Diprospan®

injektionsvæske, susp. 7 mg/ml

Organon

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diprospan® 7 mg/ml injektionsvæske, suspension 

5 mg betamethason (som dipropionat) + 2 mg betamethason (som dinatriumphosphat) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprospan
 3. Sådan bliver du behandlet med Diprospan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Diprospan er et syntetisk binyrebarkhormon.
 • Det formindsker tegn på betændelse og irritation af vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.
 • Det nedsætter kroppens immunforsvar.
 • Det forhindrer eller svækker allergi.

 

Du kan blive behandlet med Diprospan ved en række sygdomme, hvor binyrebarkhormoner virker, f.eks. visse hudsygdomme, forskellige former for gigt, betændelse i ét eller flere led, betændelse i og omkring senehinder og akut astmaanfald. 

 

Diprospan har en langvarig virkning og kan give en lindring i 1-4 uger afhængig af sygdommen og typen af indsprøjtning. 

 

Det er sædvanligvis en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprospan

Brug ikke Diprospan:

 • Hvis du er allergisk over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprospan, injektionsvæske (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Diprospan. 

 

Lægen eller sygeplejersken vil være særligt forsigtig med at behandle dig med Diprospan Tal med lægen, inden du får Diprospan, hvis du har: 

 • diabetes, da du muligvis skal have ændret dosis af insulin eller tabletter mod diabetes.
 • for lavt stofskifte.
 • skrumpelever (levercirrhose).
 • virusinfektion i øjet (herpes simplex).
 • mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen.
 • fået en tarmoperation (anastomose) for nylig.
 • bylder eller andre former for betændelse.
 • udposninger på tarmen (divertikler).
 • tuberkulose, også hvis du har haft det.
 • nedsat nyrefunktion.
 • for højt blodtryk eller hjertesvigt.
 • abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis).
 • visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Diprospan kan forværre dette.
 • grøn stær.
 • fået allergiske symptomer ved brug af anden medicin tidligere.
 • tendens til blødninger på grund af for få blodplader.

 

Behandling med Diprospan kan have en negativ virkning på den måde, kalcium omsættes i dine knogler. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre. 

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får: 

 • blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom).
 • feber og utilpashed, da dette kan være tegn på infektion.
 • smerter og hævelse på indsprøjtningsstedet efter en indsprøjtning, da det kan være tegn på betændelse.
 • yderligere nedsat bevægelighed i leddene, da det kan være tegn på betændelse.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Kontakt lægen, hvis du får problemer med synet (specielt hos børn).
  Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene.
  Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du behandles i længere tid.
 • Fortæl altid, at du er i behandling med Diprospan, hvis du skal vaccineres.
 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser Diprospan. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smittede, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Diprospan kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn ved længere tids brug. Tal med lægen om kontrol.
 • Længere tids behandling med Diprospan kan nedsætte frugtbarheden hos mænd.
 • Diprospan kan skjule tegn på betændelse, og betændelse kan blive værre.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.
 • Diprospan kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest), så fortæl altid, hvis du er i behandling med Diprospan.

 

Fortæl altid, at du er i behandling med Diprospan, hvis du skal opereres, har været udsat for en ulykke eller får alvorlige infektioner (f.eks. lungebetændelse). Dette gælder i op til 1 år efter, at du er holdt op med behandlingen. 

 

Hvis du skal i behandling med Diprospan i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du får, hvilket præparat du er i behandling med, samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen. 


Dette kort skal sikre, at du får det rigtige i den rigtige behandling, hvis du bliver indlagt, og ikke selv er i stand til at oplyse, at du får Diprospan. 

 

Hvis du ophører brat med at tage Diprospan efter længere tids behandling, kan du få feber, muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine og dårlig almen tilstand, og din sygdom kan blusse voldsomt op igen.
Kontakt lægen hvis du får disse symptomer, også selv om det er flere måneder siden, du stoppede med behandlingen. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diprospan. 

 

Sikkerhed og virkning ved epidural injektion (indsprøjtning i rygmarven) af kortikosteroider er ikke fastlagt. Diprospan er ikke godkendt til denne brug. 

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Diprospan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Vær opmærksom på, at dette også gælder for medicin, som du skal bruge inden for 6 uger efter injektion af Diprospan. 

 

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin der indeholder efedrin.
 • medicin mod svampeinfektion (amphotericin B).
 • medicin mod diabetes.
 • smertestillende medicin. Tager du smertestillende medicin (f.eks. ibuprofen eller acetylsalicylsyre) eller drikker alkohol, mens du er i behandling med binyrebarkhormon, vil du være mere udsat for at få mavesår og sår på tolvfingertarmen (se også alkohol under ”Brug af Diprospan sammen med mad og drikkevarer”). Du skal altid fortælle lægen, hvis du tager acetylsalicylsyre, også selv om du ikke drikker alkohol.
 • vanddrivende medicin eller hjertemedicin. Får du vanddrivende medicin (kaliumudskillende) eller hjertemedicin (digitalis) samtidig med behandlingen med binyrebarkhormon, kan det være nødvendigt, at lægen måler kaliumindholdet i blodet.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin og phenprocoumon).
 • væksthormon (somatotropin).
 • P-piller.

 

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Diprospan, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

 

Diprospan kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Diprospan. 

