Divisun

tabletter 20 mikrogram

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Divisun 800 IE (20 mikrogram) tabletter 

Cholecalciferol (Vitamin D3)  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Divisun til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Divisun
 3. Sådan skal du tage Divisun
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Divisun indeholder vitamin D3, der regulerer optagelsen og omsætningen af kalcium samt integreringen af kalcium i knoglevæv. 

 

Divisun bruges til at forebygge og behandle D3-vitamin-mangel hos voksne og unge.  

 

Din læge kan ordinere Divisun som supplement til specifik medicin mod knogletab. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Divisun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Divisun

 • hvis du er allergisk over for cholecalciferol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Divisun (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har forhøjet kalciumindhold i blodet (hyperkalcæmi) eller i urinen (hyperkalciuri).
 • hvis du har forhøjet indhold af vitamin D i blodet (hypervitaminose D).
 • hvis du har nyresten.

Hvis noget af ovenstående passer til dig, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager Divisun. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Divisun 

 • hvis du lider af sarkoidose (en særlig type bindevævssygdom, der påvirker lungerne, huden og leddene).
 • hvis du tager andre præparater, der indeholder vitamin D.
 • hvis du har nyreproblemer eller har haft nyresten.

Brug til børn

Divisun er ikke velegnet til børn under 12 år, da Divisun ikke er undersøgt i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Divisun

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du tager: 

 • kolestyramin (bruges til behandling af forhøjet kolesterol)
 • fenytoin og barbiturater (bruges til behandling af epilepsi)
 • laksantia (afføringsmidler), der indeholder paraffinolie
 • thiaziddiuretika (vanddrivende midler - bruges til behandling af forhøjet blodtryk)
 • glucokortikoider (bruges til behandling af betændelse)
 • hjerteglykosider (bruges til behandling af hjertelidelser), f.eks. digoxin

Brug af Divisun sammen med mad og drikke

Divisun kan tages sammen med mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Divisun. 


Under graviditet bør den daglige indtagelse af vitamin D ikke overstige 600 IE (15 mikrogram). 

 

Divisun må kun bruges under graviditet, hvis D-vitamin-mangel er klinisk fastslået. 


Divisun kan bruges under amning. Vitamin D3 udskilles i modermælk. Det skal der tages højde for, når man giver D-vitamin-tilskud til et barn, der ammes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Divisun har ingen kendt indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Divisun indeholder saccharose og isomalt

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. Det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Divisun

Tag altid Divisun nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt. 

Den daglige dosis må ikke overstige 4000 IE (100 mikrogram) (svarende til 5 tabletter). 

 

Tabletterne kan synkes hele eller knuses. 

 

Brug til børn  

Divisun er ikke beregnet til børn under 12 år, da Divisun ikke er undersøgt i denne aldersgruppe. 

Hvis du har taget for meget Divisun

Hvis du har taget mere end den ordinerede dosis Divisun, eller hvis et barn er kommet til at tage medicinen, skal du rådføre dig med din læge eller skadestuen og få en vurdering af risikoen. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Divisun, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Divisun

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Divisun

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Divisun, og søg straks læge, hvis du får symptomer på alvorlige allergiske reaktioner som f.eks.: 

 • hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg
 • synkebesvær
 • nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hyperkalcæmi (forhøjet indhold af kalcium i blodet) og hyperkalciuri (forhøjet indhold af kalcium i urinen). 


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): kløe, udslæt og nældefeber. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Divisun utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Divisun efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Divisun indeholder:

 • Aktivt stof: Cholecalciferol 20 mikrogram svarende til 800 IE vitamin D3.
 • Øvrige indholdsstoffer: Prægelatineret majsstivelse, isomalt (E953) (se pkt. 2 ” Divisun indeholder saccharose og isomalt”), magnesiumstearat, saccharose, natriumascorbat (se pkt 2 ”Natriumindhold”), mellemlange triglyceridkæder, vandfri kolloid silica, fødevare modificeret (majs) stivelse og all-rac-α-Tocopherol.

Udseende og pakningstørrelser

Divisun er en hvid til lysegul, bikonveks tablet, 7 mm i diameter. 

 

30, 60 eller 90 tabletter i blisterpakninger. 

250 tabletter i plastglas. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Rottapharm Ltd 

Damastown Industrial Park 

Mulhuddart  

Dublin 15  

Irland 

 

Vemedia Manufacturing B.V.
NL-1112 AX Diemen  

Holland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Irland Desunin  

Storbritannien Desunin  

Østrig Divisun  

Denmark Divisun  

Finland Divisun  

Holland Divisun  

Norge Divisun  

Spanien Divisun  

Sverige Divisun 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...