Dupixent

injektionsvæske, opl. i pen 200 mg

Sanofi-Aventis groupe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dupixent 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

dupilumab  

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dupixent
 3. Sådan skal du bruge Dupixent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Dupixent?  

Dupixent indeholder det aktive stof dupilumab. 

 

Dupilumab er et monoklonalt antistof (en type specialiseret protein), som blokerer virkningen af proteiner kaldet IL-4 og IL-13. De spiller begge to en stor rolle med hensyn til at forårsage tegn og symptomer på atopisk dermatitis og astma. 

 

Det anvendes Dupixent til  

Dupixent anvendes til at behandle voksne og unge på 12 år og derover med moderat til svær atopisk eksem, også kaldet atopisk dermatitis. Dupixent anvendes også til at behandle børn i alderen 6-11 år med svær atopisk eksem (se afsnittet Børn og unge). Dupixent kan bruges samtidig med lægemidler til eksem, som du smører på huden, eller det kan bruges alene. 

 

Dupixent anvendes sammen med anden astmamedicin til vedligeholdelsesbehandling af svær astma hos voksne og unge (12 år og derover), når astmaen ikke kan kontrolleres med den sædvanlige astmamedicin. 

 

Sådan virker Dupixent  

Anvendelse af Dupixent til atopisk eksem (atopisk dermatitis) kan forbedre hudens tilstand og reducere kløe. Dupixent har også vist at kunne forbedre symptomer på smerte, angst og depression i forbindelse med atopisk eksem. Dupixent kan desuden hjælpe med at forbedre dine søvnforstyrrelser og den generelle livskvalitet. 

 

Dupixent hjælper med at forebygge svære astmaanfald (eksacerbationer) og kan hjælpe dig til nemmere at trække vejret. Dupixent kan også hjælpe med at reducere din dosis af en anden medicin, kaldet oral kortikosteroid, som du tager for at kontrollere din astma. På samme tid kan Dupixent forebygge svære astmaanfald og forbedre din vejrtrækning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dupixent

Brug ikke Dupixent

 • hvis du er allergisk over for dupilumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i dupilumab (angivet i punkt 6).
 • hvis du tror, at du kan være allergisk, eller ikke er sikker, skal du søge råd hos din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, inden du bruger Dupixent.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Dupixent: 


Dupixent er ikke en anfaldsmedicin og bør ikke anvendes til behandling af pludselige astmaanfald.  

 

Allergiske reaktioner 

 • I sjældne tilfælde kan Dupixent forårsage alvorlige bivirkninger, herunder allergiske (overfølsomheds-) reaktioner, anafylaktisk reaktion og angioødem. Disse reaktioner kan opstå fra minutter til op til syv dage efter administration af Dupixient. Du skal se efter tegn på disse tilstande (dvs. vejrtrækningsproblemer, hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge, besvimelse, svimmelhed, føle sig ør (lavt blodtryk), feber, generel utilpashed, hævede lymfekirtler, nældefeber, kløe, ledsmerter, hududslæt), mens du tager Dupixent. Sådanne tegn er angivet i punkt 4 under ”Alvorlige bivirkninger”.
 • Stop brug af Dupixent og fortæl din læge eller søg lægehjælp med det samme, hvis du bemærker tegn på en allergisk reaktion.

 

Eosinofile tilstande 

 • I sjældne tilfælde kan personer, der tager astmamedicin, udvikle en betændelseslignende tilstand (inflammation) i blodkarrene eller i lungerne på grund af et forhøjet antal af bestemte hvide blodlegemer (eosinofili).
 • Man ved ikke, om denne tilstand forårsages af Dupixent. Tilstanden forekommer som regel, men ikke altid, hos personer, der enten skal stoppe med at tage deres steroidmedicin eller sænke dosis af deres steroidmedicin.
 • Fortæl det straks til lægen, hvis du får en kombination af symptomer som f.eks. influenzalignende sygdom, snurrende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben, forværrede problemer med lungerne og/eller udslæt.

 

Parasitinfektion (tarmparasitter) 

 • Dupixent kan svække din modstandsevne over for infektioner forårsaget af parasitter. Hvis du allerede har en parasitinfektion, skal den behandles, inden du begynder behandling med Dupixent.
 • Tjek med din læge, hvis du har diarré, luft i maven, mavebesvær, fedtet afføring og dehydrering, som kan være tegn på en parasitinfektion.
 • Hvis du bor i et område, hvor disse infektioner er almindelige, eller hvis du rejser til et sådant område, skal du spørge din læge til råds.

 

Astma
Hvis du har astma og tager astmamedicin, skal du ikke ændre eller stoppe din astmamedicin uden at tale med din læge. Tal med din læge, inden du stopper Dupixent, eller hvis din astma forbliver ukontrolleret eller forværres under behandling med dette lægemiddel. 


