Saxenda®

injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Saxenda® 6 mg/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen
liraglutid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Saxenda
 3. Sådan skal du bruge Saxenda
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Saxenda 

Saxenda er et lægemiddel til at opnå vægttab. Det indeholder det aktive stof liraglutid. Liraglutid svarer til et naturligt forekommende hormon, der hedder glukagon-lignende peptid-1 (GLP-1) som frigøres fra tarmen efter et måltid. Saxenda virker ved at påvirke receptorer i hjernen, der styrer appetitten, så du føler dig mere mæt og mindre sulten. Det kan hjælpe dig til at spise mindre mad og sænke din legemsvægt. 


Hvad anvendes Saxenda til
 

Saxenda anvendes til at opnå vægttab sammen med diæt og motion hos voksne på 18 år og derover, som har 

 • et BMI på 30 kg/m2 eller højere (svær overvægt) eller
 • et BMI på 27 kg/m2 og mindre end 30 kg/m2 (overvægt) og helbredsproblemer på grund af overvægt (f.eks. sukkersyge (diabetes), højt blodtryk, unormalt højt indhold af fedt i blodet eller åndedrætsproblemer under søvn, kaldet ‘obstruktiv søvnapnø’ ).

BMI (Body Mass Index) er et mål for din vægt i forhold til din højde.

Du må kun fortsætte med at bruge Saxenda, hvis du efter 12 uger med en dosis på 3 mg per dag har tabt mindst 5% af den legemsvægt, du havde ved starten af behandlingen (se punkt 3). Kontakt din læge før du fortsætter. 

 

Saxenda kan bruges som et supplement til en sund kost og øget fysisk aktivitet til vægttab hos unge i alderen fra 12 år og derover, der: 

 • er svært overvægtige (diagnosticeret af din læge)
 • har en legemsvægt over 60 kg

 

Du må kun fortsætte med at bruge Saxenda, hvis du efter 12 uger med en dosis på 3,0 mg per dag eller den højst tolererede dosis har tabt mindst 4% af dit BMI (se punkt 3). Kontakt din læge før du fortsætter.

Diæt og motion
Din læge vil fastlægge et diæt- og motionsprogram for dig. Hold dig til dette program, mens du bruger Saxenda. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Saxenda

Brug ikke Saxenda:

 • hvis du er allergisk over for liraglutid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Saxenda (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Saxenda.

Saxenda anbefales ikke, hvis du har alvorligt hjertesvigt.

Der er begrænset erfaring med dette lægemiddel hos patienter på 75 år og derover. Lægemidlet anbefales ikke, hvis du er fyldt 75 år.

Der er begrænset erfaring med dette lægemiddel hos patienter med nyreproblemer. Kontakt din læge, hvis du har nyresygdomme eller er i dialyse.

Der er begrænset erfaring med dette lægemiddel hos patienter med leverproblemer. Kontakt din læge, hvis du har leverproblemer.

Dette lægemiddel anbefales ikke, hvis du har alvorlige mave- eller tarmproblemer som forsinket tømning af mavesækken (gastroparese), eller hvis du har en betændelsessygdom i tarmene.

Personer med diabetes
Hvis du har diabetes, må du ikke anvende Saxenda som erstatning for insulin.

Betændelse i bugspytkirtlen
Tal med lægen, hvis du har eller har haft en sygdom i bugspytkirtlen (pankreas).

Betændelse i galdeblæren og galdesten
Hvis du taber dig meget, har du risiko for at få galdesten og dermed betændelse i galdeblæren. Stop med at tage Saxenda og kontakt straks din læge, hvis du oplever stærke smerter i den øvre del af maven. Det er som regel værst i den højre side under ribbenene.
Smerten kan stråle ud mod din ryg eller højre skulder. Se punkt 4.

Sygdom i skjoldbruskkirtlen
Hvis du har sygdomme i skjoldbruskkirtlen, herunder knuder i skjoldbruskkirtlen eller forstørret skjoldbruskkirtel, skal du kontakte din læge.

