filmovertrukne tabletter 25 mg, 4 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 50 mg, 4 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 50 mg, 12 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 100 mg, 4 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 100 mg, 8 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 100 mg, 12 stk. (blister)

Sildenafil "Accord"

filmovertrukne tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg

Accord Healthcare B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sildenafil Accord 25 mg filmovertrukne tabletter
Sildenafil Accord 50 mg filmovertrukne tabletter
Sildenafil Accord 100 mg filmovertrukne tabletter
 

sildenafil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sildenafil Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Accord
 3. Sådan skal du tage Sildenafil Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sildenafil Accord indeholder det aktive stof sildenafil, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere. Sildenafil Accord virker afslappende på blodkarrene i penis og lader blodet at strømme ind i penis, når du bliver seksuelt ophidset. Sildenafil Accord vil kun hjælpe dig med at få erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret. 


Sildenafil Accord bruges til behandling af voksne mænd med erektil dysfunktion, nogle gange omtalt som impotens. Dette forekommer, når en mand ikke kan opnå erektion eller bevare en erektion, der er tilstrækkelig til at gennemføre seksuel aktivitet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sildenafil Accord

 • hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Accord (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager lægemidler, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre et fald i dit blodtryk, som kan være farligt. Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type lægemiddel, som ofte anvendes til at lindre angina pectoris (eller “brystsmerter”). Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.
 • hvis du tager lægemidler, som kaldes nitrogenoxiddonorer, såsom amylnitrit, da samtidig brug også kan medføre et fald i dit blodtryk, som kan være farligt.
 • hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension (dvs. højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (dvs. højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, såsom sildenafil, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af dette lægemiddel. Fortæl det til din læge, hvis du tager riociguat eller hvis du er i tvivl.
 • hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.
 • hvis du for nylig har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du lider af visse alvorlige arvelige øjensygdomme (såsom retinitis pigmentosa).
 • hvis du tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Sildenafil Accord 

 • hvis du har seglcelleanæmi (unormale røde blodceller), leukæmi (blodkræft) eller multipelt myelom (knoglemarvskræft)
 • hvis du har en misformet penis eller lider af Peyronies sygdom.
 • hvis du har hjerteproblemer. Din læge skal omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er at have sex.
 • hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (såsom hæmofili).
 • hvis du oplever pludselige nedsættelser eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil Accord og straks søge læge.
 • du bør ikke anvende Sildenafil Accord sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektil dysfunktion.
 • du bør ikke anvende Sildenafil Accord sammen med behandlinger af pulmonal arteriel hypertension (PAH), som indeholder sildenafil eller andre PDE5-hæmmere.
 • du bør ikke tage Sildenafil Accord, hvis du ikke lider af erektil dysfunktion.
 • du bør ikke tage Sildenafil Accord, hvis du er en kvinde.


Særlige overvejelser i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer
Fortæl det til din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Lægen kan beslutte, at du skal have en lavere dosis. 

Børn og unge

Sildenafil Accord bør ikke gives til personer under 18 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Sildenafil Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Sildenafil Accord kan påvirke virkningen af andre lægemidler, især lægemidler mod brystsmerter. I tilfælde af en alvorlig hændelse, bør du fortælle lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, at du har taget Sildenafil Accord, og hvornår du har taget dem. Tag ikke Sildenafil Accord sammen med andre lægemidler, medmindre din læge siger, du kan gøre det.

Du må ikke tage Sildenafil Accord, hvis du tager lægemidler, som kaldes nitrater, da samtidig brug af disse lægemidler kan medføre et fald i dit blodtryk, som kan være farligt. Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager denne type lægemidler, som bruges til lindring af angina pectoris (eller “brystsmerter”).

Du må ikke tage Sildenafil Accord, hvis du tager lægemidler af typen nitro-genoxiddonorer, såsom amylnitrit, da samtidig brug også kan medføre et fald i dit blodtryk, som kan være farligt.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager riociguat.