Øjenproblemer
Tal med din læge, hvis du har nogen nye eller forværrede øjenproblemer, herunder øjensmerter eller synsændringer. 

Børn og unge

 • Dupixent fyldt pen er ikke beregnet til brug til børn under 12 år. Hvis barnet er 6-11 år og har atopisk dermatitis, skal du kontakte lægen, som vil udskrive Dupixent fyldt injektionssprøjte.
 • Dupixents sikkerhed og virkning er endnu ikke kendt hos børn under 6 år med atopisk dermatitis.
 • Dupixents sikkerhed og virkning er endnu ikke kendt hos børn under 12 år med astma.

Brug af anden medicin sammen med Dupixent

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, 

 • hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
 • hvis du for nylig har fået, eller det er tid til, at du skal have en vaccination.

Anden astmamedicin

Du må ikke stoppe behandlingen eller nedsætte dosis af din astmamedicin, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 • Disse lægemidler (især typen, der kaldes kortikosteroider) skal nedtrappes gradvist.
 • Det skal ske under direkte overvågning af din læge og afhænger af, hvordan du reagerer på Dupixent.

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Effekten af dette lægemiddel hos gravide kvinder kendes ikke. Det tilrådes derfor at undgå at bruge Dupixent under graviditet, medmindre din læge råder dig til at bruge lægemidlet.
 • Hvis du ammer eller har planer om at amme, skal du tale med lægen, inden du bruger denne medicin. Du og din læge bør beslutte, om du skal amme eller bruge Dupixent. Du bør ikke gøre begge dele.

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Dupixent vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Dupixent indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 200 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige “natriumfrit”. 

3. Sådan skal du bruge Dupixent

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sådan får du Dupixent

Dupixent gives som en injektion under huden (subkutan injektion). 

Så meget Dupixent får du

Din læge vil beslutte, hvilken dosis, der er rigtig for dig. 

 

Anbefalet dosis til unge med atopisk dermatitis 

Den anbefalede dosis af Dupixent til unge (12-17 år) med atopisk dermatitis er afhængig af kropsvægten. 

 

Patientens kropsvægt 

Startdosis 

Efterfølgende doser (hver anden uge) 

under 60 kg 

400 mg (to 200 mg injektioner) 

200 mg 

60 kg eller derover 

600 mg (to 300 mg injektioner) 

300 mg 

 

Anbefalet dosis til børn med atopisk dermatitis 

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn (6-11 år) med atopisk dermatitis er afhængig af kropsvægten. 

 

Patientens kropsvægt 

Startdosis 

Efterfølgende doser 

15 kg til under 60 kg 

300 mg (en 300 mg injektion) på dag 1 efterfulgt af 300 mg på dag 15 

300 mg hver fjerde uge*, begyndende 4 uger efter dag 15 dosis 

60 kg eller derover 

600 mg (to 300 mg injektioner) 

300 mg hver anden uge 

* Dosis kan øges til 200 mg hver anden uge afhængigt af lægens vurdering. 

 

Anbefalet dosis til voksne og unge med astma (12 år eller derover)  

Til de fleste patienter med svær astma er den anbefalede dosis af Dupixent: 

 • En startdosis på 400 mg (to injektioner på hver 200 mg)
 • Efterfulgt af 200 mg givet hver anden uge som subkutan injektion.

Til patienter med svær astma, som tager orale kortikosteroider, eller til patienter med svær astma og samtidig moderat til svær atopisk dermatitis eller voksne med samtidig svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper er den anbefalede dosis af Dupixent: 

 • En startdosis på 600 mg (to injektioner på hver 300 mg)
 • Efterfulgt af 300 mg hver anden uge som subkutan injektion.

Injektion af Dupixent

Dupixent gives som en injektion under huden (subkutan injektion). Du og din læge eller sygeplejerske skal beslutte, om du selv skal injicere Dupixent. 


Før du selv kan injicere Dupixent, skal du have modtaget grundig undervisning af din læge eller sygeplejerske. En omsorgsperson kan også give dig din injektion med Dupixent efter passende undervisning af en læge eller sygeplejerske. 


Hver fyldt pen indeholder én dosis Dupixent (200 mg). Den fyldte pen må ikke rystes.  

 

Læs ”Brugsanvisning” til den fyldte pen nøje, inden du bruger Dupixent. 

