Allergodil®

næsespray, opløsning 0,14 mg/dosis

Viatris ApS

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Allergodil®, 0,14 mg/dosis, næsespray, opløsning 

azelastinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Allergodil uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Allergodil 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Allergodil
 3. Sådan skal du bruge Allergodil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Allergodil hæmmer frigørelsen af histamin fra celler i næseslimhinden. Histamin frigøres, hvis man udsættes for stoffer, man er overfølsom overfor, f.eks. pollen eller dyrehår.
 • Allergodil virker lindrende på allergiske symptomer i næsen.
 • Allergodil anvendes mod høfeber og overfølsomhedssymptomer i næsen såsom nysen og løbende næse.


Hvis din læge har sagt, at du skal tage Allergodil for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Allergodil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Allergodil

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for azelastinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Allergodil

Bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 


Graviditet 

Bør kun anvendes med forsigtighed af gravide. Tal med din læge, hvis du er i tvivl. 


Amning 

Bør kun anvendes med forsigtighed til ammende. Det vides ikke om azelastinhydrochlorid udskilles i modermælken. Tal med din læge, hvis du er i tvivl. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Allergodil påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Allergodil

Brug altid Allergodil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 6 år: 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. 


Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. 


Hold hovedet opret under indsnusningen, herved undgås en eventuel bitter smag. 


Virkningen opnås inden for 15 minutter efter at dosis er taget, og virkningsvarigheden er mindst 12 timer efter sidste dosis. 


Allergodil næsespray kan anvendes til langtidsbehandling. 

Brugsanvisning

Inden anvendelse af Allergodil næsespray første gang, presses pumpen i bund et par gange, indtil en jævn dosering ses. 


Gør sådan: 

 1. Puds næsen godt. Fjern beskyttelseshætten.
 2. Læg ikke hovedet bagover, men bøj det forover og åben munden. Luk det ene næsebor og indsæt sprayspidsen i det andet. Vend den væk fra midten af næsen. Spray en gang i hvert næsebor samtidig med, at vejret trækkes normalt ind gennem næsen. Pust ud gennem munden.
 3. Efter brug rengøres sprayspidsen, og beskyttelseshætten sættes på igen.

Hvis du har brugt for meget Allergodil næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Allergodil næsespray, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.Tag emballagen med. 

Hvis du har glemt at bruge Allergodil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Allergodil

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Allergodil kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafalytisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almidelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter: 

 • Bitter smag efter anvendelse (ofte som følge af forkert anvendelsesmetode, idet hovedet lænes for langt tilbage ved anvendelse).


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter: 

 • Forbigående irritation af næseslimhinde (brændende og kløende fornemmelse, nysen og næseblod).


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter: 

 • Kvalme


Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter: 

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Svimmelhed.
 • Udslæt, kløe og nældefeber.
 • Træthed og svaghed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Allergodil utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Allergodil ved stuetemperatur (15° - 25°C).
 • Må ikke opbevares i køleskab.
 • Må ikke anvendes i mere end 6 måneder efter åbning.
 • Brug ikke Allergodil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteketspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Allergodil indeholder:

 • Aktivt stof: Azelastinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, natriumedetat, vandfri citronsyre, dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumchlorid, renset vand.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Madaus GmbH 

Lütticher Straβe 5 

53842 Troisdorf 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...