Hvis du tager lægemidler, som kaldes proteasehæmmere, f.eks. til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på den laveste dosis Sildenafil Accord (25 mg).

Nogle patienter, som modtager behandling med en alfa-blokker til behandling af højt blodtryk eller forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som kan skyldes lavt blodtryk, når man sætter sig hurtigt op eller rejser sig hurtigt op. Visse patienter har haft disse symptomer, når de tager Sildenafil Accord sammen med alfa-blokkere. Det er mest sandsynligt, at det vil indtræde inden for 4 timer efter, at du har indtaget Sildenafil Accord. For at nedsætte sandsynligheden for, at du får disse symptomer, bør du være på en regelmæssig daglig dosis af alfa-blokkeren, før du tager Sildenafil Accord. Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg) af Sildenafil Accord. 

Brug af Sildenafil Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Sildenafil Accord kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan tage lidt længere tid, før Sildenafil Accord virker, hvis du tager dem i forbindelse med et stort måltid.

Indtagelse af alkohol kan midlertidig nedsætte din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af dit lægemiddel, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Sildenafil Accord. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Sildenafil Accord er ikke beregnet til at blive brugt af kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sildenafil Accord kan forårsage svimmelhed og kan påvirke synet. Du bør være klar over, hvordan du reagerer på Sildenafil, inden du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Accord

Sildenafil Accord indeholder laktosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Sildenafil Accord

Tag altid Sildenafil Accord nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Den anbefalede begyndelsesdosis er 50 mg. 


Du bør ikke tage Sildenafil Accord mere end én gang dagligt.


Du bør tage Sildenafil Accord ca. 1 time inden du planlægger at have sex. Synk tabletten hel med et glas vand. 


Hvis du mener, at virkningen af Sildenafil Accord er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet om det. 


Sildenafil Accord hjælper kun til erektion ved seksuel stimulation. Den tid, der går, inden Sildenafil Accord begynder at virke, varierer fra person til person, men det tager normalt mellem en halv og en hel time. Det kan vare længere, inden Sildenafil Accord virker, hvis du tager tabletten sammen med et stort måltid. 


Hvis Sildenafil Accord ikke hjælper til at give dig erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok til at gennemføre samleje, bør du sige det til din læge. 

Hvis du har taget for mange Sildenafil Accord

Du kan opleve hyppigere og kraftigere bivirkninger. Doser over 100 mg forøger ikke virkningen.

Du må ikke tage flere tabletter, end lægen har foreskrevet. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sildenafil Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med anvendelse af Sildenafil Accord, er normalt milde til moderate og af kort varighed. 


Hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Sildenafil Accord og straks søge læge: 

 • En allergisk reaktion - dette ses ikke almindeligt (kan forekomme hos op til en ud af 100 patienter)
  Symptomerne omfatter pludselig pibende vejrtrækning, besvær med at trække vejret eller svimmelhed, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller svælg.
 • Smerter i brystet - dette ses ikke almindeligt
  Hvis dette sker under eller efter samleje
  • Sæt dig i tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.
  • Tag ikke nitrater mod dine brystsmerter.
 • Langvarige og nogle gange smertefulde erektioner - dette ses sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter).
 • Pludseligt nedsat syn eller tab af syn - dette ses sjældent
 • Alvorlige hudreaktioner - dette ses sjældent. Symptomerne kan omfatte kraftig hudafskalning og hævelser i huden, blærer i munden, på kønsorganerne og omkring øjnene, feber.
 • Slagtilfælde eller krampeanfald - dette ses sjældent

 

Andre bivirkninger:  


Meget almindelige
(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • hovedpine


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • ansigtsrødmen
 • hedeture (symptomerne omfatter en pludselig følelse af varme i overkroppen)
 • kvalme
 • fordøjelsesbesvær
 • synsforstyrrelser (farvesyn, sløret syn)
 • tilstoppet næse
 • svimmelhed