Brug af Diprospan sammen med mad, drikke og alkohol

Drikker du alkohol, mens du er i behandling med binyrebarkhormon, kan du være mere udsat for at få sår i mavesækken eller tolvfingertarmen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du vil normalt ikke blive behandlet med Diprospan, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

Hvis du er blevet behandlet med store doser Diprospan eller andet binyrebarkhormon under graviditeten, skal lægen normalt efter fødslen observere, om der er tegn på nedsat binyrebarkfunktion hos dit barn. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis behandlingen er nødvendig, skal du normalt holde op med at amme, da Diprospan bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprospan påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

 

Diprospan indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat (E218 og E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.  

 

Diprospan indeholder 9 mg benzylalkohol/ml. For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol. Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år. 

 

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Diprospan

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er:

Indsprøjtning med Diprospan vil sædvanligvis blive givet af en læge eller en sygeplejerske. 

 

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af sygdommens art og af, om du får indsprøjtningen i musklen eller direkte på det syge sted. 

 

Diprospan bliver indsprøjtet i enten muskler, slimsække, i/omkring led, omkring sener eller i huden. Ved indsprøjtning i leddet er dosis bestemt af, hvilket led det er. 

 

Lægen kan ændre dosis i løbet af behandlingen, afhængig af hvordan det går. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske gradvist. 

Hvis du har fået for meget Diprospan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du tror, du har fået for meget Diprospan, og du føler dig utilpas. 

Akut overdosering af Diprospan medfører ingen umiddelbare symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan give bl.a. måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom) og mange af de andre symptomer, der er nævnt i afsnittet om bivirkninger. 

Hvis du har glemt at bruge Diprospan

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diprospan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almen tilstand. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Diprospan er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger afhænger af dosis og behandlingens varighed. 

Mange bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører, og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis bliver mindre. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Opblussen af alvorlige infektioner, f.eks. tuberkulose. Kontakt lægen.
 • Sløring af alvorlige infektioner. Kontakt lægen.
 • Tab af muskelmasse. Kontakt lægen.
 • Frembrud og forværring af sukkersyge (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt lægen.
 • Afkalkning af knogler med knogleskørhed (osteoporose). Tal med lægen.
 • Væksthæmning hos børn. Tal med lægen.
 • Væksthæmning hos fosteret. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Hævelse af tunge, læber og ansigt (angioneurotisk ødem). Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • For lavt kalium i blodet (svaghed og nedsat muskelkraft, forstyrrelser i hjerterytmen). Kontakt snarest lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen med svær hovedpine, kramper, bevidstløshed og svimmelhed (pseudotumor cerebri), sædvanligvis efter behandling. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.
 • Mavesår med risiko for perforation og blødning. Kontakt omgående lægen.
 • Svær depression, sindssygdom (psykoser), personlighedsændringer. Kontakt snarest lægen.
 • Sprængte sener.
 • Betændelseslignende tilstand i en knogle. Kontakt lægen.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber, maveblødning, perforation af tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertesvigt hos hjertesyge. Kontakt lægen.
 • Knoglebrud og sammenfald i rygsøjlen. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Blindhed ved indsprøjtning direkte i læsioner i hoved og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forværring af svær muskeltræthed (myastenia gravis).
 • Nedbrydning af de store led, specielt i foden.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Øget tendens til infektioner f.eks. herpes og svampeinfektioner.
 • Infektioner på grund af nedsat immunforsvar (opportunistiske infektioner).
 • Nedsat binyrebarkfunktion med svækket reaktion på svære skader, infektioner og operationer.
 • Nedsat udskillelse af salt og væskeophobning i kroppen.
 • Afglatning, og slaphed af huden, som bliver tynd og skrøbelig.
 • Opstemthed, søvnløshed, humørsvingninger.
 • Nedsat sårheling.
 • Hovedpine.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Muskelsvaghed.
 • Tendens til sukkersyge med for højt glukose i blodet efter måltider.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Grå stær (uklart syn).
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Nældefeber, kontakteksem.
 • Øget svedtendens.
 • Ustabile led efter gentagne indsprøjtninger i leddet.
 • Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).
 • Farveforandringer af huden.
 • Måneansigt, ændret fedtfordeling med rund krop med tynde arme og ben, tyrenakke, blårøde striber på bryst og mave, blå mærker og spontane blødninger i hud og slimhinder, tynd og skrøbelig hud, bumser og skægvækst (hos kvinder) (Cushing-lignende symptomer).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Udstående øjne.
 • Betændelse i eller irritation af spiserøret.
 • Hikke.
 • Betændelse, hævelse og rødme på indsprøjtningsstedet efter indsprøjtning i et led.
 • Udspilet mave.
 • Bylder.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløret syn.

 

Diprospan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lidt for lavt kalium i blodet, som igen bliver normalt, når behandlingen ophører. 

 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diprospan utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C. 

 

Brug ikke Diprospan efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diprospan 7 mg/ml injektionsvæske, suspension indeholder:

Aktive stoffer: betamethason 5 mg (som dipropionat) og betamethason 2 mg (som dinatriumphosphat). 

Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumphosphatdihydrat (dinatriumhydrogenphosphatdihydrat); natriumchlorid; dinatriumedetat; polysorbat 80; benzylalkohol; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); carmellosenatrium (natriumcarboxymethylcellulose; macrogol 3350; saltsyre; vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Diprospan injektionsvæske består af hvide/råhvide partikler opslemmet i en klar væske. Efter omrystning bliver partiklerne fordelt, og injektionsvæsken bliver ensartet mælket. 

 

Pakningsstørrelser 

1 ampul a 1ml 

25 ampuller a 1 ml 

1 hætteglas a 2 ml 

25 hætteglas a 2 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland 

Repræsentant i Danmark:

Organon Denmark ApS, Bredgade 6, 1260 København K, tlf. 44 84 68 00, info.denmark@organon.com 

Fremstiller:

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...