Hvis du har brugt for meget Dupixent

Hvis du har brugt for meget Dupixent, eller dosen er blevet givet for tidligt, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvis du har glemt at tage Dupixent

Hvis du har glemt at injicere en dosis af Dupixent, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvis du holder op med at bruge Dupixent

Stop ikke brugen af Dupixent uden først at tale med din læge. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Dupixent kan forårsage alvorlige bivirkninger, herunder sjældne allergiske (overfølsomheds-) reaktioner, herunder anafylaktisk reaktion. Tegn på en allergisk reaktion eller anafylaktisk reaktion kan inkludere: 

 • vejrtrækningsproblemer
 • hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge (angioødem)
 • besvimelse, svimmelhed, føle sig ør (lavt blodtryk)
 • feber
 • generel utilpashed
 • hævede lymfekirtler
 • nældefeber
 • kløe
 • ledsmerter
 • hududslæt

 

Hvis du udvikler en allergisk reaktion, skal du stoppe brugen af Dupixent og tale med din læge med det samme. 

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme op til 1 ud af 10 personer) kun atopisk dermatitis:  

 • reaktioner på injektionsstedet (dvs. rødme, hævelse, kløe, smerter)
 • røde og kløende øjne
 • øjeninfektion
 • forkølelsessår (på læber og hud)
 • ledsmerter (artralgi)


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge (angioødem)
 • kløende, røde og hævede øjenlåg
 • betændelse i øjenoverfladen, nogle gange med sløret syn (keratitis, ulcerativ keratitis)
 • udslæt eller rødme i ansigtet
 • tørre øjne


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • sår på det klare lag forrest i øjet, sommetider med sløret syn (ulcerativ keratitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Om nødvendigt kan fyldte penne opbevares ved stuetemperatur op til 25 °C i et maksimum på 14 dage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Hvis du permanent skal fjerne kartonen fra køleskabet, skal du skrive datoen, hvorpå den tages ud af køleskabet, på det dertil beregnede sted på yderkartonen og bruge Dupixent inden for 14 dage. 

 

Opbevares i den originale æske for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at lægemidlet ser grumset ud, er misfarvet eller indeholder partikler. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dupixent indeholder

 • Aktivt stof: dupilumab.
 • Hver fyldt pen indeholder 200 mg dupilumab i 1,14 ml injektionsvæske, opløsning (injektionsvæske).
 • Øvrige indholdsstoffer: Argininhydrochlorid, histidin, polysorbat 80 (E433), natriumacetattrihydrat, koncentreret eddikesyre (E260), saccharose, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dupixent er en klar til let opaliserende, farveløs til svagt gul opløsning, som leveres i en fyldt pen.  

 

Dupixent fås som 200 mg fyldte penne i en pakning indeholdende 1, 2, 3 eller 6 fyldte penne. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

sanofi-aventis groupe  

54, rue La Boétie  

75008 Paris
Frankrig 

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie  

1051 Boulevard Industriel,
76580 Le Trait,  

Frankrig 


Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  

Brüningstrasse 50
Industriepark Hoechst  

65926 Frankfurt am Main  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Sanofi A/S  

Tlf.: +45 45 16 70 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Brugsanvisning

Dupixent 200 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen  

dupilumab  

Brugsanvisning

Delene i Dupixent fyldt pen er vist på dette billede. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

Vigtige oplysninger

Denne anordning er en fyldt pen til engangsbrug. Den indeholder 200 mg Dupixent til injektion under huden (subkutan injektion). 


Du må ikke forsøge at give dig selv eller en anden person injektionen, medmindre du har fået undervisning af dit sundhedspersonale. Hos unge på 12 år og derover anbefales det, at Dupixent gives af en voksen eller under opsyn af en voksen. Dupixent fyldt pen er kun beregnet til voksne eller unge på 12 år eller derover.  

 

 • Læs nøje hele brugsanvisningen, inden du bruger den fyldte pen.
 • Tjek med dit sundhedspersonale, hvor ofte du skal injicere lægemidlet.
 • Skift injektionssted ved hver injektion.
 • Brug ikke den fyldte pen, hvis den er beskadiget.
 • Brug ikke den fyldte pen, hvis den gule hætte mangler eller ikke sidder ordentligt på.
 • Du må ikke trykke på eller røre den orange kanylebeskytter med fingrene.
 • Der må ikke injiceres gennem tøjet.
 • Fjern først den gule hætte, lige inden du skal foretage injektionen.
 • Forsøg ikke at sætte den gule hætte tilbage på den fyldte pen.
 • Genbrug ikke den fyldte pen.