Hjertefrekvens
Tal med lægen, hvis du under behandlingen med Saxenda får hjertebanken (du bliver opmærksom på dine hjerteslag), eller hvis du har en fornemmelse af, at dit hjerte slår meget hurtigt under hvile.

Væsketab og væskemangel (dehydrering)
Når du starter behandling med Saxenda, kan du miste kropsvæske og blive dehydreret. Det kan skyldes kvalme, opkastning og diarré. Det er vigtigt at undgå dehydrering ved at drikke rigeligt med væske. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål eller er bekymret. Se punkt 4

Børn og unge

Sikkerheden og virkningen af Saxenda hos børn under 12 år er ikke undersøgt. 

Brug af anden medicin sammen med Saxenda

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis: 

 • du tager diabetesmedicin, der kaldes ‘sulfonylurinstof’ (såsom glimepirid eller glibenclamid) eller hvis du tager insulin - du kan få for lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvis du bruger disse lægemidler sammen med Saxenda. Din læge kan justere din dosis af diabetesmedicin for at undgå, at du får for lavt blodsukker. Se advarselssignalerne for lavt blodsukker under punkt 4. Hvis du justerer din insulindosis, vil din læge muligvis anbefale dig at kontrollere dit blodsukker oftere.
 • du tager warfarin eller andre lægemidler gennem munden, som virker blodfortyndende (antikoagulanter). Det kan være nødvendigt at tage hyppigere blodprøver for at bestemme blodets evne til at størkne.

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Saxenda, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, da det er ukendt, om Saxenda kan skade dit barn.

Du må ikke amme, hvis du bruger Saxenda, da det er ukendt, om Saxenda udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Saxenda påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.
Nogle patienter kan opleve svimmelhed, når de tager Saxenda, hovedsageligt under de første 3 måneder af behandlingen (Se under”Bivirkninger”). Hvis du føler dig svimmel, skal du være ekstra forsigtig, når du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Tal med lægen, hvis du har brug for flere oplysninger. 

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Saxenda

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, hvilket betyder, at lægemidlet stort set er `natriumfrit’. 

3. Sådan skal du bruge Saxenda

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Din læge vil fastlægge et diæt- og motionsprogram for dig. Hold dig til dette program, mens du bruger Saxenda. 

Så meget skal du injicere

Voksne 

Din behandling starter med en lav dosis, som gradvist øges i løbet af de første fem ugers behandling. 

 • Når du begynder at bruge Saxenda, er startdosis 0,6 mg én gang dagligt i mindst én uge.
 • Din læge vil instruere dig i gradvis at øge din dosis med 0,6 mg, normalt hver uge, indtil du er nået op på den anbefalede dosis på 3,0 mg én gang dagligt.


Din læge vil fortælle dig, hvor meget Saxenda du skal bruge hver uge. Normalt vil du få besked på at følge nedenstående tabel. 

Uge 

Injiceret dosis 

Uge 1 

0,6 mg én gang dagligt 

Uge 2 

1,2 mg én gang dagligt 

Uge 3 

1,8 mg én gang dagligt 

Uge 4 

2,4 mg én gang dagligt 

Uge 5 og fremefter 

3,0 mg én gang dagligt 


Når du er nået op på den anbefalede dosis på 3,0 mg i behandlingens 5. uge, skal du fastholde denne dosis, indtil din behandlingsperiode slutter. Du må ikke øge din dosis yderligere.

Din læge vil jævnligt vurdere din behandling. 

Unge (≥ 12 år)  

For unge i alderen fra 12 til under 18 år skal der anvendes en tilsvarende plan for optrapning af dosis som for voksne (se ovenstående tabel for voksne). Dosis bør øges, indtil 3,0 mg (vedligeholdelsesdosis) eller den højst tolererede dosis er nået. Daglige doser højere end 3,0 mg anbefales ikke. 


