Tapin

plastre 25+25 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tapin 25 mg/25 mg medicinsk plaster 

Lidocain og prilocain  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tapin
 3. Sådan skal du bruge Tapin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tapin indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler). 

 

Tapin virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Det anvendes på huden inden visse medicinske indgreb. Tapin medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring. 

 

Voksne, unge og børn 

Tapin kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden: 

 • Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve).
 • Mindre hudoperationer.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tapin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Tapin:

 • hvis du er allergisk over for lidocain og prilocain eller lignende lokalbedøvende medicin eller for et af de øvrige indholdsstoffer i Tapin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Tapin. 

 • hvis du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom, der påvirker blodet, og som kaldes for ”glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel”.
 • hvis du eller dit barn har et problem med niveauet af blodpigment (”methæmoglobinæmi”).
 • Brug ikke Tapin på områder med hududslæt, rifter, hudafskrabninger eller andre åbne sår. Hvis et eller flere af disse problemer er til stede, skal du rådføre dig med din læge eller apotekspersonalet, før du bruger plastret.
 • hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal plastret virke på huden i en kortere periode end ellers. Efterlades plastret på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner (se også afsnit 4, "Bivirkninger").

 

Undgå at Tapin kommer i kontakt med øjnene, da det kan medføre irritation. Hvis du ved et uheld får Tapin i øjet, skal du omgående skylle øjet grundigt med lunkent vand eller en saltopløsning (natriumchlorid). Indtil du får følelsen tilbage, skal du passe på ikke at få noget i øjet.
 

Når du bruger Tapin, inden du skal vaccineres med en levende vaccine (f.eks. tuberkulosevaccine), skal du have kontrolleret vaccinationsresultatet hos lægen eller sygeplejersken efter en bestemt periode. 

Børn og unge

Hos spædbørn/nyfødte under 3 måneder ses der ofte en forbigående stigning i niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) i op til 12 timer efter brug af Tapin. Dette har ingen klinisk betydning.
 

I kliniske forsøg kunne der ikke påvises nogen virkning af Tapin på smerter ved udtrækning af blod fra hælen hos nyfødte spædbørn.
 

Tapin må ikke anvendes til børn under 12 måneder, der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) (f.eks. sulfonamider; se også afsnit 2, "Brug af anden medicin sammen med Tapin").
 

Tapin må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn. 

Brug af anden medicin sammen med Tapin

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at Tapin kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og at visse lægemidler kan påvirke virkningen af Tapin. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn for nylig har fået et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin.
 • Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital.
 • Andre lokalbedøvende midler.
 • Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain. Denne interaktion er ikke af klinisk betydning ved kortvarig behandling med Tapin i de anbefalede doser.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Tapin under graviditet vil påvirke fostret.
 

De aktive stoffer i Tapin (lidocain og prilocain) går over i modermælken. Det er dog i så små mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet.
 

Dyrestudier har ikke vist indvirkning på frugtbarheden hos hanner eller hunner. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tapin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når det bruges i de anbefalede doser. 

Tapin indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret

Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret kan forårsage hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Tapin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Brug af Tapin

 • Hvor plastret skal påføres, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvor længe de skal sidde, afhænger af, hvad Tapin skal bruges til.
 • Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil sættes plastret på eller vise dig, hvordan du selv skal gøre det.

 

Brug ikke Tapin på følgende steder: 

 • Rifter, hudafskrabninger eller sår
 • Områder med hududslæt eller eksem
 • Omkring øjnene
 • I munden.

 

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer): 

 • Plastret sættes på huden. Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil fortælle dig, hvor det skal sidde.
 • Plastret tages af lige inden indgrebet begynder.
 • Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er et eller flere plastre.
 • Hos voksne og unge over 12 år skal plastret sættes på mindst 60 minutter inden indgrebet begynder. Plastret må dog ikke sættes på mere end 5 timer inden indgrebet.
 • For børn afhænger antallet af anvendte Tapin-plastre samt tidsintervallet af alderen. Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvornår de skal sættes på.

 

Brug til børn  

 

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer) 

Påføringstid: Ca. 1 time.
 

Nyfødte og småbørn fra 0-2 måneder: Et plaster påføres på det udvalgte område af huden. 

Påføringstid: Højst 1 time. Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer. Plastrets størrelse gør det mindre egnet til anvendelse på visse dele af kroppen hos nyfødte og spædbørn.
 

Småbørn fra 3-11 måneder: Op til to plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 4 timer. 

 

Børn fra 1-5 år: Op til 10 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 5 timer.
 

Børn fra 6-11 år: Op til 20 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 5 timer.
 

Der må højst gives 2 doser (som specificeret ovenfor) med mindst 12 timers interval til spædbørn og børn over 3 måneder inden for et tidsinterval på 24 timer.
 

