Lumigan®

øjendråber, endosis 0,3 mg/ml

Allergan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

LUMIGAN 0,3 mg/ml, øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder  

Bimatoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis
 3. Sådan skal De bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis er et lægemiddel til behandling af glaukom (grøn stær). Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes prostamider. 

 

LUMIGAN øjendråber 0,3 mg/ml enkeltdosis anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. LUMIGAN kan anvendes alene eller sammen med øjendråber, som kaldes beta-blokkere, der også nedsætter trykket i øjet. 

 

Øjet indeholder en klar, vandig væske, som giver næring til øjet. Væsken løber konstant ud af øjet, og der dannes ny væske som erstatning. Såfremt væsken ikke kan løbe hurtigt nok væk, stiger trykket i øjet. LUMIGAN virker ved at øge den mængde væske, der løber væk. Hermed nedsættes trykket i øjet. Såfremt det forhøjede tryk ikke nedsættes, kan det medføre en sygdom, der hedder grøn stær (glaukom), og måske skade Deres syn. 

 

Dette lægemiddel indeholder ikke konserveringsmiddel. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

Brug ikke LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

 • hvis De er allergisk over for bimatoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis. 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet  

 • Hvis De har åndedrætsproblemer.
 • Hvis De har lever- eller nyreproblemer.
 • Hvis De tidligere har fået en grå stær-operation
 • Hvis De har eller har haft lavt blodtryk eller langsomt hjerteslag
 • Hvis De har haft en virusinfektion eller betændelse i øjet


Under behandling kan LUMIGAN forårsage tab af fedtvæv omkring øjet, hvilket kan medføre, at Deres øjenlågsfure bliver dybere, Deres øjne ser indsunkne ud (enoftalmi), Deres øverste øjenlåg kommer til at hænge (ptose), huden omkring Deres øjne bliver stram (involution af dermatochalase), og at den nederste hvide del af Deres øjne bliver mere synlig (synlig inferior sclera). Forandringerne er typisk milde, men hvis de er udtalte, kan de påvirke synsfeltet. Forandringerne kan forsvinde, hvis De holder op med at bruge LUMIGAN. LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis kan måske forårsage, at Deres øjenvipper bliver mørkere og vokser, samt få huden omkring øjenlåget til at blive mørkere. Farven på iris kan også blive mørkere. Disse forandringer kan måske blive permanente. Forandringerne bemærkes mere, såfremt kun det ene øje behandles. 

Børn og unge

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis er ikke afprøvet på børn under 18 år og bør derfor ikke anvendes af patienter under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis:

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

 

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis udskilles måske i mælken, og bør derfor ikke anvendes af ammende kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres syn kan blive sløret i en kort periode lige efter inddrypning af LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis. Derfor bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet er klart igen. 

3. Sådan skal De bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe en gang dagligt om aftenen i det øje/de øjne, som skal behandles. LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis må kun anvendes som øjendråber. 

 

Hvis De bruger anden øjenmedicin, skal der gå mindst fem minutter imellem, at De bruger LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis og den anden øjenmedicin. 

 

De må ikke bruge LUMIGAN mere end én gang dagligt, da det kan nedsætte virkningen af behandlingen. 

 

Vask hænderne og kontroller, at enkeltdosisbeholderen er intakt. Øjendråberne skal anvendes umiddelbart efter åbning. Undgå forurening. Lad ikke den åbne ende af enkeltdosisbeholderen berøre øjet eller andet. 

 

Lumigan Allergan Pharmaceuticals Ireland øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0,3 mg/ml 

 

 1. Tag én enkeltdosisbeholder fra posen, og hold enkeltdosisbeholderen lodret (med hætten pegende opad) og vrid hætten af.
 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lomme. Vend enkeltdosisbeholderen på hovedet og tryk for at udløse 1 dråbe i det øje/de øjne, der skal behandles.
 3. Kassér enkeltdosisbeholderen efter brug, også selvom der er opløsning tilbage.

 

Eventuelt overskydende lægemiddel, som løber ned ad kinden, skal tørres væk. 

 

Hvis De bruger kontaktlinser, skal disse tages ud før anvendelse af dette lægemiddel. Vent 15 minutter efter drypning, før De sætter kontaktlinserne i igen. 

Hvis De har brugt for meget LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

Hvis De har brugt for meget af dette lægemiddel, er det usandsynligt, at det skulle forårsage nogen skade. Næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Hvis De er bekymret, så kontakt Deres læge eller apotekspersonalet. 

Hvis De har glemt at bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

Hvis De har glemt at bruge dette lægemiddel, inddryppes en enkelt dråbe, så snart De husker det. Fortsæt derefter den normale rutine. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis bør bruges hver dag for at opnå fuld effekt. Hvis De holder op med at bruge LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis, kan trykket i Deres øje stige, tal derfor med deres læge inden denne behandling afbrydes. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger 

Forekommer hos flere ud af 10 brugere 

Bivirkninger i øjet  

 • Let rødme (hos op til 24 %)
 • Tab af fedtvæv i øjenområdet, som kan føre til fordybning af øjenlågsfuren, indfaldne øjne (enoftalmi), hængende øjenlåg (ptose), stramning af huden omkring øjet (involution af dermatochalase), og den nederste hvide del af øjet bliver mere synlig (synlig inferior sclera)

 

Almindelige bivirkninger 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere 

