Heparin Leo

injektionsvæske, opl. 100 IE/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Heparin LEO® 100 IE/ml injektionsvæske, opløsning  

Heparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Heparin LEO, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Heparin LEO
 3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Heparinnatrium er den aktive substans. Heparin tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antitrombotiske midler, der skal forhindre blodet i at størkne (koagulere) 

 

Heparin LEO 100 IE/ml anvendes til forebyggelse af at blod skal størkne i venekanyler, slanger og apparatur til der cirku- lere blodet rundt uden for kroppen (ekstrakorporal cirkula- tion). 

2. Det skal du vide om Heparin LEO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens eller sundhedspersonalets anvisning. 

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. 

Brug ikke Heparin LEO:

 • hvis du er allergisk over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • hvis du har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.
 • hvis du har aktuel blødning eller risiko for større blødning.
 • hvis du har betændelse i hjerteklapperne.
 • hvis du skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) eller lokalbe- døvelse.

Heparin LEO indeholder 10 mg/ml af konserveringsmidlet ben- zylalkohol. Det må ikke gives til for tidligt fødte og nyfødte børn på grund af risikoen for gispende syndrom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Heparin LEO. 


Tal med lægen eller sundhedspersonalet inden du får Heparin LEO, hvis du 

 • har risiko for blødning.
 • har diabetes.
 • har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin.
 • tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvsbedøvelse og få rygsmerter eller følelsesløshed, stiv- hed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan påvirke prøveresul- taterne.
Så længe du er i behandling med Heparin LEO vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver. 

Brug af anden medicin sammen med Heparin LEO

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod gigt eller smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, NSAID).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • Anden medicin til forebyggelse og behandling af blodprop- per.
 • Medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C).

Heparin LEO indeholder benzylalkohol, methyl- og pro- pylparahydroxybenzoat og natrium

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxyben- zoat (E216) kan forårsage allergiske reaktioner (muligvis forsinkede), og undtagelsesvis åndedrætsbesvær (bronkospasme). 


Benzylalkohol kan forårsage toksiske reaktioner og livsfarlige (anafylaktiske) reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år. 


Heparin LEO indeholder 1,3 mmol natrium (eller 29 mg) per 10 ml hætteglas og dette bør tages i betragtning hos patienter på en kontrolleret natriumdiæt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gra- vid, eller planlægger at blive gravid må du ikke tage Heparin LEO. Husk at informere lægen. 

 

Graviditet:  

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du er gravid. Det indehol- der benzylalkohol, der kan skade fostret. Husk at informere lægen. 

 

Amning:  

Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer. 

 

Frugtbarhed:  

Erfaring med brug af Heparin LEO savnes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Der kan forekomme svimmelhed under behandlingen, som du bedes tage højde for mens du kører eller betjener maskiner 

3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedsper- sonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtnin- gen. Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en blodåre. 

 

Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i en muskel. 

Hvis du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Heparin LEO end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet ( og du føler dig utilpas). 

 

Du kan få blødninger, f.eks. fra slimhinder, sår på huden, fra mave-tarm-kanalen og underlivet, hvis du får for meget Heparin LEO. 

Hvis du har glemt at få en dosis Heparin LEO

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirk- ninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Alvorlige bivirkninger

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Blødninger
 • Blodansamlinger

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. foran- dringer i blodet (for få blodplader). (Trombocytopeni, type I eller II). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylak- tisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Aktiveret, delvis forlænget størkningsstid af blodet, som er uden for behandlingsområdet
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme ). Kon- takt læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer) (transaminaser/ami- notransferase). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rødmen af huden (erythem).
 • Forandringer i huden med sår og vævsdød (hudnekrose).
 • Forskellige former for hududslæt
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kløe (pruritus)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop) (hyperkaliæmi). Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (ostoporose). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Irritation, smerter og blodansamling ved stedet for ind- sprøjtning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem- skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Heparin LEO efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Holdbarhed efter anbrud: 28 dage ved højst 30 °C. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemid- delrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Heparin LEO indeholder:

Aktivt stof:  

Heparinnatrium 100 IE/ml 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Natriumchlorid, natriumcitrat, benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), fortyndet saltsyre, vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Heparin LEO er en klar og farveløs til svagt gul opløsning, fri for uklarheder og synlige partikler. 

 

Heparin LEO fås i: 

Heparin LEO 100 IE/ml i pakninger med 5 x 10 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...