TrioBe®

tabletter

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

TrioBe tabletter  

cyanocoblamin (vitamin B12), folic acid, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret TrioBe til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe
 3. Sådan skal du tage TrioBe
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

B-vitaminer er vigtige for at opretholde cellernes naturlige funktioner. De indgående mængder af vitaminerne er valgt for at forebygge symptomgivende mangeltilstande, især blandt ældre mennesker, som ofte har en dårlig optagelse i tarmen af folinsyre og Vitamin B12. Det er i studier påvist, at de anvendte mængder kan reducere et forhøjet indhold af homocystein. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke TrioBe

 • hvis du er allergisk overfor de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i TrioBe (angivet i afsnit 6)
 • hvis du tidligere har været gravid hvor fosteret har udviklet neuralrørsdefekt (højere doser af folinsyre anbefales).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager TrioBe. 

 

TrioBe er ikke beregnet til behandling af symptomgivende mangel på de indgående vitaminer. Effektiv behandling af visse typer af blodmangel (anæmi) kan kræve behandling med injektioner af Vitamin B12.  

TrioBe skal ikke anvendes af patienter, som har fået bortopereret en større del af tyndtarmen væk. 

Brug af anden medicin sammen med TrioBe

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis TrioBe indtages samtidig med visse andre lægemidler som f.eks. visse lægemidler mod epilepsi (phenobarbital og phenytoin) samt f.eks. methotrexat, trimethoprim og pyrimetamin (folinsyreantagonister). Det er derfor vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du tager anden medicin samtidig med TrioBe. 

Graviditet og amning

TrioBe kan anvendes under graviditeten og under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

TrioBe forventes ikke at påvirke din reaktionstid, for eksempel når du kører bil eller arbejder med maskiner. 

TrioBe indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage TrioBe

Tag altid TrioBe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Din læge vil vælge den dosis, der passer bedst til dig. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig, der skal indtages med 1 glas vand. 

Hvis du har taget for mange TrioBe tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere TrioBe tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage TrioBe tabletter

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ved den anbefalet dosering, er risikoen for bivirkninger lav. 

 

Sjældent (kan forekomme hos mindre end 1 ud af 1000 patienter): Udslæt af acnetypen. Allergiske hudreaktioner såsom nældefeber, kløe og rødmen. 

Ikke kendt(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Anafylaktisk reaktion. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar TrioBe utilgængeligt for børn. 

 

TrioBe må ikke opbevares over 30ºC. Skal opbevares i original emballage, for at beskytte mod fugt. 

 

Brug ikke TrioBe efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TrioBe indeholder

1 tablet indeholder:  

Virksomme stoffer (selve medicinen): 0,5 mg vitamin B12, 0,8 mg folic acid og 3 mg vitamin B6

Hjælpestoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, silica kolloid vandfri. 

Udseende og pakningsstørrelser

TrioBe tabletter er runde og lysegule med små prikker, og har en diameter på 10 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100 og 250 tabletter 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Frankrig  


Eller  

 

Meda Pharma GmbH & Co. KG  

Benzstrasse 1  

61352 Bad Homburg  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er sidst ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...