pulver til oral opløsning , 20 stk.
pulver til oral opløsning , 50 stk.

Movicol®

pulver til oral opløsning

Norgine

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder 

Macrogol 3350  

Natriumhydrogencarbonat  

Natriumchlorid  

Kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Movicol Chokolade uden recept. Tag altid Movicol Chokolade nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Movicol Chokolade
 3. Sådan skal du bruge Movicol Chokolade
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Denne medicin hedder Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkletdosisbeholder. Det er et afføringsmiddel, der bruges til at behandle kronisk forstoppelse. Det kan ikke anbefales til børn under 12 år. 

 

Movicol Chokolade normaliserer tarmbevægelserne selv, hvis du har været forstoppet længe. Movicol Chokolade hjælper også med at opløse hård, indeklemt afføring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Movicol Chokolade

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Movicol Chokolade

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Movicol Chokolade (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af manglende tarmpassage (hindring af tarmpassagen, tarmslyng)
 • hvis du har hul i tarmvæggen
 • hvis du lider af tilstande i bughulen, der kræver akut kirurgi f.eks. blindtarmsbetændelse
 • hvis du har opblussen af betændelsestilstande i tarmen,f.eks en kronisk tarmsygdom som colitis ulcerosa eller Crohn’s sygdom
 • hvis du lider af toksisk megacolon (sygelig stor, udvidet og tykvægget tyktarm med ansamling af tarmindhold)

Advarsler og forsigtighedsregler

Når du tager Movicol Chokolade, skal du fortsætte med at drikke meget vand. Væskeindholdet i en Movicol Chokolade opløsning kan ikke erstatte dit sædvanlige væskeindtag. 

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Movicol Chokolade  

Hvis du har problemer med hjertet, skal du være ekstra forsigtig, hvis du bruger 

Movicol Chokolade imod hård, indeklemt afføring. Følg de specifikke instrukser i afsnit 3

 

Hvis du får symptomer, der tyder på ændringer af væske/elektrolytter (f.eks. væskeophobning, stakåndethed, øget træthed, væskeunderskud, hjertesvigt, øget behov for vanddrivende medicin), skal du stoppe med at tage Movicol Chokolade og kontakte din læge. 

 

Årsagen til kronisk forstoppelse bør undersøges, hvis du har brug for afføringsmidler dagligt. 

Brug af anden medicin sammen med Movicol Chokolade

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Er du i behandling med andre lægemidler, skal du være opmærksom på, at virkningen af behandlingen kan påvirkes. Movicol Chokolade får den medicin, du indtager, til at passere hurtigere gennem tarmen, og virkningen kan derfor blive mindre. Rådfør dig med lægen. 

Brug af Movicol Chokolade sammen med mad og drikke

Medicinen kan tages når som helst med eller uden mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Movicol Chokolade kan anvendes under graviditet og amning. 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Movicol Chokolade påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Movicol Chokolade indeholder benzylalkohol

Movicol Chokolade indeholder 14,1 mg benzylalkohol pr. brev. Benzylalkohol kan forårsage allergiske reaktioner. 

 

Spørg din læge eller apotek til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose”). 

Movicol Chokolade indeholder natrium.

Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold. 

3. Sådan skal du bruge Movicol Chokolade

Brug altid Movicol Chokolade nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Kronisk forstoppelse 

Voksne og børn over 12 år: 

1 brev, 1-3 gange dagligt afhængigt af, hvor alvorlig din forstoppelse er.  

1 brev opløses i 125 ml vand (½ glas ). 

Behandling med Movicol Chokolade varer sædvanligvis ikke længere end 2 uger. Behandlingen kan gentages, eller din læge kan anbefale, at du tager Movicol Chokolade i længere tid end 2 uger. 

 

Opløsning af indeklemt hård afføring 

Voksne og børn over 12 år: 

8 breve dagligt, indtaget over et tidsrum på 6 timer. 

8 breve opløses i 1 liter vand. Opløsningen må ikke henstå længere end 6 timer. Behandlingen varer normalt ikke længere end 3 dage. 

 

Patienter med nedsat hjerte-/kredsløbsfunktion: 

Hvis du har nedsat hjerte-/kredsløbsfunktion, skal behandling af hård indeklemt afføring fordeles således, at du ikke tager mere end 2 breve inden for 1 time. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion: 

Regulering af dosis er ikke nødvendig. 

 

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Hvis du har brugt for meget Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomerne på overdosering er svære mavesmerter og oppustethed, udtalt væsketab som følge af diarré eller opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Movicol Chokolade

Tag dosis så snart du kommer i tanker om det. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Movicol Chokolade kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

Mavesmerter og mavekramper, diarré, opkastning, kvalme, rumlen i maven, luft i tarmene. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

Kløe, hovedpine, hævelser i arme og ben (perifert ødem). 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

Udslæt, smerte eller ubehag i øvre del af maven (dyspepsi), udspilet mave. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

Allergiske reaktioner (inkluderet allergisk chok, angioødem (hævelse af ansigt, øjne, læber og svælg), åndedrætsbesvær, hudrødmen, nældefeber og rindende næse), elektrolytforstyrrelser (specielt forstyrrelse af kaliumbalancen), irritation i og omkring endetarmsåbningen. 

Anafylaktiske reaktioner kan være livsfarlige. Hvis der forekommer pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse skal man ringe til 112. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel 

5. Opbevaring

Opbevar Movicol Chokolade utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Movicol Chokolade efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Når du har opløst Movicol Chokolade i vand og ikke kan drikke det med det samme, så opbevar det tildækket i køleskabet (2 °C-8 °C). Hvis du ikke bruger det i løbet af 6 timer, så hæld det ud.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Movicol Chokolade indeholder:

Hvert pulver, enkeltdosisbeholder indeholder følgende: 

Macrogol 3350 

13,125 g 

Natriumhydrogencarbonat  

178,5 mg 

Natriumchlorid  

350,7 mg 

Kaliumchlorid  

31,7 mg 

 

Dette lægemiddel indeholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brev. Dette svarer til 9,3 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Se punkt 2 ”Movicol Chokolade indeholder natrium”. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Chokolade aroma og acesulfamkalium (E950) som sødemiddel. Chokolade aroma indeholder følgende ingredienser maltodextrin (kartoffel), akaciegummi E414, vegetabilsk olie og fedt (palme/kokos olie), propylenglykol E1520 og benzylalkohol E1519 (se punkt 2 ”Movicol Chokolade indeholder benzylalkohol”). 

 

Hvert brev med pulver opløst i 125 ml vand indeholder:  

Natrium  

65 mmol/l 

Kalium  

5,4 mmol/l 

Chlorid 

51 mmol/l 

Hydrogencarbonat  

17 mmol/l 

 

Udseende og pakningstørrelser

Movicol Chokolade 13,9 g brev findes i æsker med 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 enkeltdodisbeholdere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norgine Healthcare BV 

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam  

Holland 

Fremstiller

Norgine BV 

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam  

Holland 

 

og/eller 

 

Recipharm Höganäs AB  

Sporthallsvägen 6  

263 35 Höganäs  

Sverige 

Repræsentant i Danmark

Norgine Danmark A/S  

Kirsten Walthers Vej 8A  

2500 Valby 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...