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • opkastning
 • hududslæt
 • øjenirritationer
 • blodskudte øjne/røde øjne
 • øjensmerter
 • lysglimt
 • synsindtryk forekommer unormalt klare/lyse
 • lysfølsomhed
 • kraftig hjertebanken
 • hurtig puls
 • forhøjet blodtryk
 • lavt blodtryk
 • muskelsmerter, søvnighed
 • nedsat følesans
 • svimmelhed
 • ringen for ørerne
 • tør mund
 • blokerede eller tilstoppede bihuler
 • betændelse i slimhinderne i næsen (symptomerne omfatter løbende næse, nysen og tilstoppet næse)
 • smerte i den øverste del af maven
 • gastroøsofageal reflukssygdom (symptomerne omfatter halsbrand)
 • træthed
 • følelse af at være varm
 • smerter i arme og ben
 • næseblødning
 • blod i urinen
 • øjne, der løber i vand


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • hjerteanfald
 • uregelmæssig hjerterytme
 • besvimelse
 • slagtilfælde
 • midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen
 • følelse af, at svælget snører sig til
 • følelsesløshed i munden
 • blødning fra bagsiden af øjet
 • dobbeltsyn
 • nedsat synsskarphed
 • unormal følelse i øjet
 • hævelse i øje eller øjenlåg
 • små partikler eller pletter i synsfeltet
 • farvet ring omkring lyskilder
 • udvidede pupiller
 • misfarvning af det hvide i øjet
 • blødning fra penis
 • blod i sæden
 • tørhed i næsen
 • hævelse i næsen
 • følelse af at være irritabel
 • pludselig nedsættelse eller tab af hørelse


Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af en hjertelidelse, kaldet ustabil angina, og pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af de mænd, der oplevede disse bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog dette lægemiddel. Det er ikke muligt at fastslå, om disse bivirkninger er direkte relateret til Sildenafil Accord. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 


Brug ikke Sildenafil Accord efter den udløbsdato, som står på kartonens etiket og på blisterfolien.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sildenafil Accord indeholder:

 • Aktivt stof: sildenafil. Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil som sildenafilcitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, vandfri calciumhydrogenfosfat, natriumcroscarmellose, hypromellose 5cp (E464), magnesiumstearat
  Filmovertræk: hypromellose 15cp (E464), titaniumdioxid (E171), laktosemonohydrat, triacetin, indigotin (indigocarmin) (E132) (se også pkt. 2: Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Accord)

Sildenafil Accord udseende og pakningsstørrelser

Sildenafil Accord 25 mg er blå, mandelformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter indpræget ‘25’ på den ene side, glatte på den anden side. 

Sildenafil Accord 50 mg er blå, mandelformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter indpræget ‘50’ på den ene side, glatte på den anden side. 

Sildenafil Accord 100 mg er blå, mandelformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter indpræget ‘100’ på den ene side, glatte på den anden side. 


Sildenafil Accord fås i blisterpakninger med: 

25 mg: 2, 4, 8 eller 12 tabletter. 

50 mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter. 

100 mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter. 

(Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200 

3526 KV Utrecht
Holland 

Fremstiller

Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex,
HA1 4HF, 

Storbritannien 


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., 

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen 


Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200, 

3526 KV Utrecht,
Holland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Danmark 

Sildenafil Accord 25mg/50mg/100mg 

Estland 

Sildenafil Accord 50mg/100mg 

Finland 

Sildenafil Accord 50mg/100mg 

Frankrig 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Holland 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Irland 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Italien 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Letland 

Sildenafil Accord 50mg/100mg 

Litauen 

Sildenafil Accord 50mg/100mg 

Sverige 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Storbritannien 

Sildenafil Accord 25mg /50mg/100mg 

Tjekkiet 

Sildenafil Accord 100mg 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...