Hvordan og hvornår skal du bruge Saxenda 

 • Inden du anvender pennen første gang, vil din læge eller sygeplejerske vise dig, hvordan pennen bruges.
 • Du kan bruge Saxenda på et vilkårligt tidspunkt på dagen, med eller uden mad og drikke.
 • Brug Saxenda på omtrent samme tidspunkt hver dag
  • vælg et tidspunkt på dagen, der passer dig.


Hvor skal du injicere
Saxenda gives som en injektion under huden (subkutan injektion). 

 • De bedste steder til injektion er foran i maveskindet, foran i låret eller i overarmen.
 • Injicér ikke i en blodåre eller muskel.


Der findes en detaljeret brugervejledning på den anden side af denne indlægsseddel.

Personer med diabetes
Fortæl det til lægen, hvis du har diabetes. Din læge kan justere dosis af din diabetesmedicin for at undgå, at du får lavt blodsukker. 

 • Du må ikke opblande Saxenda med andre lægemidler til injektion (f.eks. insuliner).
 • Du må ikke bruge Saxenda, hvis du bruger andre lægemidler, der indeholder GLP-1-receptoragonister (f.eks. exenatid eller lixisenatid).

Hvis du har brugt for meget Saxenda

Hvis du har brugt for meget Saxenda, skal du straks kontakte din læge eller skadestuen. Tag pakningen med. Du har muligvis brug for medicinsk behandling. Der kan opstå følgende bivirkninger: 

 • kvalme
 • opkastning
 • lavt blodsukker (hypoglykæmi). Se punkt 4 for advarselssignaler for lavt blodsukker, angivet under `Almindelige bivirkninger’.

Hvis du har glemt at bruge Saxenda

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, og husker det inden for 12 timer, fra det tidspunkt du normalt tager din dosis, skal du injicere den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Hvis der er gået mere end 12 timer, siden du skulle have taget Saxenda, skal du dog springe den glemte dosis over og injicere den næste dosis den følgende dag på det sædvanlige tidspunkt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis eller øge dosis den følgende dag som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Saxenda

Du må ikke holde op med at bruge Saxenda uden først at have talt med din læge om det. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) hos patienter, der bruger Saxenda. Du skal straks gå til lægen, hvis du får symptomer som åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt og hals, og hurtig hjerterytme (puls). 


Der er indberettet om tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) hos patienter der bruger Saxenda, med hyppigheden ”ikke almindelig”. Pankreatitis er en alvorlig tilstand, der kan være livstruende. 

Stop med at tage Saxenda, og kontakt straks en læge, hvis du bemærker nogen af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Svære og vedvarende mavesmerter, som eventuelt kan stråle ud til ryggen, samt kvalme og opkastning, da dette kan være et tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Andre bivirkninger

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse - disse bivirkninger forsvinder som regel efter nogle få dage eller uger.


Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Problemer, der vedrører maven og tarmene såsom fordøjelsesproblemer (dyspepsi), betændt slimhinde i maven (gastritis), mavegener, smerter øverst i maven, halsbrand, oppustethed, luft i maven (flatulens), tendens til at bøvse og mundtørhed
 • Svaghed eller træthed
 • Ændret smagssans
 • Svimmelhed
 • Søvnbesvær (insomni). Dette forekommer normalt i løbet af de 3 første måneder af behandlingen
 • Galdesten
 • Reaktioner på injektionsstedet (såsom blå mærker, smerte, irritation, kløe og udslæt)
 • Lavt blodsukker (hypoglykæmi). Advarselssignalerne for lavt blodsukker kan komme pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtige hjerteslag (puls), kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, synsforstyrrelser, døsighed, svaghed, nervøsitet, uro, forvirring, koncentrationsbesvær og rysten. Din læge vil fortælle dig, hvordan du kan behandle lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis du bemærker et eller flere af disse advarselssignaler
 • Forhøjet niveau af enzymer i bugspytkirtlen, såsom lipase og amylase.


