Mucomyst®

brusetabletter 200 mg

Viatris ApS

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mucomyst brusetabletter 200 mg  

acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst
 3. Sådan skal du tage Mucomyst
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucomyst er et slimløsende middel, som bruges ved hoste med sejt slim. Mucomyst er til voksne og børn over 5 år. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Mucomyst for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mucomyst

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucomyst (angivet i afsnit 6)
 • hvis du for nylig har hostet blod op.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucomyst. 

Brug til børn

Du må ikke bruge Mucomyst til børn under 5 år uden lægens anvisning. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Mucomyst

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer)
 • hvis du har eller har haft mavesår.

Brug af anden medicin sammen med Mucomyst

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, bør du kontakte din læge. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Mucomyst sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucomyst sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Mucomyst efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Erfaringer med Mucomyst savnes. Der er ingen information om udskillelse af acetylcystein i modermælk. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucomyst påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucomyst indeholder natrium og lactose

Dette lægemiddel indeholder 99,26 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 5 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

 

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mucomyst

Tag altid Mucomyst nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 1 brusetablet 3 gange daglig.  

 

Brug til børn og unge  

Børn over 5 år: 1 brusetablet 2 gange daglig.  

 

Du må kun bruge Mucomyst til børn under 5 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Du skal opløse brusetabletten i et ½ glas vand. Tag ikke Mucomyst sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen. 

Hvis du har taget for mange Mucomyst brusetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Mucomyst brusetabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Mucomyst

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Bronchospasme (kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Angioødem (udslæt, nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, hvor der har været symptomer i huden, vejrtræningsbesvær, alvorlig åndenød og blodtryksfald. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Kvalme, diarré.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Mavesmerter. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede:  

Udslæt, kløe, nældefeber.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mucomyst utilgængeligt for børn. Opbevar Mucomyst i original emballage, tæt tillukket, da lægemidlet ikke tåler fugt. 

 

Brug ikke Mucomyst efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucomyst indeholder:

 • Aktivt stof: acetylcystein.
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre vandfri, natriumhydrogencarbonat, saccharinnatrium (E 954), natriumcarbonat vandfri, lactose vandfri, mannitol, citronessens, natriumcitrat, dihydrat, natriumcyclamat (E 952).

Udseende

Mucomyst er en rund, hvid brusetablet. Tabletten har ingen prægning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Viatris ApS
Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller‌

HERMES PHARMA GmbH  

Hans-Urmiller-Ring 52  

82515 Wolfratshausen  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...