Tapin plaster kan anvendes til børn med en hudlidelse kaldet "atopisk dermatit" men påføringstiden er i det tilfælde højst 30 minutter.
 

Når du påfører plastret, er det meget vigtigt, at du følger nedenstående instruktioner nøje:
 

Tapin plaster skal påføres mindst 1 time før indgrebet (med undtagelse af patienter med atopisk dermatit; se Advarsler og forsigtighedsregler). Om nødvendigt kan kropsbehåringen på hudområdet fjernes før påføring. Plastret må ikke klippes over eller deles i mindre dele. 

 

 1. Sørg for at området af huden, som skal bedøves, er rent og tørt. Tag fat i aluminiumsflappen i plastrets hjørne og bøj den bagover. Tag derefter fat i hjørnet af det hudfarvede plasterlag. Sørg for, at de to lag i hjørnet er helt adskilt, før du går videre.
  Tapin Orifarm Generics A/S medicinsk plaster 25+25 mg
 2. Træk de to lag fra hinanden, idet du adskiller den klæbende overflade fra beskyttelseslaget som vist. Sørg for, at du ikke rører den hvide runde pude, der indeholder Tapin.
  Tapin Orifarm Generics A/S medicinsk plaster 25+25 mg
 3. Tryk ikke på midten af plastret. Det vil kunne få Tapin til at sprede sig under klæbemidlet, og så vil plastret ikke kunne sidde ordentligt fast. Tryk fast rundt i kanten for at sikre, at plastret sidder godt fast på huden.
  Tapin Orifarm Generics A/S medicinsk plaster 25+25 mg
 4. Påføringstiden kan nemt markeres direkte på plastret. (Der kan bruges en kuglepen.)
  Tapin Orifarm Generics A/S medicinsk plaster 25+25 mg
 5. Lad plastret sidde i mindst én time (undtagen for patienter med atopisk dermatit; se Advarsler og forsigtighedsregler). For børn under 3 måneder må plastret ikke sidde på mere end én time.
  Tapin Orifarm Generics A/S medicinsk plaster 25+25 mg
 6. Når påføringstiden er gået, skal plastret tages af huden.

 

Brug på huden inden fjernelse af vortelignende gevækster kaldet "molluskler" eller ”vandvorter” 

 • Tapin kan anvendes til børn og unge med en hudsygdom kaldet "atopisk dermatit".
 • Den sædvanlige dosis afhænger af barnets alder og skal virke i 30 til 60 minutter (30 minutter, hvis patienten har atopisk dermatit). Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, du skal bruge.

Hvis du har brugt for mange Tapin

Kontakt straks lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Tapin, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, også selvom du ikke har nogen symptomer.
 

Nedenstående symptomer kan opstå efter brug af for meget Tapin. Det er usandsynligt, at disse symptomer opstår, hvis Tapin anvendes som anbefalet. 

 • Ørhed eller svimmelhed.
 • Snurren i huden omkring munden og følelsesløshed i tungen.
 • Unormal smagssans.
 • Sløret syn.
 • Ringen for ørerne.
 • Der er også en risiko for ”akut methæmoglobinæmi” (et problem med niveauet af blodpigment). Der er større sandsynlighed for, at dette opstår, hvis der samtidig er brugt visse andre lægemidler. Hvis det sker, bliver huden blå-grå på grund af iltmangel.

 

I tilfælde af alvorlig overdosering kan symptomerne omfatte krampeanfald, lavt blodtryk, langsommere vejrtrækning, vejrtrækningsstop og ændrede hjerteslag. Disse virkninger kan være livstruende.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er generet af en eller flere af følgende bivirkninger, eller hvis de ikke forsvinder. Fortæl det til lægen, hvis du oplever andre gener ved brug af Tapin. Der kan opstå en let reaktion (bleghed eller rødme i huden, let oppustethed, indledningsvis svie eller kløe) på det område, hvor Tapin anvendes. Dette er normale reaktioner på plastret og de bedøvende midler, og generne forsvinder efter kort tid uden nogen form for behandling. 

Hvis du får generende eller usædvanlige symptomer, mens du bruger Tapin, skal du stoppe med at bruge plastret og hurtigst muligt rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlede område.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Let svie, kløe eller varme på det behandlede område i starten ved behandling af huden.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse).
 • Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse).
 • Små prikformede blødninger på det behandlede område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid).
 • Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med dem ved behandling af huden.

 

Hos børn kan der endvidere ses følgende bivirkninger 

Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tapin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Tapin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares over 30°C. Må ikke opbevares i køleskab.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tapin indeholder:

 • Aktive stoffer: Lidokain 25 mg og prilokain 25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, carbomer, natriumhydroxid og renset vand. Cellulose. Akrylat (klæbemiddel).

Udseende og pakningsstørrelser

Plasteret er beige med en aluminiumsfolie. 

 

Pakningsstørrelser: 

2, 20, 21, 40, 50 plastere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge, Sverige Tapin 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...