Ikke almindelige:
kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Væsketab (dehydrering). Dette forekommer oftest i starten af behandlingen og kan skyldes opkastning, kvalme og diarré
 • Forsinket mavetømning
 • Betændelse i galdeblæren
 • Allergiske reaktioner, herunder udslæt
 • Generel utilpashed
 • Hurtigere puls.


Sjældne:
kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Nedsat nyrefunktion
 • Akut nyresvigt. Symptomerne kan omfatte nedsat urinmængde, metallisk smag i munden og større tendens til blå mærker.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Saxenda efter den udløbsdato, der står på pennen og på pakningen efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Før brug: 

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Må ikke fryses. Skal holdes på afstand af køleelementet. 


Efter ibrugtagning af pennen:
 

Du kan bruge pennen i 1 måned, hvis den opbevares ved temperaturer under 30°C eller i et køleskab (2°C til 8°C). Må ikke fryses. Skal holdes på afstand af køleelementet. 


Når du ikke bruger pennen, skal den opbevares med penhætten påsat for at beskytte den mod lys.

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller næsten farveløs. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Saxenda indeholder:

 • Aktivt stof: liraglutid. 1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 6 mg liraglutid. En fyldt pen indeholder 18 mg liraglutid.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdihydrat, propylenglycol, phenol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Saxenda leveres som en klar og farveløs eller næsten farveløs injektionsvæske, opløsning, i en fyldt pen. Hver pen indeholder 3 ml opløsning, og kan give doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg og 3,0 mg. 


Saxenda fås i pakningsstørrelser med 1, 3 eller 5 penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Nåle medfølger ikke. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 

DK-2880 Bagsværd
Danmark 


Paralleldistributør:
 

2care4 ApS, Esbjerg V, Danmark 


Ompakker:
 

2care4 ApS, Esbjerg V, Danmark 


Saxenda® er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk A/S. 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/. 

Brugervejledning

Brugervejledning til Saxenda 6 mg/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger den fyldte Saxenda pen.
Tag ikke pennen i brug, før du har fået grundig undervisning af lægen eller sygeplejersken.
Begynd med at kontrollere pennen for at sikre dig, at den indeholder Saxenda 6 mg/ml, og se derefter på nedenstående illustrationer, så du kan lære de forskellige dele af pennen og nålen at kende.
Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan aflæse dosistælleren på pennen, må du ikke bruge denne pen uden hjælp. Få hjælp af en person med godt syn, som har fået undervisning i at bruge den fyldte Saxenda pen.
Pennen er en fyldt pen med dosisindstilling. Den indeholder 18 mg liraglutid og giver doser a 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg og 3,0 mg. Pennen er beregnet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32 G.
Nåle medfølger ikke i pakningen.
! Vigtig information
Vær særligt opmærksom på denne information, da den er vigtig for at kunne anvende pennen sikkert. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 

1 Klargøring af pennen med en ny nål

 • Kontrollér navnet og den farvede etiket på pennen for at sikre dig, at den indeholder Saxenda. Dette er især vigtigt, hvis du tager flere typer injicerbar medicin. Det kan skade dit helbred at bruge forkert medicin.
 • Træk penhætten af.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Kontrollér, at opløsningen i pennen er klar og farveløs. Kig igennem vinduet i pennen. Hvis opløsningen virker uklar, må du ikke bruge pennen.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Tag en ny nål og riv papirforseglingen af.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Skub nålen lige ind på pennen. Drej, indtil den sidder fast.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Fjern den ydre nålehætte og gem den til senere brug. Du skal bruge den efter injektionen, når du skal fjerne nålen sikkert fra pennen.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Fjern den indre nålehætte, og kassér den. Hvis du forsøger at sætte den på igen, kan du komme til at stikke dig på nålen.
  En dråbe opløsning kan komme til syne på nålens spids. Dette er normalt, men du skal alligevel kontrollere gennemløbet, når du tager en ny pen i brug.
  Sæt ikke en ny nål på pennen, før du er klar til at tage din injektion.