Opbevaring

 • De fyldte penne skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • De ubrugte fyldte penne skal opbevares i den oprindelige karton i køleskab ved 2-8 ºC.
 • De fyldte penne skal opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.
 • De fyldte penne må ikke opbevares ved stuetemperatur (< 25 ºC) i mere end 14 dage. Hvis du permanent skal fjerne kartonen fra køleskabet, skal du skrive datoen, hvorpå den tages ud af køleskabet, på det dertil beregnede sted på yderkartonen og bruge Dupixent inden for 14 dage.
 • Den fyldte pen må ikke på noget tidspunkt rystes.
 • Den fyldte pen må ikke opvarmes.
 • Nedfrys ikke den fyldte pen.
 • Anbring ikke den fyldte pen i direkte sollys.

A: Forberedelse

A1. Find udstyret frem  

 

Sørg for, at du har følgende: 

 • Dupixent fyldt pen
 • 1 alkoholserviet*
 • 1 stykke vat eller gaze*
 • en beholder til skarpe genstande* (se trin D)

*Ikke inkluderet i kartonen  

 

A2. Se på etiketten 

 • Tjek at du har det korrekte produkt og den korrekte dosis.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

A3. Tjek udløbsdatoen 

 • Tjek udløbsdatoen.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgBrug ikke den fyldte pen, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

A4. Kontrollér lægemidlet 

 

Se på lægemidlet gennem den fyldte pens vindue. 


Kontrollér om væsken er klar og farveløs til svagt gul. 


Bemærk: Du vil muligvis se en luftboble, det er normalt. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDen fyldte pen må ikke bruges, hvis væsken er misfarvet eller grumset, eller hvis den indeholder flager eller partikler. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDen fyldte pen må ikke bruges, hvis farven i vinduet er gul. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 


A5: Vent 30 minutter
 

 

Læg den fyldte pen på en flad overflade i mindst 30 minutter og lad den nå stuetemperatur (under 25ºC) af sig selv. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgOpvarm ikke den fyldte pen i mikroovn, varmt vand eller direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgAnbring ikke den fyldte pen i direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

Minutter  

B. Vælg injektionssted

B1. De anbefalede injektionssteder er: 

 • Lår
 • Mave undtagen i de 5 cm omkring navlen.
 • Overarm Hvis en anden person giver dig injektionen, kan ydersiden af overarmen også anvendes som injektionssted.

 

Skift injektionssted ved hver Dupixent-injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDer må ikke injiceres gennem tøjet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgUndlad at injicere i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

B2. Vask hænder 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

B3. Klargør injektionsstedet 

 • Rengør injektionsstedet med en alkoholserviet.
 • Lad huden tørre inden injektionen.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgRør ikke ved injektionsstedet igen og pust ikke på det inden injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

C. Sådan foretager du injektionen

C1. Fjern den gule hætte 

 

Træk den gule hætte lige af. 


Vrid ikke den gule hætte af. 


Fjern først den gule hætte, lige inden du skal foretage injektionen. 


Du må ikke trykke på eller røre den orange kanylebeskytter med fingrene. Kanylen er indeni. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDu må ikke sætte den gule hætte tilbage på den fyldte pen, når du først har taget den af. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

C2. Placer 

 • Når du placerer den orange kanylebeskytter mod huden, skal du sørge for, at du kan se vinduet.
 • Placer den orange kanylebeskytter på huden i en vinkel på cirka 90º.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDu må ikke trykke på eller røre den orange kanylebeskytter med fingrene. Kanylen er indeni. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

C3. Tryk ned  

 

Tryk den fyldte pen fast mod huden, indtil du ikke kan se den orange kanylebeskytter og hold den der. 

 • Du vil høre et “klik", når injektionen begynder.
 • Vinduet vil begynde at skifte farve til gul.

 

Injektionen kan tage op til 20 sekunder. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

C4. Hold pennen fast 

 

Bliv ved med at holde den fyldte pen fast mod huden. 

 • Du hører muligvis endnu et klik.
 • Tjek at hele vinduet nu er gult.
 • Tæl derefter langsomt til 5.
 • Løft derefter pennen væk fra huden. Nu er injektionen færdig.

 

Hvis vinduet ikke bliver helt gult, skal du fjerne pennen og ringe til lægen eller sygeplejersken. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgDu må ikke give dig selv en ekstra dosis uden først at tale med lægen eller sygeplejersken. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

 

C5. Fjern pennen  

 • Løft pennen lige op og væk fra huden efter injektionen er gennemført. Kassér pennen med det samme som beskrevet i trin D.
 • Dub et stykke vat eller gaze forsigtigt mod injektionsstedet, hvis der kommer blod.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgLad være med at gnide huden efter injektionen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

D. Bortskaf

 • Bortskaf den fyldte pen, (kanyle indeni) og den gule hætte i en beholder til skarpe genstande straks efter brug

 

De fyldte penne (indeholder en kanyle) og gule hætter må ikke smides ud (bortskaffes) med husholdningsaffaldet. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mgSæt ikke den gule hætte på igen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 200 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...