aftrækkelig, børnesikret og perforeret enkeltdosis blister. 

Pamol Flash Takeda Pharma A/S dispergible tabletter 250 mg 

Riv en enkelt dosis af langs perforeringen på blisterkortet og træk folien af for at få tabletten ud. 

Den anbefalede dosis er

Det er vigtigt at følge de anbefalede doseringer til børn (beregnet ud fra barnets kropsvægt), og derfor anvende den mest oplagte styrke. Skønsmæssig angivelse af sammenhæng mellem vægt og alder er givet som information. 

 

Daglig anbefalet dosis er ca. 60 mg/kg fordelt på 4 eller 6 doser. Det vil sige ca. 15 mg/kg hver 6. time eller 10 mg/kg hver 4. time. 

 

Børn:  

13 - 20 kg (ca. 2 - 7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maksimalt 4 tabletter i døgnet. 

21 - 25 kg (ca. 6 - 10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maksimalt 6 tabletter i døgnet. 

26 - 40 kg (ca. 8 - 13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maksimalt 8 tabletter i døgnet. 

41 - 50 kg (ca. 12 - 15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maksimalt 12 tabletter i døgnet. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved svært nedsat nyrefunktion bør intervallet mellem 2 doser være mindst 8 timer. 

 

Hvis du har en fornemmelse af, at virkningen af Pamol flash 250 mg er for stærk eller for svag, skal du tale med lægen. 

 

Følg dosis-instruktionerne for at undgå smerte- og feberudsving. 

Til børn skal doseringen være jævnt fordelt, også om natten, helst med intervaller på 6 timer, ellers med intervaller på mindst 4 timer. 

 

Kontakt lægen hvis du/barnet får det værre, eller hvis du/barnet ikke får det bedre inden for 3 dage. 

Hvis du har taget for mange Pamol flash

Stop din behandling og kontakt straks lægen. 

 

Tegn på at du har taget for mange Pamol flash optræder inden for de første 24 timer og kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter. 

 

Selvom ovennævnte symptomer ikke opleves, bør læge eller skadestue straks kontaktes ved overdosering på grund af risiko for forsinkede, alvorlige og varige leverskader. 

Hvis du har glemt at tage Pamol flash

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pamol flash

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

 

Bivirkninger der kan optræde er: 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer):  

 • Påvirkning af leveren (kan være alvorlig).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Allergiske reaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig).
 • Alvorlige hudreaktioner.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Blodsygdomme: nedsat antal blodplader som kan resultere i næseblod og blødning fra tandkødet; nedsat antal hvide blodlegemer som kan resultere i en øget modtagelighed for infektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pamol flash utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Pamol flash efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Brug ikke Pamol flash, hvis der er synlige tegn på, at tabletten har ændret udseende. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Paracetamol. Hver tablet indeholder 250 mg (som overtrukne paracetamol krystaller).
 • Øvrige indholdsstoffer: Butyleret methacrylatcopolymer, dispergeret polyacrylat 30%, hydrofob kolloid vandfri silica (E 551), crospovidon (E 1202), magnesiumstearat (E 470b),
 • Smagsstof: Bananaroma.
 • Sødestoffer: Aspartam (E 951), mannitol (granuleret pulver) (E 421).

Udseende og pakningsstørrelser

Pamol flash er en hvid, rund, hvælvet dispergibel tablet med en fordybning i midten og duft af banan. 

 

Pamol flash findes i pakningsstørrelser à 12 og 24 stk. tabletter i en aftrækkelig, børnesikret og perforeret enkeltdosis blister. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Ethypharm 

Z. I. de Saint-Arnoult 

28170 Châteauneuf-en-Thymerais 

Frankrig 

 

Ethypharm 

Chemin de La Poudrière 

76120 Grand Quevilly 

Frankrig 

 

Takeda Christiaens 

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

Belgien 

 

Delpharm Novara S.r.l. 

Via Crosa 86 

28065 Cerano 

Italien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Pamol F  

Frankrig: EFFERALGANMED  

Italien: Tachipirina Flashtab  

Spanien: Apiretal Flas  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...