Gaviscon®

oral suspension

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gaviscon, oral suspension 

Natriumalginat/natriumhydrogencarbonat/aluminiumhydroxid/calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon
 3. Sådan skal du tage Gaviscon
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Gaviscon danner et skumlag oven på det sure maveindhold og forhindrer tilbageløb af maveindholdet til spiserøret. 

Gaviscon er en oral suspension, som tages mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Gaviscon:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gaviscon (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Gaviscon. 

Børn

Du må kun give Gaviscon til nyfødte og småbørn efter lægens anvisninger. 

Brug af anden medicin sammen med Gaviscon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du tager Gaviscon sammen med anden medicin, kan virkningen blive anderledes. 


Tal med din læge, hvis du er i behandling med lægemidler mod: 

 • infektioner (fluoroquinoloner, tetracykliner)
 • svampeinfektion (ketoconazol)
 • blærehalskræft (estramustin)
 • skjoldbruskkirtelhormon forstyrrelser (tyreoideahormoner)
 • utilstrækkelig hjertefunktion (digoxin)
 • hjerterytmeforstyrrelse (sotalol)
 • knogleskørhed (clodronat)
 • afstødelse af transplanteret organ (mycophenolatmofetil)
 • epilepsi (gabapentin)
 • reumatisme (penicillamin)
 • smerter (diflunisal)

 

Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, hvis du tager det samtidigt. Lægemidlerne bør derfor tages med mindst 2 timers mellemrum. 

Brug af Gaviscon sammen med mad og drikke

Du må ikke bruge Gaviscon sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Du kan tage Gaviscon under graviditeten. 

 

Amning: 

Du kan tage Gaviscon selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gaviscon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Gaviscon indeholder methylparahydroxybenzoat E218 og propylparahydroxybenzoat E216

som kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at tage Gaviscon. 

 

Den maksimale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel indeholder 400 mg - 800 mg natrium (som findes i bordsalt). Det svarer til 20% - 40% af det anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for voksne. 

 

Tal med apotekspersonalet eller din læge hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage Gaviscon

Tag altid Gaviscon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Gaviscon omrystes umiddelbart inden brug. 

Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Drik ikke direkte af flasken. 

Dosering

Brug til voksne og børn over 2 år: 

10-20 ml Gaviscon tages efter behov ½ time efter et måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. 

 

Brug til børn ½-2 år: 

5-10 ml Gaviscon fordelt på flere doser, helst efter et måltid. 

 

Brug til børn under ½ år: 

1-2 ml Gaviscon per kg legemsvægt per dag, fordelt på flere doser, helst efter et måltid. 

Hvis du har taget for meget Gaviscon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gaviscon end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Gaviscon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt bare med den planlagte dosering. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger 

 

Hvis du lider af nedsat nyrefunktion med uræmi (ophobning af affaldsstoffer i blodet), kan der forekomme bivirkninger som f.eks. krampe. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

Hududslæt, kløe og væskeophobning under huden (ødem). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Hold beholderen tæt tillukket. 

 

Tagikke Gaviscon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gaviscon indeholder:

 • Aktive stoffer: natriumalginat 50 mg/ml; natriumhydrogencarbonat 17 mg/ml; aluminiumhydroxid 15 mg/ml og calciumcarbonat 15 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharinnatrium; methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E218); propylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E216); kolloid vandfri silica; xanthangummi; citron-, hindbær-, vaniljearoma og renset vand.

Pakningsstørrelser:

100 ml, 400 ml og 500 ml plastflasker 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Drugs AB 

Box 300 35 

SE-200 61 Limhamn 

Sverige 

Fremstiller

Apotek Produktion & Laboratorier AB  

Celsiusgatan 43, 212 14 Malmö  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...