! Brug altid en ny nål til hver injektion.
Det kan forhindre tilstopning af nålene, urenheder, infektion og upræcis dosering.
! Brug aldrig en bøjet eller beskadiget nål. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

2 Kontrol af gennemløb

 • Kontrollér altid gennemløbet før du tager en ny pen i brug. Hvis din pen allerede er i brug, kan du gå direkte til trin 3 ‘Indstilling af dosis’.
 • Drej dosisvælgeren, indtil dosistælleren viser klargøringssymbolet (Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml).

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Hold pennen lodret med nålen opad.
  Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren igen viser 0. 0 skal være lige ud for dosismarkøren.
  Én dråbe injektionsvæske skal komme til syne på nålens spids.

  Der kan stadig være en lille dråbe tilbage på nålens spids, men den injiceres ikke.
  Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, gentages trin 2 ‘Klargøring’ op til 6 gange. Hvis der stadig ikke kommer en dråbe til syne, skiftes nålen, og trin 2 ‘Klargøring’ gentages en gang mere.
  Hvis der stadig ikke kommer en dråbe til syne, skal du kassere pennen og tage en ny i brug.


! Kontrollér altid, at der kommer en dråbe til syne på nålens spids, før du tager en ny pen i brug. Dette sikrer opløsningens gennemløb.
Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget medicin, heller ikke selvom dosistælleren måske bevæger sig. Det kan være tegn på, at nålen er tilstoppet eller beskadiget.
Hvis du ikke kontrollerer gennemløbet af en ny pen før den første injektion med den, får du måske ikke den ordinerede dosis og den tilsigtede virkning af Saxenda. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

3 Indstilling af dosis

 • Drej dosisvælgeren indtil dosistælleren viser din dosis (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg).
  Hvis du vælger den forkerte dosis, kan du dreje dosisvælgeren frem eller tilbage til den rigtige dosis.
  Pennen kan indstilles til højst 3,0 mg.

  Dosisvælgeren ændrer dosis. Kun dosistælleren og dosismarkøren viser, hvor mange mg du vælger per dosis.
  Du kan vælge op til 3,0 mg per dosis. Når pennen indeholder mindre end 3,0 mg, stopper dosistælleren, inden 3,0 bliver vist.
  Dosisvælgeren klikker forskelligt, når den drejes frem, tilbage eller forbi det antal mg, der er tilbage. Tæl ikke antal klik.


! Brug altid dosistælleren og dosismarkøren til at se, hvor mange mg du har valgt, før du injicerer medicinen.
Tæl ikke antal klik.
Brug ikke penskalaen. Den viser kun, hvor meget opløsning der cirka er tilbage i pennen.
Kun doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg må vælges med dosisvælgeren. Den valgte dosis skal være nøjagtigt ud for dosismarkøren for at sikre, at du får en korrekt dosis. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

Hvor meget opløsning er der tilbage?  

 • Penskalaen viser, hvor meget opløsning der cirka er tilbage i pennen.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Brug dosistælleren til at se, præcist hvor meget opløsning der er tilbage: Drej dosisvælgeren, indtil dosistælleren stopper.
  Hvis den viser 3,0, er der mindst 3,0 mg tilbage i pennen. Hvis dosisvælgeren stopper før 3,0 mg, er der ikke tilstrækkeligt med opløsning tilbage til en fuld dosis på 3,0 mg.


Hvis du har brug for mere medicin, end der er tilbage i pennen

Kun hvis din læge eller sygeplejerske har instrueret dig i eller rådet dig til det, kan du dele dosis mellem den aktuelle pen og en ny pen. Brug en regnemaskine til at beregne doserne, som lægen eller sygeplejersken har instrueret dig i.

