Verapamil "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 80 mg og 120 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg filmovertrukne tabletter
Verapamilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Verapamil Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Verapamil Nordic Prime er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Verapamil Nordic Prime til:  

 • forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris).
 • behandling af for højt blodtryk.
 • forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.
 • forebyggelse efter blodprop i hjertet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Verapamil Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Verapamil Nordic Prime (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Verapamil Nordic Prime tilhører gruppen af calciumantagonister
 • hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb
 • hvis du lider af hjertesvigt
 • hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)
 • hvis du har for hurtig hjerterytme
 • hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen
 • hvis du har meget lavt blodtryk
 • hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme
 • hvis du er i behandling med ivabradin (mod visse hjertelidelser).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Verapamil Nordic Prime: 

 • hvis du har meget langsom puls
 • hvis du lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb
 • hvis du lider af forsnævring i aorta
 • hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen
 • hvis du lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi)
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.


Fortæl altid lægen, at du tager Verapamil Nordic Prime, hvis du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Verapamil Nordic Prime.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Verapamil Nordic Prime. 

Brug af anden medicin sammen med Verapamil Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Tal med lægen, hvis du tager: 

 • hjertemedicin (digoxin, digitoxin, ivabradin)
 • dabigatran (lægemiddel, der forebygger dannelse af blodpropper)
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
 • anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere (metoprolol, propranolol), prazosin, terazosin)
 • vanddrivende medicin
 • medicin som udvider blodårerne
 • medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)
 • medicin mod mani (lithium)
 • kolesterolsænkende medicin (simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
 • medicin mod astma (theofyllin)
 • naturmedicin mod depression (perikum)
 • medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, telithromycin, rifampicin)
 • medicin mod migræne (clonidin, almotriptan)
 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, fenytoin)
 • mavesårsmedicin (cimetidin)
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)
 • medicin mod angst og uro (buspiron, midazolam)
 • muskelafslappende medicin
 • inhalationsanæstetika (til bedøvelse)
 • øjendråber mod grøn stær (timolol)
 • medicin mod spastiske tilstande (dantrolen)
 • medicin mod urinsur gigt (colchicin, sulfinpyrazon)
 • medicin til behandling af kræft (doxorubicin)
 • medicin mod HIV (ritonavir)
 • medicin mod depression (imipramin)
 • medicin mod for højt blodsukker (glibenclamid).

Verapamil kan nedsætte metformins blodsukkersænkende virkning. 

Brug af Verapamil Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Verapamil Nordic Prime i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.
Du skal være opmærksom på, at Verapamil Nordic Prime kan øge virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Verapamil Nordic Prime efter aftale med lægen. 


Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Verapamil Nordic Prime efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Verapamil Nordic Prime kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Verapamil Nordic Prime indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Verapamil Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

Den anbefalede dosis er

Voksne:
40 mg stigende til 120 mg 3-4 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 


Forhøjet blodtryk:
Voksne: 120-240 mg 2 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 


Forebyggelse efter blodprop i hjertet:

Voksne: 120 mg 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 


Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Verapamil Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Verapamil Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, forhøjet blodsukker, for lavt blodtryk, alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme og hoste, hurtig vejrtrækning, åndenød grundet akut lungesvigt. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at tage Verapamil Nordic Prime

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Verapamil Nordic Prime

Du bør kun stoppe behandlingen med Verapamil Nordic Prime efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Forstyrrelser i hjertets funktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Depression
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue.


Sjældne bivirkninger
: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112
 • Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112
 • Hjertestop. Ring 112
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.


Meget sjældne bivirkninger
: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Ansigtsrødme med varmefølelse
 • Lavt blodtryk
 • Forstoppelse, sure opstød, halsbrand, kvalme
 • Kløe, eksem, nældefeber, hårtab
 • Træthed, hævede ankler, varmefølelse
 • Svimmelhed, sløvhed, hovedpine
 • Impotens, uregelmæssig menstruation, brystspændinger.


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Søvnforstyrrelser og livlige drømme
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Overfølsomhed
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens
 • Appetitmangel/madlede
 • Forvirring
 • Mareridt
 • Øresusen (tinnitus)
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter
 • Synsforstyrrelser
 • Rysten
 • Brystsmerter
 • Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens)
 • Mundtørhed, diarré, mavesmerter, opkastning, ubehag i maven
 • Muskelkramper
 • Hyppig vandladning
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed på grund af ubalance i det indre øre.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd
 • Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber
 • Øget svedtendens
 • Overvækst af tandkød
 • Muskelsmerter
 • Ledsmerter
 • Blå mærker.


Meget sjældne bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter  

 • Øget lysfølsomhed i huden (evt. beskadigelse af huden)
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. Kan være alvorligt
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Pletformet udslæt
 • Muskelsvaghed
 • Mælkesekretion
 • Hævelser i fx ben
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Ring evt. 112.

Verapamil Nordic Prime kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx blod- og urinprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Verapamil Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid. Hver tablet indeholder enten 80 mg eller 120 mg Verapamilhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; majsstivelse; povidon; mikrokrystallinsk cellulose; natriumstivelsesglycolat; kolloid, vandfri silica; magnesiumstearat.
 • Tabletovertræk 80 mg: Hydroxypropylcellulose; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 6000.
 • Tabletovertræk 120 mg: Lactosemonohydrat; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på 

den ene side. 


Pakningsstørrelser

Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg findes i pakningsstørrelser indeholdende: 100 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...