Bivirkninger i øjet 

 • Små brud i øjets overflade, med eller uden betændelse
 • Irritation
 • Kløe
 • Smerter
 • Tørhed
 • En fornemmelse af at have noget i øjet
 • Længere øjenvipper
 • Mørkere hudfarve omkring øjet
 • Røde øjenlåg

 

Ikke almindelige bivirkninger 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere 

Bivirkninger i øjet 

 • Øjentræthed
 • Lysfølsomhed
 • Mørkere irisfarve
 • Kløende og hævede øjenlåg
 • Tåreflåd
 • Hævelse af det gennemsigtige lag, som dækker øjets overflade
 • Sløret syn

 

Bivirkninger i kroppen 

 • Hovedpine
 • Hårvækst rundt om øjet

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Bivirkninger i øjet 

 • Klistrede øjne
 • Ubehag i øjnene

 

Bivirkninger i kroppen 

 • Astma
 • Forværring af astma
 • Forværring af lungesygdommen kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Kortåndethed
 • Symptomer på allergisk reaktion (hævelse, røde øjne og hududslæt)
 • Svimmelhed
 • Forhøjet blodtryk
 • Misfarvning af huden rundt om øjet

 

Ud over bivirkningerne for LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis er følgende bivirkninger set med den konserverede flerdosisformulering af LUMIGAN 0,3 mg/ml. Disse bivirkninger kan muligvis forekomme hos patienter, som bruger LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis: 

 • Brændende fornemmelse i øjet
 • Allergisk reaktion i øjet
 • Betændte øjenlåg
 • Svært ved at se skarpt
 • Dårligere syn
 • Mørkere øjenvipper
 • Blødning i nethinden
 • Betændelsesagtig tilstand/irritation i øjet
 • Cystoidt makulaødem (nethinden i øjet svulmer op, så man får dårligere syn)
 • Betændelse i regnbuehinden
 • Sitrende øjenlåg
 • Øjenlåget krymper og bevæger sig væk fra øjets overflade
 • Kvalme
 • Rødme i huden omkring øjet
 • Mathed
 • Højere tal i blodprøver, som viser, hvordan leveren fungerer

 

Andre bivirkninger indberettet fra øjendråber, der indeholder fosfater 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den forreste klare del af øjet (hornhinden) i løbet af behandlingen udviklet uklare pletter på hornhinden, som skyldes dannelse af kalk. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug og indeholder ikke konserveringsmidler. Ubrugt opløsning skal kasseres. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på enkeltdosisbeholderen og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ikke særlige opbevaringsforhold, men når posen er åbnet, skal den anvendes inden 30 dage. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis indeholder:

 • Aktivt stof: Bimatoprost. 1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, dinatriumphosphatheptahydrat, citronsyremonohydrat og renset vand. Der kan tilsættes små mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at holde syreniveauet (pH-niveauet) normalt.

Udseende og pakningsstørrelse

LUMIGAN 0,3 mg/ml enkeltdosis er en farveløs, klar opløsning i enkeltdosisbeholdere af plastik med 0,4 ml opløsning 

 

Pakningen indeholder 5 enkeltdosisbeholdere i en karton.
 

Pakningen indeholder 3 eller 9 aluminiumsfolieposer, der hver indeholder 10 enkeltdosisbeholdere, dvs. i alt henholdsvis 30 eller 90 enkeltbeholdere i en karton.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland  

Castlebar Road 

Westport  

Co. Mayo  

Irland  

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg

Allergan n.v.
Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24 

 

България 

Алерган България ЕООД  

Тел.: +359 (0) 800 20 280 

 

Česká republika  

Allergan CZ s.r.o.
Tel: +420 800 188 818 

 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige
Allergan Norden AB
Tlf/Puh/Tel: +4580884560 (DK)
+47 80 01 04 97 (NO)
+358 800 115 003 (FI)
+46 (0)8 594 100 00 (SE) 

 

Deutschland 

Allergan GmbH  

Tel: +49 69 92038 1050 

 

Eesti  

AbbVie OÜ  

Tel: + 372 623 1011 

 

Ελλάδα/Κύπρος  

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 74 73 300 

 

España 

Allergan S.A.
Tel: +34 91 807 6130 

 

France  

Allergan France SAS 

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00 

 

Hrvatska  

AbbVie d.o.o
Tel: +385 (0)1 5625 501 

 

Ireland/Malta/United Kingdom (Northern Ireland)
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 1800 931 787 (IE)
+356 27780331 (MT)
+44 (0)1628 494026 (UK(NI))

Ísland  

Teva Pharma Iceland ehf.
Sími: +354 550 3300 

 

Italia  

Allergan S.p.A  

Tel: +39 06 509 562 90 

 

Latvija  

AbbVie SIA  

Tel: +371 676 05000 

 

Lietuva  

AbbVie UAB  

Tel: +370 5 205 3023 

 

Magyarország  

Allergan Hungary Kft.
Tel: +36 80 100 101 

 

Nederland 

Allergan b.v  

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24 

 

Österreich  

Pharm-Allergan GmbH 

Tel: +43 1 99460 6355 

 

Polska  

Allergan Sp. z o.o.
Tel: +48 22 256 37 00 

 

Portugal  

Profarin Lda.
Tel: +351 21 425 3242 

 

România 

Allergan S.R.L.
Tel.: +40 21 301 53 02 

 

Slovenija 

AbbVie biofarmacevtska družba d.o.o
Tel: + 386 (1)32 08 060 

 

Slovenská republika  

Allergan SK s.r.o.
Tel: +421 800 221 223 

 

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...