! Vær omhyggelig med at regne rigtigt.
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal opdele din dosis, når du bruger to penne, skal du vælge og injicere den dosis, du har brug for, med en ny pen. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

4 Injektion af dosis

 • Stik nålen ind under huden, som lægen eller sygeplejersken har vist dig.
 • Kontrollér, at du kan se dosistælleren. Du må ikke dække for den med fingrene. Det kan afbryde injektionen.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren viser 0.
  0 skal være lige ud for dosismarkøren. Du kan eventuelt høre eller mærke et klik.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Lad nålen forblive under huden, når dosistælleren igen viser 0, og tæl langsomt til 6.
 • Hvis nålen fjernes tidligere, vil du måske se opløsning sive ud fra nålens spids. I så fald har du ikke fået den fulde dosis.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Fjern nålen fra huden.
  Hvis der kommer blod til syne ved injektionsstedet, trykker du let på det. Du må ikke gnide på stedet.

  Du vil måske se en dråbe opløsning på nålens spids efter injektionen. Dette er normalt og har ingen indflydelse på din dosis.

  !Hold altid øje med dosistælleren, så du ved, hvor mange mg du injicerer. Hold dosisknappen nede, indtil dosistælleren viser 0.
  Sådan opdager du, om nålen er tilstoppet eller beskadiget
  • Hvis dosistælleren ikke viser 0, når du bliver ved med at trykke på dosisknappen, har du måske brugt en tilstoppet eller beskadiget nål.
  • I så fald har du ikke injiceret noget medicin, heller ikke selv om dosistælleren har bevæget sig fra den oprindelige dosis, du valgte.


Sådan håndteres en tilstoppet nål
Udskift nålen som beskrevet i trin 5 ‘Efter injektionen’ og gentag alle trin med start fra trin 1 ‘Klargøring af pennen med en ny nål’. Sørg for, at du vælger den fulde dosis, du har behov for.

Rør aldrig ved dosistælleren, når du injicerer. Det kan afbryde injektionen. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

5 Efter injektionen

 • Før nålens spids ind i den ydre nålehætte, mens den ligger på en plan overflade, uden at røre ved nålen eller den ydre nålehætte.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Når nålen er dækket, skubbes den ydre nålehætte forsigtigt helt på.
 • Skru nålen af, og kassér den omhyggeligt.

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

 • Sæt penhætten på pennen efter brug for at beskytte opløsningen mod lys.
  Kassér altid nålen efter hver injektion for at sikre bekvemme injektioner og forhindre tilstopning af nålene. Hvis nålen er tilstoppet, injicerer du ikke noget medicin.
  Når pennen er tom, kasserer du den uden en nål påsat, som anvist af lægen, sygeplejersken, apotekspersonalet eller de lokale sundhedsmyndigheder.


! Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på nålen igen.
Du kan komme til at stikke dig på nålen.

! Fjern altid nålen fra pennen efter hver injektion.
Dette kan forhindre tilstopning af nålene, urenheder, infektion, at opløsningen siver ud og upræcis dosering. 

Saxenda 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 6 mg/ml 

! Yderligere vigtig information  

 • Opbevar altid pennen og nålene ude af syne og utilgængeligt for andre, især børn.
 • Du må aldrig dele din pen eller dine nåle med andre.
 • Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - for at undgå stikuheld og overførsel af infektioner.

 

Vedligeholdelse af din pen  

 • Du må ikke efterlade pennen i bilen eller andre steder, hvor den kan blive for varm eller for kold.
 • Du må ikke injicere Saxenda, som har været frosset. Hvis du gør det, opnår du muligvis ikke den tilsigtede virkning af medicinen.
 • Udsæt ikke din pen for støv, snavs eller væske.
 • Pennen må ikke vaskes, sættes i blød eller smøres. Hvis det er nødvendigt, kan den rengøres med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud.
 • Undgå at tabe pennen eller slå den mod hårde overflader. Hvis du taber den eller har mistanke om et problem, skal du sætte en ny nål på og klargøre pennen, før du injicerer.
 • Forsøg ikke at genopfylde din pen. Når den er tom, skal den kasseres
 • Forsøg ikke at reparere pennen eller skille den ad.

 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...